Ένωση Αγρινίου

Παρασκευή, 25 Ιουνίου 2021 — Κατηγορίες: Γεωργικές Προειδοποιήσεις, Επικαιρότητα

Μηλιά - Αχλαδιά: αντιμετωπίστε εχθρούς και ασθένειες

Τεχνικό Δελτίο Γεωργικών Προειδοποιήσεων με χρήσιμες οδηγίες για τους παραγωγούς από το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Βόλου.

ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ

ΩΙΔΙΟ (Μηλιά)

Σε ευαίσθητες, κυρίως, ποικιλίες και όπου έχουν εκδηλωθεί συµπτώµατα σε καρπούς, συνιστάται άµεσα επέµβαση, σε συνδυασµό µε την καταπολέµηση του φουζικλαδίου.

ΒΑΚΤΗΡΙΑΚΟ ΚΑΨΙΜΟ (Αχλαδιά─Μηλιά)

Σε όσους οπωρώνες µηλοειδών έχουν παρατηρηθεί προσβολές του βακτηρίου στην τρυφερή βλάστηση, συστήνεται η συλλογή και η αποµάκρυνση από τον οπωρώνα των προσβεβληµένων βλαστών µαζί µε τουλάχιστον 30 εκ. υγιούς τµήµατος, αλλά µόνο κατά τη διάρκεια ξηρού και υγρού καιρού.

Παράλληλα, συνιστάται ο περιορισµός της αζωτούχου λίπανσης καθώς και της άρδευσης στην απολύτως αναγκαία, διότι η ασθένεια αποβαίνει ιδιαίτερα σοβαρή στα εύρωστα δένδρα.

ΕΧΘΡΟΙ

ΚΑΡΠΟΚΑΨΑ (ΑΧΛΑΔΙΑ – ΜΗΛΙΑ)

Οι παραγωγοί θα πρέπει να ελέγχουν συστηµατικά (δύο φορές τη βδοµάδα) τις φεροµονικές παγίδες στους οπωρώνες τους και να συνεχίζουν την προστασία των καρπών από το έντοµο εφόσονδιαπιστώνουν: 1) αύξηση συλλήψεων ακµαίων σε αυτές και 2) έστω και µικρή, αλλά σταθερή δραστηριότητα των ακµαίων, όταν αυτή συνοδεύεται από αύξηση των προσβολών στους καρπούς.

Από τα εντοµοκτόνα, προτιµώνται οι ρυθµιστές ανάπτυξης, τα φυσικής προελεύσεως σκευάσµατα και τα σκευάσµατα εντοµοπαθογόνου ιού, που είναι εκλεκτικά και φιλικότερα προς το περιβάλλον. Για την επανάληψη του ψεκασµού να ληφθούν υπόψη η διάρκεια δράσης του εντοµοκτόνου, η πορεία των συλλήψεων ακµαίων στις φεροµονικές παγίδες, ο ταχύς ρυθµός αύξησης των καρπών και οι καιρικές συνθήκες.

ΞΥΛΟΦΑΓΑ ΛΕΠΙΔΟΠΤΕΡΑ (ΑΧΛΑΔΙΑ – ΜΗΛΙΑ)

Πρόκειται για έντοµα των οποίων οι προνύµφες είναι ξυλοφάγες και συνεπώς ιδιαίτερα καταστρεπτικές, επειδή σε µεγάλους πληθυσµούς προκαλούν ξηράνσεις κλάδων και δένδρων. Η καταπολέµηση των προνυµφών είναι ιδιαίτερα δύσκολή, διότι αυτές δραστηριοποιούνται κάτω από τον φλοιό και µέσα στο ξύλο. Προσβολές από αυτά τα έντοµα εντοπίζονται κυρίως σε ηλικιωµένα και εξασθενηµένα από διάφορες αιτίες δένδρα.

