Ένωση Αγρινίου

Τετάρτη, 02 Ιουνίου 2021 — Κατηγορίες: Αγροτοδικειο

Ενεργοποιήθηκε το Ταμείο Εγγυήσεων

Ένας καινοτόμος μοχλός ανάπτυξης για τον Ελληνικό αγροδιατροφικό τομέα.

Το Ταμείο Εγγυήσεων Αγροτικής Ανάπτυξης (ΤΕΑΑ) είναι ένα καινοτόμο χρηματοδοτικό εργαλείο που αναπτύχθηκε από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΠΑΑ 2014 - 2020, σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων, για την προώθηση της πρόσβασης σε χρηματοδότηση μέσω της εγγύησης δανείων σε γεωργούς, κτηνοτρόφους και μεταποιητικές επιχειρήσεις.

Ο αγροδιατροφικός τομέας είναι ιδιαίτερα σημαντικός για την Ελληνική οικονομία αλλά οι επενδύσεις που απαιτούνται για να αναπτυχθεί περισσότερο δεν βρίσκουν επαρκή χρηματοδότηση. Προκειμένου να μειωθεί αυτό το χρηματοδοτικό κενό, οι πόροι του ΠΑΑ 2014 - 2020 χρησιμοποιούνται για να καλυφθεί σημαντικό μέρος του ρίσκου που αποτρέπει τις Τράπεζες από το να χρηματοδοτήσουν περισσότερο τον τομέα. Το ΠΑΑ 2014 – 2020 συμμετέχει στο ΤΕΑΑ με πόρους ύψους 80 εκ. ευρώ, με σκοπό την παροχή εγγυήσεων στις Τράπεζες.

Συγκεκριμένα όπως φαίνεται και στο διάγραμμα, το ΠΑΑ εγγυάται το 80% κάθε δανείου, που χορηγείται μέσω του ΤΕΑΑ και μέχρι ένα ποσοστό του συνολικού χαρτοφυλακίου κάθε Τράπεζας, το οποίο καθορίζεται στη συμφωνία μεταξύ της Τράπεζας και του Διαχειριστή του Ταμείου και δεν μπορεί να υπερβαίνει το 35%. Με τον τρόπο αυτό, αναμένεται να χορηγηθούν δάνεια σε γεωργούς, κτηνοτρόφους και μεταποιητικές επιχειρήσεις που μπορεί να φτάσουν μέχρι και τα 480 εκ. ευρώ.

Από τεχνικής άποψης, το Ταμείο Εγγυήσεων Αγροτικής Ανάπτυξης (ΤΕΑΑ) είναι ένα Ταμείο Χαρτοφυλακίου. Αυτό σημαίνει ότι αποτελείται από επιμέρους συμφωνίες, μία για κάθε συμμετέχουσα Τράπεζα, οι οποίες έχουν τα δικά τους χαρακτηριστικά αναφορικά με:

 • τη συμμετοχή ή όχι του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ)·
 • το συντελεστή μόχλευσης, δηλαδή το μέγεθος που προκύπτει διαιρώντας το συνολικό ποσό του χαρτοφυλακίου δανείων κάθε Τράπεζας με την αντίστοιχη συμμετοχή του ΠΑΑ 2014 - 2020·
 • τους δανειακούς όρους.

Το Ταμείο εφαρμόζεται μέσω δύο ειδικών δράσεων:

 • τη Δράση 4.1.4 που αφορά επενδύσεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις και
 • τη Δράση 4.2.4 που αφορά επενδύσεις σε μεταποίηση και εμπορία γεωργικών προϊόντων με τελικό προϊόν επίσης γεωργικό.

Ωφελούμενοι από το ΤΕΑΑ

Οι γεωργοί, οι κτηνοτρόφοι και οι μεταποιητικές επιχειρήσεις μπορούν να ωφεληθούν από το ΤΕΑΑ.

