Ένωση Αγρινίου

Τετάρτη, 21 Ιουλίου 2021 — Κατηγορίες: Γεωργικές Προειδοποιήσεις

Επεμβάσεις φυτοπροστασίας σε μηλιά - αχλαδιά

Τεχνικό Δελτίο Γεωργικών Προειδοποιήσεων με χρήσιμες οδηγίες για τους παραγωγούς από το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Βόλου.

ΦΟΥΖΙΚΛΑΔΙΑ (ΜΗΛΙΑ─ΑΧΛΑΔΙΑ)

Οι καιρικές συνθήκες των τελευταίων ηµερών (υψηλές θερµοκρασίες και ξηρασία) δεν είναι ευνοϊκές για την εξάπλωση της ασθένειας

Επισηµαίνεται, ότι η µολυσµατικότητα των φουζικλαδίων ευνοείται από βροχερό και υγρό καιρό και µετρίως υψηλές θερµοκρασίες. Είναι δυνατό να αποβούν ιδιαίτερα καταστροφικά, ακόµη και µέχρι τη συγκοµιδή.

Προσοχή απαιτείται σε οπωρώνες που η ασθένεια έχει ήδη εκδηλωθεί και βρίσκονται σε δροσερές περιοχές καθώς και σε όσους διατηρείται σταθερά περιβάλλον υψηλής υγρασίας λόγω υπερβολικής και συχνής άρδευσης.

Για την αποφυγή ανάπτυξης ανθεκτικών στελεχών των παθογόνων συνιστάται εναλλαγή µυκητοκτόνων από διαφορετικές χηµικές οµάδες ή εφαρµογή µίγµατος µυκητοκτόνων διαφορετικής οµάδας.

Για την αποφυγή φαινοµένων τοξικότητας στους καρπούς, να προσεχθεί ιδιαίτερα πιθανή ευαισθησία ορισµένων ποικιλιών σε κάποια σκευάσµατα.

Για την αποτελεσµατική αντιµετώπιση των φουζικλαδίων σε µία περιοχή, είναι ιδιαίτερα σηµαντικό τα προτεινόµενα µέτρα καταπολέµησης να εφαρµόζονται από όλους ανεξαιρέτως τους καλλιεργητές.

ΚΑΡΠΟΚΑΨΑ

Αυτή την εποχή, ο κίνδυνος προσβολής των καρπών είναι ακόµη µεγάλος. Οι παραγωγοί δεν θα πρέπει να εφησυχάζουν και συνιστάται να παρακολουθούν ανελλιπώς την πορεία πτήσης των ακµαίων του εντόµου µέσω των φεροµονικών παγίδων στις καλλιέργειές τους, καθώς και να προβαίνουν σε συχνό δειγµατοληπτικό έλεγχο προσβολής των καρπών από τις προνύµφες του εντόµου. Αύξηση του αριθµού των συλλήψεων ακµαίων ανά ηµέρα (µε δύο φορές έλεγχο των παγίδων εβδοµαδιαίως) ή / και διαπίστωση έστω και µικρής προσβολής στους καρπούς, πρέπει να τους κινητοποιεί άµεσα για την προστασία της παραγωγής µε ένα κατάλληλο και εγκεκριµένο για την καλλιέργεια εντοµοκτόνο.

Ως φιλικότερα προς το περιβάλλον, προτιµώνται τα σκευάσµατα εκλεκτικής δράσης, όπως οι ρυθµιστές ανάπτυξης και τα σκευάσµατα του εντοµοπαθογόνου ιού. Επίσης, συνιστάται η συνεχής εναλλαγή εντοµοκτόνων από διαφορετικές χηµικές οµάδες.

ΦΥΛΛΟΡΥΚΤΕΣ

Σε οπωρώνες που παρατηρούνται σηµαντικές προσβολές από φυλλορύκτες, συνιστάται να γίνει συνδυασµένη καταπολέµηση µε την καρπόκαψα.

