Ένωση Αγρινίου

Τρίτη, 29 Ιουνίου 2021 — Κατηγορίες: Επικαιρότητα

Ομάδα Εργασίας για το νέο πλαίσιο των ΟΕΒ

Στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, συνιστάται Ομάδα Εργασίας για την αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου των Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων.

Έργο της Ομάδας Εργασίας είναι η καταγραφή των διαπιστωμένων προβλημάτων και αναγκών των Τοπικών Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων και η εισήγηση προτάσεων προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την αποτελεσματικότερη λειτουργία τους, με σκοπό την αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου που διέπει εν γένει τον τομέα των δημόσιων αρδευτικών δικτύων.

Η Ομάδα Εργασίας δύναται να προσκαλεί στις συνεδριάσεις εκπροσώπους Γενικών ή Τοπικών Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων, καθώς και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη ή εμπειρογνώμονες, ώστε να παράσχουν πληροφορίες σχετικά με συγκεκριμένα θέματα.

Η Ομάδα Εργασίας θα ολοκληρώσει το έργο της έως την 1η Σεπτεμβρίου.

Σύμφωνα με την απόφαση του υπουργείου, η Ομάδα συγκροτείται από τους:

α) Απόστολο Πολύμερο, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ1 Γεωπονικού, με βαθμό Α’, προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ως Πρόεδρο, χωρίς αναπληρωτή/τρια.

β) Κωνσταντίνο Στουρνάρα, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ1 Γεωπονικού, με βαθμό Α’, προϊστάμενο της Διεύθυνσης Εγγείων Βελτιώσεων και Εδαφοϋδατικών Πόρων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ως τακτικό μέλος, χωρίς αναπληρωτή/τρια.

γ) Σταύρο Τσιώρο, Νομικό, συνεργάτη στο Ιδιαίτερο Γραφείο του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Ι. Οικονόμου, ως τακτικό μέλος, χωρίς αναπληρωτή/τρια.

δ) Γεώργιο Γιαννόπουλο, Γεωπόνο, με ειδίκευση στις έγγειες βελτιώσεις, ως τακτικό μέλος, χωρίς αναπληρωτή/τρια.

ε) Νικόλαο Καραπάνο, συνεργάτη στο Ιδιαίτερο Γραφείο του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Σ. Λιβανού, ως τακτικό μέλος, χωρίς αναπληρωτή/τρια.

στ) Κωνσταντίνο Δάμη, Νομικό, συνεργάτη στο Ιδιαίτερο Γραφείο του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Σ. Λιβανού, ως τακτικό μέλος, χωρίς αναπληρωτή/τρια.

ζ) Αλέξανδρο Καχριμάνη, Περιφερειάρχη Ηπείρου, Β΄ Αντιπρόεδρο της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝ.Π.Ε.), ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή αυτού τον Νεκτάριο Φαρμάκη, Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝ.Π.Ε.).

η) Γεώργιο Μπουραζάνη, Γεωπόνο, εκπρόσωπο του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΓΕΩΤ.Ε.Ε.), ως τακτικό μέλος, χωρίς αναπληρωτή/τρια.

Γραμματέα της Ομάδας Εργασίας ορίζουμε το τακτικό μέλος Σταύρο Τσιώρο.

Η Ομάδα Εργασίας είναι μη αμειβόμενη.