Ένωση Αγρινίου

Τρίτη, 29 Ιουνίου 2021 — Κατηγορίες: Αγροτοδικειο

Προστασία των μελισσών: τι αποφάσισαν οι υπουργοί Γεωργίας

Οι υπουργοί Γεωργίας επιβεβαιώνουν την ανάγκη για μια νέα προσέγγιση για την προστασία των μελισσών.

Οι υπουργοί Γεωργίας συμφώνησαν ότι πρέπει να τεθεί συγκεκριμένος στόχος για την προστασία των μελισσών από τα φυτοφάρμακα.

Τα κράτη μέλη εξέτασαν τις κατευθυντήριες γραμμές που παρέσχε η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA), στις οποίες περιγράφεται μια νέα προσέγγιση για την εκτίμηση των επιπτώσεων των φυτοφαρμάκων στους πληθυσμούς των μελισσών. Σύμφωνα με την προσέγγιση αυτή η μέγιστη μείωση του μεγέθους των αποικιών ορίζεται στο 10 % σε ολόκληρη την ΕΕ.

Οι υπουργοί συμφώνησαν ότι πρέπει να αυξηθούν οι φιλοδοξίες της ΕΕ όσον αφορά την προστασία των μελισσών, ενώ παράλληλα διασφάλισαν ότι η εφαρμογή των μέτρων θα πρέπει να είναι εφικτή για τα κράτη μέλη.

Σύμφωνα με τον Οργανισμό Τροφίμων και Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών (FAO), οι μέλισσες επικονιάζουν 71 από τα 100 είδη καλλιεργειών που παρέχουν το 90 % των τροφίμων παγκοσμίως. Ωστόσο, ο αριθμός των μελισσών έχει μειωθεί απότομα τις τελευταίες δύο δεκαετίες. Η χρήση φυτοφαρμάκων έχει προσδιοριστεί ως ενδεχόμενος παράγοντας αυτής της μείωσης.

Το Συμβούλιο έκανε σήμερα ένα σημαντικό βήμα για τον καθορισμό ενός συγκεκριμένου στόχου για την προστασία των μελισσών. Οι μέλισσες δεν αποτελούν μόνο ζωτικό μέρος των οικοσυστημάτων μας, αλλά συμβάλλουν επίσης στην εξασφάλιση ενός βιώσιμου μέλλοντος για τη γεωργία μέσω της επικονίασης των καλλιεργειών. Είμαστε πεπεισμένοι ότι η σημερινή ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των υπουργών θα οδηγήσει στη θέσπιση μέτρων σε επίπεδο ΕΕ για την προστασία των πληθυσμών μελισσών από τις επιπτώσεις των φυτοφαρμάκων.

Maria do Céu Antunes, υπουργός Γεωργίας της Πορτογαλίας

Ιστορικό

Σύμφωνα με τη νομοθεσία της ΕΕ, τα φυτοφάρμακα μπορούν να χρησιμοποιούνται στη γεωργία μόνον εάν καταδεικνύεται, βάσει ολοκληρωμένης εκτίμησης κινδύνου, ότι η χρήση αυτή δεν θα βλάψει την υγεία των ανθρώπων ή των ζώων και δεν θα προκαλέσει μη αποδεκτά επίπεδα βλάβης στο περιβάλλον. Τα τρέχοντα επίπεδα κινδύνου βασίζονται στο έγγραφο καθοδήγησης για την εδαφική οικοτοξικότητα, το οποίο εκπονήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 2002.

Τον Μάρτιο του 2019, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζήτησε από την EFSA να επανεξετάσει το έγγραφο καθοδήγησής της για τις μέλισσες που δημοσιεύτηκε το 2013. Στο πλαίσιο αυτής της επανεξέτασης, τα περισσότερα κράτη μέλη εξέφρασαν την προτίμησή τους για μια προσέγγιση εκτίμησης κινδύνου που θα λαμβάνει υπόψη τη φυσική μεταβλητότητα των μεγεθών των αποικιών μελισσών. Τόνισαν επίσης ότι οι όποιοι νέοι στόχοι για το μέγεθος των αποικιών πρέπει να είναι εφικτοί.