Ένωση Αγρινίου

Πέμπτη, 08 Ιουλίου 2021 — Κατηγορίες: Αγροτοδικειο

Ένα πείραμα συμπεριφοράς για τους αγρότες

Οι φιλόδοξες απαιτήσεις για πράσινη γεωργία μπορούν να οδηγήσουν σε υψηλότερα περιβαλλοντικά οφέλη, σύμφωνα με μελέτες.

 

Δημοσιεύθηκε μια νέα μελέτη του Κοινού Κέντρου Ερευνών (ΚΚΕρ) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που δείχνει πώς οι επιλογές που κάνουν οι αγρότες για να υιοθετήσουν εθελοντικές πράσινες πρακτικές επηρεάζονται από το πόσο υποχρεούνται ήδη να συνεισφέρουν στο περιβάλλον.

Η μελέτη της συμπεριφορικής επιστήμης διαπιστώνει ότι όσο πιο υποχρεωτικές είναι οι απαιτήσεις για τους αγρότες, τόσο λιγότερο πιθανό είναι να κάνουν επιπλέον εθελοντικές συνεισφορές. Ωστόσο, εάν οι υποχρεωτικές απαιτήσεις είναι αρκετά φιλόδοξες, οι θετικές επιπτώσεις στο περιβάλλον δεν αντισταθμίζουν τη μείωση των εθελοντικών ενεργειών.

Στην ΕΕ, οι αγρότες λαμβάνουν υποστήριξη για τη διαφύλαξη των δραστηριοτήτων τους και την προώθηση της επισιτιστικής ασφάλειας και της βιώσιμης γεωργίας, μέσω της κοινής γεωργικής πολιτικής (ΚΓΠ). Αυτό περιλαμβάνει οικονομική υποστήριξη σε αγρότες που υιοθετούν ή διατηρούν γεωργικές πρακτικές που βοηθούν στην επίτευξη περιβαλλοντικών και κλιματικών στόχων.

Η μελέτη του ΚΚΕρ διερευνά τις συνθήκες υπό τις οποίες οι αγρότες είναι λίγο πολύ πιθανό να αποφασίσουν να υιοθετήσουν εθελοντικές φιλικές προς το περιβάλλον πρακτικές γεωργίας εκτός από τις υποχρεωτικές. Για εθελοντικές πρακτικές, όσο υψηλότερο είναι το επίπεδο των άμεσων ενισχύσεων που λαμβάνουν οι αγρότες, τόσο πιθανότερο είναι να αναλάβουν τέτοιες πράσινες δραστηριότητες.

Η συμπεριφορική επιστήμη είναι μια σχετικά νέα προσέγγιση για την κατανόηση της γεωργικής πολιτικής στην ΕΕ, η οποία παραδοσιακά βασίστηκε στη μοντελοποίηση και σε άλλες αναλύσεις για να δοκιμάσει τον αντίκτυπο διαφορετικών επιλογών πολιτικής.

Αυτές οι νέες γνώσεις συμπεριφοράς συμβάλλουν στην ενίσχυση της βάσης γνώσεων, η οποία με τη σειρά της βοηθά στη χάραξη πολιτικών που μεγιστοποιούν τον αντίκτυπο των πληρωμών που λαμβάνουν στη θετική συμβολή των αγροτών στο περιβάλλον. Για παράδειγμα, στην προσωρινή πολιτική συμφωνία για τη νέα ΚΓΠ , τα κράτη μέλη της ΕΕ καλούνται να προετοιμάσουν στρατηγικά σχέδια για την εφαρμογή της πολιτικής κατά τα επόμενα πέντε χρόνια. Οι συμπεριφορικές γνώσεις είναι ένα εργαλείο που μπορεί να τους βοηθήσει να το κάνουν αποτελεσματικά.

Πώς πραγματοποιήθηκε το πείραμα συμπεριφοράς

Για την εκτέλεση του πειράματος, 600 αγρότες από τρεις χώρες της ΕΕ χωρίστηκαν σε δύο ομάδες:

  • Ομάδα 1, όπου στόχος ήταν να εκτιμηθεί ο αντίκτυπος διαφορετικών επιπέδων υποχρεωτικών συνεισφορών στις εθελοντικές συνεισφορές στο περιβάλλον, και
  • Ομάδα 2, όπου ο στόχος ήταν να εκτιμηθεί ο αντίκτυπος των διαφόρων επιπέδων εισοδήματος μέσω άμεσων πληρωμών.

Για την πρώτη ομάδα, δόθηκε στους αγρότες ένα σταθερό εισόδημα (με τη μορφή διακριτικών) από το οποίο δόθηκε εντολή να συνεισφέρουν είτε 5, 40 είτε 90 μάρκες ως «υποχρεωτική περιβαλλοντική συνεισφορά». Τότε ρωτήθηκαν πόσα επιπλέον διακριτικά θα συνεισφέρουν οικειοθελώς στο περιβάλλον, για το οποίο έλαβαν αποζημίωση 90%.

