Ένωση Αγρινίου

Πέμπτη, 10 Ιουνίου 2021 — Κατηγορίες: Η φωνή του αγρότη

Πράσινη Ενίσχυση 2021 – όσα ισχύουν

Η ενίσχυση για γεωργικές πρακτικές επωφελείς για το κλίμα και το περιβάλλον (πράσινη ενίσχυση) χορηγείται ανεξαιρέτως σε όλους τους/τις δικαιούχους του καθεστώτος βασικής ενίσχυσης κατόπιν ενεργοποίησης των δικαιωμάτων ενίσχυσης.

ΤΡΟΠΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

Η πράσινη ενίσχυση χορηγείται ως ποσοστό της συνολικής αξίας των δικαιωμάτων ενίσχυσης που ενεργοποιεί ο/η γεωργός για κάθε συγκεκριμένο έτος.

Τα ποσά που κατανέμονται για την πράσινη ενίσχυση ακολουθούν την ίδια κατανομή με τη βασική ενίσχυση.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΓΕΩΡΓΩΝ

Οι δικαιούχοι γεωργοί τηρούν σε όλα τα επιλέξιμα αγροτεμάχιά τους τις γεωργικές πρακτικές που είναι επωφελείς για το κλίμα και το περιβάλλον.

Οι επωφελείς για το κλίμα και το περιβάλλον γεωργικές πρακτικές είναι οι εξής:

 • Διαφοροποίηση καλλιεργειών·
 • Ύπαρξη περιοχής οικολογικής εστίασης στη γεωργική έκταση
 •  Διατήρηση των υφιστάμενων μόνιμων βοσκοτόπων

Για τους/τις γεωργούς που συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις που ορίζονται στο άρθρο 29 παράγραφος 1 του Καν. (ΕΚ) αριθ. 834/2007 όσον αφορά τη βιολογική γεωργία, τα αγροτεμάχια που χρησιμοποιούνται για βιολογική παραγωγή σύμφωνα με το άρθρο 11 του Καν.(ΕΚ) αριθ. 834/2007, εξαιρούνται από την υποχρέωση τήρησης των υποχρεώσεων των ανωτέρω πρακτικών.


Για περεταίρω ενημέρωση και υποβολή δηλώσεων ΟΣΔΕ, οι παραγωγοί μπορούν να απευθύνονται στο Κέντρο Υποστήριξης Αγροτών της Ένωσης Αγρινίου, στα νέα γραφεία του Συνεταιρισμού, δίπλα απ' την τράπεζα (κεντρική είσοδος από Παλαμά), στα υποκαταστήματα και στα συνεργεία του Συνεταιρισμού σε ολόκληρη την Αιτωλοακαρνανία.

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2641.0.69013 - 69034.


ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ

1. Όταν η αρόσιμη γη του/της γεωργού καλύπτει έκταση μεταξύ 10 και 30 εκταρίων πρέπει να υπάρχουν τουλάχιστον δύο διαφορετικές καλλιέργειες σε αυτή την αρόσιμη γη. Η κύρια καλλιέργεια δεν πρέπει να καλύπτει περισσότερο από το 75% αυτής της αρόσιμης γης.

Όταν η αρόσιμη γη του/της γεωργού καλύπτει έκταση πάνω από 30 εκτάρια, πρέπει να υπάρχουν τουλάχιστον τρεις διαφορετικές καλλιέργειες σε αυτή την αρόσιμη γη. Η κύρια καλλιέργεια δεν πρέπει να καλύπτει πάνω από το 75% αυτής της αρόσιμης γης και οι δύο κύριες καλλιέργειες δεν πρέπει να καλύπτουν από κοινού πάνω από το 95% αυτής της αρόσιμης γης.

2. Με την επιφύλαξη του αριθμού των καλλιεργειών που απαιτούνται σύμφωνα με την παράγραφο 1, τα ανώτατα όρια δεν εφαρμόζονται στις εκμεταλλεύσεις όπου αγρωστώδη ή λοιπά ποώδη κτηνοτροφικά φυτά ή γη υπό αγρανάπαυση ή καλλιέργειες κάτω από το νερό για σημαντικό μέρος του έτους ή για σημαντικό μέρος του κύκλου καλλιέργειας καλύπτουν άνω του 75% της αρόσιμης γης. Στις περιπτώσεις αυτές, η κύρια καλλιέργεια στην υπόλοιπη αρόσιμη έκταση δεν καλύπτει άνω του 75% της υπόλοιπης αυτής αρόσιμης γης, εκτός εάν η υπόλοιπη αυτή έκταση καλύπτεται από αγρωστώδη ή λοιπά ποώδη κτηνοτροφικά φυτά ή γη υπό αγρανάπαυση.