ΨΥΛΛΑ ΑΧΛΑΔΙΑΣ

Στους οπωρώνες που διαπιστώνεται προσβολή από το έντοµο, συνιστάται άµεσα επέµβαση µε ένα κατάλληλο και εγκεκριµένο για την καλλιέργεια εντοµοκτόνο

Για την αποφυγή δηµιουργίας ανθεκτικών πληθυσµών του εντόµου, είναι σηµαντικό να γίνεται εναλλαγή εντοµοκτόνων από διαφορετικές χηµικές κατηγορίες.

Κυρίως τα νέα εντοµοκτόνα, καλό είναι να µην εφαρµόζονται πάνω από δύο φορές σε κάθε καλλιεργητική περίοδο.

Κατά τους ψεκασµούς µε ξηρό καιρό, καλό είναι να αυξάνεται ο όγκος του νερού, πρακτική που βοηθά το σκεύασµα να διαπεράσει τα µελιτώδη εκκρίµατα των προνυµφών.

Επίσης, συνιστάται η αφαίρεση των λαίµαργων βλαστών, καθώς και η αποφυγή καλλιεργητικών τεχνικών που ευνοούν ιδιαίτερα τη βλάστηση (υπερβολική λίπανση και πότισµα).

ΚΟΚΚΟΕΙΔΗ (Σαν Ζοζέ, Παρλατόρια)

Στις περιπτώσεις που διαπιστώνονται προσβολές να γίνει άµεσα επέµβαση µε ένα κατάλληλο και εγκεκριµένο για την καλλιέργεια εντοµοκτόνο. Για την προστασία των ωφελίµων εντόµων (παρασιτοειδή, αρπακτικά), κρίνεται σκόπιµο να ψεκάζονται µόνο τα προσβεβληµένα δένδρα. Για τον περιορισµό του αριθµού των επεµβάσεων, η καταπολέµηση των κοκκοειδών είναι δυνατό να συνδυαστεί µε εκείνη της καρπόκαψας.

ΤΕΤΡΑΝΥΧΟΙ

Σε οπωρώνες που παρατηρούνται σοβαρές προσβολές τετρανύχων συνιστάται καταπολέµηση των κινητών µορφών και των αυγών µε εναλλαγή κατάλληλων και εγκεκριµένων για την καλλιέργεια ακαρεοκτόνων σκευασµάτων. Όπου διαπιστώνονται προσβολές και από τα δύο είδη τετρανύχων (κόκκινος, κίτρινος) να χρησιµοποιηθούν σκευάσµατα τα οποία καταπολεµούν και τα δύο είδη.

ΠΙΚΡΗ ΚΗΛΙΔΩΣΗ (Bitter pit)

Στους οπωρώνες µηλιάς που παρατηρείται συχνά αυτή η διαταραχή θρέψης των καρπών (περιοχή Ζαγοράς Πηλίου) και για τον περιορισµό του φαινοµένου, συστήνονται 4─5 ψεκασµοί µε κατάλληλα και εγκεκριµένα σκευάσµατα που περιέχουν ασβέστιο. Οι ψεκασµοί να γίνονται ανά 10─14 ηµέρες, µε τον τελευταίο 2 εβδοµάδες πριν τη συγκοµιδή. Για την αποφυγή τοξικών φαινοµένων στα φύλλα και στους καρπούς, οι ψεκασµοί δεν θα πρέπει να γίνονται σε θερµοκρασία µεγαλύτερη από 28─290 C. Παράλληλα, συστήνονται η αποµάκρυνση της υπερβολικής βλάστησης και των λαίµαργων βλαστών, καθώς και η εφαρµογή κανονικών ποτισµάτων, χωρίς υπερβολική ποσότητα νερού.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε κάθε περίπτωση να τηρούνται αυστηρά οι οδηγίες χρήσης των φυτοπροστατευτικών προϊόντων για την αναλογία χρήσης, την συνδυαστικότητα, τον κίνδυνο φυτοτοξικότητας, το διάστηµα µεταξύ τελευταίας επέµβασης και συγκοµιδής και τα µέτρα προστασίας για την αποφυγή δηλητηρίασης.