Οι αγρότες που υποχρεώθηκαν να συνεισφέρουν 40 μάρκες έτειναν να συνεισφέρουν λιγότερο σε εθελοντική βάση από αυτούς που υποχρεούνται να συνεισφέρουν μόνο 5 μάρκες.  Η συνολική συμβολή τους κατέληξε να είναι περίπου το ίδιο.

Για τους αγρότες που ήταν υποχρεωμένοι να συνεισφέρουν 90 μάρκες, η εθελοντική τους συνεισφορά μειώθηκε περαιτέρω, αλλά όχι στο ίδιο μέγεθος. Αυτό υποδηλώνει ότι μια θετική επίδραση στο περιβάλλον μπορεί να επιτευχθεί με ένα συνδυασμό υποχρεωτικών και εθελοντικών συνεισφορών, αλλά και ότι οι υψηλές υποχρεωτικές συνεισφορές θα οδηγήσουν σε υψηλότερη συνολική συμβολή στο περιβάλλον.

Στη δεύτερη ομάδα, οι αγρότες έλαβαν 300, 265 ή 215 μάρκες ως «εισόδημα» τους και τους είπαν ότι οι διακυμάνσεις οφείλονταν σε αλλαγές στην πληρωμή στήριξης εισοδήματος. Τότε ρωτήθηκαν επίσης πόσα διακριτικά θα συνεισφέρουν στο περιβάλλον. Εκείνοι που ξεκινούν με περισσότερα κουπόνια ήταν πιθανό να κάνουν υψηλότερες εθελοντικές συνεισφορές, υποδηλώνοντας ότι όταν οι αγρότες αισθάνονται ότι λαμβάνουν υψηλές άμεσες πληρωμές, είναι επίσης πρόθυμοι να συνεισφέρουν περισσότερο στο περιβάλλον.

Ιστορικό

Στις 25 Ιουνίου, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο κατέληξαν σε μια προσωρινή πολιτική συμφωνία σχετικά με τη νέα κοινή γεωργική πολιτική που εισάγει μια δικαιότερη, πιο πράσινη, πιο φιλική προς τα ζώα και ευέλικτη ΚΓΠ.

Η νέα ΚΓΠ θα υποστηρίξει τη μετάβαση προς μια πιο βιώσιμη γεωργία με αυξημένες φιλοδοξίες για το κλίμα, το περιβάλλον και την καλή διαβίωση των ζώων. Αυτό περιλαμβάνει πιο φιλόδοξες ελάχιστες απαιτήσεις με τις οποίες πρέπει να συμμορφώνονται οι δικαιούχοι της ΚΓΠ για να λάβουν οικονομική υποστήριξη - γνωστή ως «προϋποθέσεις». Για παράδειγμα, σε κάθε φάρμα τουλάχιστον το 3% της αρόσιμης γης θα αφιερωθεί στη βιοποικιλότητα και στα μη παραγωγικά στοιχεία. Επιπλέον, η μεταρρυθμισμένη ΚΓΠ εισάγει οικολογικά σχήματα, ένα νέο εθελοντικό μέσο που θα επιβραβεύσει τους αγρότες για την εφαρμογή κλιματικών και φιλικών προς το περιβάλλον πρακτικών (βιολογική γεωργία, αγροοικολογία, ολοκληρωμένη διαχείριση επιβλαβών οργανισμών κ.λπ.) καθώς και βελτιώσεις στην καλή μεταχείριση των ζώων.

Το ΚΚΕρ παρέχει ανεξάρτητα επιστημονικά στοιχεία και συμβουλές για τις πολιτικές της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της γεωργικής πολιτικής. Το 2015, οι επιστήμονες του ΚΚΕρ συνέταξαν την έκθεση « (Πώς) μπορούν τα οικονομικά πειράματα να ενημερώσουν τη γεωργική πολιτική της ΕΕ; ", που υποστήριξε τη χρήση οικονομικών πειραμάτων για τον εμπλουτισμό των διαθέσιμων πηγών αποδεικτικών στοιχείων. Το 2019, οι επιστήμονες του ΚΚΕρ δημοσίευσαν ένα έγγραφο σχετικά με τους παράγοντες συμπεριφοράς που επηρεάζουν την υιοθέτηση πρακτικών φιλικών προς το περιβάλλον των αγροτών , το περιεχόμενο των οποίων περιλαμβάνεται σε ένα έγγραφο αναφοράς της Επιτροπής για τον εκσυγχρονισμό και την απλούστευση της ΚΓΠ.