3. Για τους σκοπούς της διαφοροποίησης, ως «καλλιέργεια» νοείται αδιακρίτως:

 • η καλλιέργεια οποιουδήποτε εκ των διαφορετικών γενών που ορίζονται στη βοτανική ταξινόμηση των καλλιεργειών
 • η καλλιέργεια οποιουδήποτε εκ των ειδών στην περίπτωση Brassicaceae, Solanaceae και Cucurbitaceae,
 • η γη υπό αγρανάπαυση
 • τα αγρωστώδη ή άλλα ποώδη κτηνοτροφικά φυτά (κοφτολίβαδα και λόλιουμ)

4. Για τον υπολογισμό των μεριδίων των διαφορετικών καλλιεργειών:

 • η περίοδος που λαμβάνεται υπόψη είναι το πλέον σημαντικό μέρος της καλλιεργητικής περιόδου.
 • σε έκταση όπου εφαρμόζεται συγκαλλιέργεια με δύο ή περισσότερες ταυτόχρονες καλλιέργειες σε διαφορετικές σειρές, κάθε καλλιέργεια υπολογίζεται ως ξεχωριστή όταν καλύπτει τουλάχιστον το 25% της έκτασης. Η έκταση που καλύπτεται από τις διαφορετικές καλλιέργειες υπολογίζεται διαιρώντας την έκταση όπου εφαρμόζεται η συγκαλλιέργεια με τον αριθμό των καλλιεργειών που καλύπτουν τουλάχιστον το 25% της εν λόγω έκτασης, ανεξάρτητα από το πραγματικό μερίδιο μιας καλλιέργειας στην εν λόγω έκταση.
 • Σε έκταση με κύρια και επίσπορη καλλιέργεια, η έκταση θεωρείται ότι καλύπτεται μόνο με την κύρια καλλιέργεια.

ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ

Η διαφοροποίηση των καλλιεργειών σύμφωνα με την παράγραφο 5.4.3.1 δεν εφαρμόζεται στις εξής περιπτώσεις γεωργικών εκμεταλλεύσεων:

α. Όταν η αρόσιμη γη καλλιεργείται εξ ολοκλήρου με καλλιέργειες κάτω από το νερό για σημαντικό μέρος του έτους ή για σημαντικό μέρος του κύκλου καλλιέργειας.

β. Όταν ποσοστό μεγαλύτερο του 75% της αρόσιμης γης:

 • χρησιμοποιείται για την παραγωγή αγρωστωδών ή λοιπών ποωδών κτηνοτροφικών φυτών,
 • καλλιεργείται με καλλιέργειες ψυχανθών
 • χρησιμοποιείται ως γη υπό αγρανάπαυση
 • ή αποτελεί συνδυασμό των ανωτέρω χρήσεων,

γ. Όταν ποσοστό μεγαλύτερο του 75% της επιλέξιμης γεωργικής έκτασης:

 • αποτελεί μόνιμο βοσκότοπο,
 • χρησιμοποιείται για την παραγωγή αγρωστωδών ή λοιπών ποωδών κτηνοτροφικών φυτών
 • ή καλλιεργείται με καλλιέργειες κάτω από νερό για σημαντικό μέρος του έτους ή για σημαντικό μέρος του κύκλου καλλιέργειας
 • ή αποτελεί συνδυασμό των ανωτέρω χρήσεων

ΥΠΑΡΞΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ

 1. Όταν η αρόσιμη γη μιας εκμετάλλευσης καλύπτει περισσότερα από 15 εκτάρια, οι γεωργοί διασφαλίζουν ότι, από την 1η Ιανουαρίου 2021, μια έκταση αντιστοιχούσα τουλάχιστον στο 5 % της αρόσιμης γης της εκμετάλλευσης που δήλωσε ο/η γεωργός αποτελεί περιοχή οικολογικής εστίασης. Οι εν λόγω περιοχές είναι στη διάθεση του/της γεωργού και εφαπτόμενες στην αρόσιμη έκταση.

Περιοχές οικολογικής εστίασης ορίζονται τα ακόλουθα στοιχεία:

α. Γη υπό αγρανάπαυση, με συντελεστή στάθμισης 1

β. Χαρακτηριστικά τοπίου:

 • Δενδροστοιχίες υπό την προϋπόθεση ότι η διάμετρος των κομών των δένδρων υπερβαίνει το ένα μέτρο και η μεταξύ των κομών απόσταση δεν υπερβαίνει τα πέντε μέτρα. Το στοιχείο αυτό υπολογίζεται ως έκταση με συντελεστή μετατροπής 5 και στάθμισης 2.
 • Συστάδες δένδρων με αλληλεπικαλυπτόμενες κόμες και οι θαμνώνες, με μέγιστη αποδεκτή έκταση τα 0,3 εκτάρια και συντελεστή στάθμισης 1,5.
 • Τάφροι, περιλαμβανομένων ανοικτών υδάτινων ρευμάτων για σκοπούς άρδευσης ή αποστράγγισης, εξαιρουμένων των καναλιών που κατασκευάζονται από σκυρόδεμα. Ο συντελεστής μετατροπής είναι 5 και στάθμισης 2.
 • Ζώνες ανάσχεσης κατά μήκος των υδατορεμάτων και λοιπών υδάτινων όγκων, που συνίστανται σε ακαλλιέργητο περιθώριο ενός μέτρου σύμφωνα με το πρότυπο της Καλής Γεωργικής και Περιβαλλοντικής Κατάστασης της Πολλαπλής Συμμόρφωσης για τα ύδατα. Ο συντελεστής μετατροπής είναι 6 και στάθμισης 1,5.

