Ένωση Αγρινίου

Πέμπτη, 17 Ιουνίου 2021 — Κατηγορίες: Ανακοινώσεις

"Ολοκληρωμένη Διαχείριση Παραγωγής Γάλακτος και Γαλακτοκομικών Προϊόντων"

Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών από το Γεωπονικό Πανεπιστήμια Αθηνών. Αιτήσεις μέχρι 8 Οκτωβρίου 2021.

Το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ολοκληρωμένη Διαχείριση Παραγωγής Γάλακτος και Γαλακτοκομικών Προϊόντων» οργανώθηκε και λειτουργεί από το ακ. 2009 – 2010 από τα συνεργαζόμενα Τμήματα Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής και Υδατοκαλλιεργειών και  Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου [(Μετονομασθέν Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων,  Π. Δ. 80/27.05.2013, ΦΕΚ Α΄ 119/28.05.2013)]  του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Το Τμήμα Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής και Υδατοκαλλιεργειών του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών σε συνεργασία με το Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων & Διατροφής του Ανθρώπου καλεί τους ενδιαφερόμενους υποψηφίους για την παρακολούθηση του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) με τίτλο "Ολοκληρωμένη Διαχείριση Παραγωγής Γάλακτος  και Γαλακτοκομικών Προϊόντων"  να υποβάλλουν αιτήσεις  για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 έως 8 Οκτωβρίου 2021 στη Γραμματεία του (Δ.Π.Μ.Σ.).

Το Δ.Π.Μ.Σ. απευθύνεται σε Πτυχιούχους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης θετικών και συναφών επιστημών της ημεδαπής και αντίστοιχων αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και τμημάτων Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

Η παρακολούθηση όλων των μαθημάτων και εκδηλώσεων του Προγράμματος είναι υποχρεωτική.

Το  Δ.Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών  (Δ.ΜΣ.) στην  «Ολοκληρωμένη Διαχείριση Παραγωγής Γάλακτος  και Γαλακτοκομικών Προϊόντων».

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης είναι δύο (2) εξάμηνα και απαιτείται η συγκέντρωση ενενήντα (60) Πιστωτικών Μονάδων (ECTS), τριάντα (30) ανά εξάμηνο.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον Διευθυντή του Δ.Π.Μ.Σ. Καθηγητή κ. Ιωσήφ Μπιζέλη (Ιερά Οδός 75, Βοτανικός Τ.Κ. 118 55, τηλ. 210-529 4452, e-mail: jmpiz@aua.gr), στη Γραμματεία  του Δ.Π.Μ.Σ., Ιερά Οδός 75, 11855  Αθήνα,  τηλ. 210 5294445, e-mail: dpms_dairy@aua.gr. και στην ιστοσελίδα του Δ.Π.Μ.Σ http://fst.aua.gr/el/node/278

Συνημμένα θα βρείτε την προκήρυξη και την αίτηση συμμετοχής.

Επιπλέον, την υπεύθυνη δήλωση μπορείτε να στείλετε και από το gov.gr.