Σε οπωρώνες που εµφανίζουν προσβολές από τα παραπάνω έντοµα συστήνεται άµεσα ψεκασµός µε ένα κατάλληλο και εγκεκριµένο εντοµοκτόνο, µε σκοπό τη θανάτωση των ακµαίων πριν ωοτοκήσουν καθώς και των νεαρών προνυµφών, πριν την είσοδό τους στον κορµό και τους κλάδους.

Να γίνει πλήρης και επιµεληµένη κάλυψη µε το ψεκαστικό υγρό των δένδρων, µε έµφαση στην περιοχή του λαιµού, του κορµού και των βραχιόνων.

Ο ψεκασµός αυτός καταπολεµεί ταυτόχρονα και την καρπόκαψα.

Για την αποφυγή προσβολών από αυτά τα έντοµα, πρέπει οι οπωρώνες και κυρίως εκείνοι µεγαλύτερης ηλικίας να διατηρούνται σε καλή κατάσταση υγείας, µε εφαρµογή ισορροπηµένης λίπανσης και άρδευσης και γενικότερα µε την εκτέλεση των ενδεδειγµένων καλλιεργητικών πρακτικών.

ΨΥΛΛΑ (ΑΧΛΑΔΙΑ)

Σε οπωρώνες που εµφανίζουν προσβολή από το έντοµο συνιστάται άµεσα ψεκασµός µε ένα κατάλληλο και εγκεκριµένο για την καλλιέργεια εντοµοκτόνο.

Είναι σηµαντικό να γίνεται εναλλαγή εντοµοκτόνων από διαφορετικές χηµικές κατηγορίες, για την αποφυγή δηµιουργίας ανθεκτικών πληθυσµών του εντόµου.

Ιδιαίτερα οι νέες δραστικές ουσίες, καλό είναι να µην εφαρµόζονται πάνω από δύο φορές σε κάθε καλλιεργητική περίοδο.

Κατά τους ψεκασµούς µε ξηρό καιρό, καλό είναι να αυξάνεται ο όγκος του νερού, πρακτική που βοηθά το σκεύασµα να διαπεράσει τα µελιτώδη εκκρίµατα των προνυµφών.

Επίσης, συνιστάται η αφαίρεση των λαίµαργων βλαστών µε το χέρι, καθώς και η αποφυγή καλλιεργητικών τεχνικών που ευνοούν ιδιαίτερα τη βλάστηση, όπως υπερβολική λίπανση και πότισµα.

ΤΕΤΡΑΝΥΧΟΙ (ΑΧΛΑΔΙΑ – ΜΗΛΙΑ)

Η καταπολέµηση των τετρανύχων (κόκκινος, κίτρινος) συνιστάται σε οπωρώνες που παρατηρούνται περίπου 60-70 κινητές µορφές ανά 100 φύλλα, µε εναλλαγή κατάλληλων και εγκεκριµένων ακαρεοκτόνων. Σε περιπτώσεις προσβολής και από τα δύο είδη τετρανύχων, είναι δυνατό να χρησιµοποιηθούν σκευάσµατα που καταπολεµούν και τα δύο είδη.

ΣΥΣΤΑΣΗ: Καλούνται οι καλλιεργητές, ιδίως αυτήν την εποχή, να επισκέπτονται όσο το δυνατό συχνότερα τις καλλιέργειες, προκειµένου να διαπιστώνουν έγκαιρα τυχόν προσβολές από φυτοπαράσιτα έτσι, ώστε να είναι εφικτή η αποτελεσµατική αντιµετώπισή τους, µε το µικρότερο οικονοµικό και περιβαλλοντικό κόστος.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε κάθε περίπτωση να τηρούνται αυστηρά οι οδηγίες χρήσης των φυτοπροστατευτικών προϊόντων για την αναλογία χρήσης, την συνδυαστικότητα, τον κίνδυνο φυτοτοξικότητας, το διάστηµα µεταξύ τελευταίας επέµβασης και συγκοµιδής και τα µέτρα προστασίας για την αποφυγή δηλητηρίασης.