⇒ Η έκταση του ανωτέρω ακαλλιέργητου περιθωρίου η οποία αφορά σε τεμάχια ενταγμένα στη Δράση Μ10.1.04, τα οποία εφάπτονται σε επιφανειακά ύδατα, και η οποία συμπληρώνεται και χρησιμοποιείται για την τήρηση των δεσμεύσεων της Δράσης εξαιρείται από τη λήψη ενίσχυσης στο πλαίσιο της δράσης 10.1.4 προκειμένου να αποφεύγεται περίπτωση διπλής χρηματοδότησης του ακαλλιέργητου περιθωρίου αυτού.

γ. Εκτάσεις με καλλιέργεια που έχει ικανότητες δέσμευσης του αζώτου (ψυχανθή), με συντελεστή στάθμισης 1, όπου περιλαμβάνονται φυτά των ακόλουθων γενών και ειδών:

 • Medicago sativa (Μηδική)
 • Phaseolus (Φασόλια)
 • Vigna (Μαυρομάτικα κ.α.)
 • Lotus corniculatus (Λωτός)
 • Cicer (Ρεβύθια)
 • Trifolium (Τριφύλλια)
 • Vicia faba (Βρώσιμα κουκιά)
 • Lens culinaris (Φακές)
 • Lupinus (Λούπινα)
 • Pisum (Μπιζέλια)
 • Vicia (Βίκος κ.α.)

ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΑΡΞΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ

Η ύπαρξη περιοχής οικολογικής δεν απαιτείται στις εξής περιπτώσεις:

α. Όταν ποσοστό μεγαλύτερο του 75% της αρόσιμης γης:

 • χρησιμοποιείται για την παραγωγή αγρωστωδών ή λοιπών ποωδών κτηνοτροφικών φυτών,
 • χρησιμοποιείται ως γη υπό αγρανάπαυση,
 • καλλιεργείται με καλλιέργειες ψυχανθών
 • ή αποτελεί συνδυασμό των ανωτέρω χρήσεων

β. Όταν ποσοστό μεγαλύτερο του 75% της επιλέξιμης γεωργικής έκτασης:

 • αποτελεί μόνιμο βοσκότοπο,
 • χρησιμοποιείται για την παραγωγή αγρωστωδών ή λοιπών ποωδών κτηνοτροφικών φυτών
 • καλλιεργείται με καλλιέργειες κάτω από νερό για σημαντικό μέρος του έτους ή για σημαντικό μέρος του κύκλου καλλιέργειας
 • ή αποτελεί συνδυασμό των ανωτέρω χρήσεων

 Οι υποχρεώσεις του πρασινίσματος συνοπτικά

Αρόσιμη έκταση εκμετάλλευσης Καμία υποχρέωση Κύρια

καλλιέργεια

≤75%

2 κύριες

καλλιέργειες

≤95%

Περιοχής Οικολογικής Εστίασης

EFA≥5%

<10 εκτάρια
     
10-15 εκτάρια  
   
15-30 εκτάρια  
 
>30 εκτάρια  

ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΒΟΣΚΟΤΟΠΩΝ

Στις εκτάσεις μόνιμων βοσκότοπων που βρίσκονται εντός των περιοχών του Δικτύου Φύση 2000 (Natura), δεν επιτρέπεται η άροση, καθώς και η αλλαγή της γεωργικής τους χρήσης από μόνιμους βοσκότοπους.

Η αναλογία της γης που αποτελεί μόνιμο βοσκότοπο προς τη συνολική γεωργική έκταση που δηλώνεται κατ’ έτος από τους/τις γεωργούς στην αίτηση ενίσχυσης, δεν μειώνεται κατά ποσοστό μεγαλύτερο του 5% σε σύγκριση με την αναλογία αναφοράς που καθορίζεται με βάση το αρ. 45, παρ. 2, του Καν. (ΕΕ) 1307/2013. Οι γεωργοί οι οποίοι/-ες επιθυμούν να αλλάξουν τη χρήση εκτάσεων που αποτελούν μόνιμους βοσκότοπους, αιτούνται προηγουμένως άδεια από τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., η οποία δύναται να χορηγείται, εφόσον δεν προκύπτει μείωση της ετήσιας αναλογίας μονίμων βοσκότοπων προς το σύνολο των γεωργικών εκτάσεων σε σχέση με την αντίστοιχη αναλογία αναφοράς. Σε περίπτωση υπέρβασης του ποσοστού μείωσης της αναλογίας μόνιμων βοσκότοπων προς τη συνολική γεωργική έκταση σε εθνικό επίπεδο σε σχέση με την αντίστοιχη αναλογίας αναφοράς, ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες ώστε να συμμορφωθούν οι γεωργοί, που έχουν κάνει τις μεγαλύτερες αναλογικά υπερβάσεις, προκειμένου η μεταβολή της αναλογίας να παραμείνει εντός του προβλεπόμενου ορίου σε εθνικό επίπεδο.