Ένωση Αγρινίου

Παρασκευή, 16 Ιουλίου 2021 — Κατηγορίες: Ανακοινώσεις

Νέα στρατηγική για τα δάση

Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία: Η Επιτροπή προτείνει νέα στρατηγική για την προστασία και την αποκατάσταση των δασών της ΕΕ.

Σήμερα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε τη Νέα Δασική Στρατηγική της ΕΕ για το 2030 , μια εμβληματική πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας που βασίζεται στη στρατηγική της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα για το 2030 .

Η στρατηγική συμβάλλει στη δέσμη μέτρων που προτείνονται για την επίτευξη μειώσεων εκπομπών αερίων θερμοκηπίου τουλάχιστον 55% έως το 2030 και της κλιματικής ουδετερότητας το 2050 στην ΕΕ. Παράλληλα, η ΕΕ δεσμεύεται για την καλύτερη απορρόφηση διοξειδίου του άνθρακα από τις φυσικές καταβόθρες, σύμφωνα με τον Κλιματικό Νόμο.

Αντιμετωπίζοντας όλες τις κοινωνικές, οικονομικές και περιβαλλοντικές πτυχές, η δασική στρατηγική στοχεύει στη διασφάλιση της πολυλειτουργικότητας των δασών της ΕΕ και τονίζει τον κεντρικό ρόλο που διαδραματίζουν οι δασοπόνοι.

Τα δάση αποτελούν βασικό σύμμαχο για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και της απώλειας βιοποικιλότητας. Λειτουργούν ως καταβόθρα άνθρακα και μας βοηθούν να μειώσουμε τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, για παράδειγμα με την ψύξη πόλεων, την προστασία μας από τις βαριές πλημμύρες και τη μείωση των επιπτώσεων στην ξηρασία. Δυστυχώς, τα δάση της Ευρώπης υφίστανται πολλές διαφορετικές πιέσεις, συμπεριλαμβανομένης της αλλαγής του κλίματος.

Προστασία, αποκατάσταση και βιώσιμη διαχείριση των δασών

Η δασική στρατηγική θέτει ένα όραμα και συγκεκριμένες δράσεις για την αύξηση της ποσότητας και της ποιότητας των δασών στην ΕΕ και την ενίσχυση της προστασίας, της αποκατάστασης και της ανθεκτικότητάς τους.

Οι προτεινόμενες δράσεις θα αυξήσουν τη δέσμευση άνθρακα, συμβάλλοντας έτσι στον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής. Η στρατηγική δεσμεύεται να προστατεύει αυστηρά τα δάση πρωτογενούς και παλαιάς ανάπτυξης, να αποκαθιστά τα υποβαθμισμένα δάση και να διασφαλίζει τη βιώσιμη διαχείρισή τους - με τρόπο που διατηρεί τις ζωτικές υπηρεσίες οικοσυστήματος που παρέχουν τα δάση και από τις οποίες εξαρτάται η κοινωνία.

Η στρατηγική προωθεί τις πιο φιλικές για το κλίμα πρακτικές και τη βιοποικιλότητα των δασικών πρακτικών διαχείρισης, τονίζει την ανάγκη να διατηρηθεί η χρήση ξυλώδους βιομάζας εντός των ορίων βιωσιμότητας και ενθαρρύνει τη χρήση ξύλου με αποδοτικό πόρο σύμφωνα με την αρχή του καταρράκτη.

Διασφάλιση της πολυλειτουργικότητας των δασών της ΕΕ

Η στρατηγική προβλέπει επίσης την ανάπτυξη συστημάτων πληρωμών σε ιδιοκτήτες και διαχειριστές δασών για την παροχή εναλλακτικών υπηρεσιών οικοσυστημάτων, π.χ. διατηρώντας ανέπαφα τμήματα των δασών τους.

Η νέα κοινή γεωργική πολιτική (ΚΓΠ), μεταξύ άλλων, θα είναι μια ευκαιρία για πιο στοχευμένη υποστήριξη στους δασοπόνους και στη βιώσιμη ανάπτυξη των δασών. Η νέα δομή διακυβέρνησης για τα δάση θα δημιουργήσει έναν πιο περιεκτικό χώρο για τα κράτη μέλη, τους ιδιοκτήτες και τους διαχειριστές δασών, τη βιομηχανία, την ακαδημαϊκή κοινότητα και την κοινωνία των πολιτών για να συζητήσουν για το μέλλον των δασών στην ΕΕ και θα συμβάλουν στη διατήρηση αυτών των πολύτιμων περιουσιακών στοιχείων για τις επόμενες γενιές.

Τέλος, η δασική στρατηγική περιλαμβάνει μια νομική πρόταση για την ενίσχυση της παρακολούθησης των δασών, της αναφοράς και της συλλογής δεδομένων στην ΕΕ.

Η εναρμονισμένη συλλογή δεδομένων της ΕΕ, σε συνδυασμό με τον στρατηγικό σχεδιασμό σε επίπεδο κρατών μελών, θα παράσχει μια ολοκληρωμένη εικόνα του κράτους, της εξέλιξης και των προβλεπόμενων μελλοντικών εξελίξεων των δασών στην ΕΕ. Αυτό είναι πρωταρχικής σημασίας για να διασφαλιστεί ότι τα δάση μπορούν να προσφέρουν τις πολλαπλές λειτουργίες τους για το κλίμα, τη βιοποικιλότητα και την οικονομία.

Η στρατηγική συνοδεύεται από έναν χάρτη πορείας για τη φύτευση τριών δισεκατομμυρίων επιπλέον δέντρων σε ολόκληρη την Ευρώπη έως το 2030 με πλήρη σεβασμό των οικολογικών αρχών - το σωστό δέντρο στο σωστό μέρος για τον σωστό σκοπό.