Οι γεωργοί, οι κτηνοτρόφοι και οι μεταποιητικές επιχειρήσεις που λαμβάνουν δάνεια μέσω του ΤΕΑΑ, αποτελούν τους τελικούς αποδέκτες.

Για τη Δράση 4.1.4 ωφελούμενοι μπορούν να είναι:

 • Φυσικά πρόσωπα, χαρακτηρισμένα ως επαγγελματίες αγρότες με βάση το Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων του ΥπΑΑΤ, με οικονομικό μέγεθος εκμετάλλευσης (σε όρους τυπικής απόδοσης) μεγαλύτερο ή ίσο των 8.000 ευρώ·
 • Νομικά πρόσωπα, που έχουν ως κύρια δραστηριότητα τη γεωργία, με οικονομικό μέγεθος εκμετάλλευσης (σε όρους τυπικής απόδοσης) μεγαλύτερο ή ίσο των 8.000 ευρώ·
 • Νέοι γεωργοί, ενταγμένοι στο υπομέτρο 6.1 του ΠΑΑ 2014 - 2020·
 • ΚΟΙΝΣΕΠ με κύρια δραστηριότητα τη γεωργία·
 • Συλλογικά σχήματα αγροτών.

Για τη Δράση 4.2.4 ωφελούμενοι μπορούν να είναι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στη μεταποίηση, ανάπτυξη ή/και εμπορία γεωργικών προϊόντων με τελικό προϊόν επίσης γεωργικό στους ακόλουθους τομείς:

 • Κρέας – πουλερικά – κουνέλια (όπως σφαγεία βοοειδών, πτηνοσφαγεία, χοιρινών, αιγοπροβάτων, παραγωγή κρεατοσκευασμάτων και προϊόντων με βάση το κρέας, μονάδες αλλαντικών, μονάδες επεξεργασίας ζωικών υποπροϊόντων)·
 • Γάλα (όπως επεξεργασία γάλακτος, παραγωγή προϊόντων γάλακτος, τυρί, γιαούρτη)·
 • Αυγά (όπως τυποποίηση συσκευασία αυγών)·
 • Διάφορα Ζώα (όπως Μέλι – Σηροτροφία - σαλιγκάρια)·
 • Ζωοτροφές (όπως παραγωγή μιγμάτων ζωοτροφών για οικόσιτα και γουνοφόρα ζώα)·
 • Δημητριακά (όπως παραγωγή αλεύρων, ξήρανση δημητριακών)·
 • Ελαιούχα Προϊόντα (εξαιρούνται οι ιδρύσεις ελαιοτριβείων)·
 • Οίνος·
 • Οπωροκηπευτικά·
 • Άνθη (όπως τυποποίηση και εμπορία ανθέων)·
 • Φαρμακευτικά και Αρωματικά Φυτά·
 • Σπόροι & Πολλαπλασιαστικό Υλικό·
 • Ξύδι (πχ παραγωγή ξυδιού από οίνο, από φρούτα και άλλες γεωργικές πρώτες ύλες).

Οι ωφελούμενοι θα πρέπει:

 • να είναι εγκατεστημένοι και να λειτουργούν στην Ελλάδα·
 • να χαρακτηρίζονται ως πολύ μικρές, μικρές ή μεσαίες επιχειρήσεις·
 • να είναι οικονομικά βιώσιμοι, με βάση τα κριτήρια της Τράπεζας από την οποία δανείζονται·
 • να μην έχουν ενταχθεί σε διαδικασία διάσωσης ή αναδιάρθρωσης·
 • να μην έχουν υπαχθεί σε συλλογική διαδικασία αφερεγγυότητας (ή άλλη ισοδύναμη διαδικασία) ούτε να πληρούν τα κριτήρια υπαγωγής σε διαδικασία αφερεγγυότητας κατόπιν αιτήσεων των πιστωτών τους·
 • να μην δραστηριοποιούνται ουσιαστικά σε απαγορευμένους τομείς.

Διαδικασία υπαγωγής στο ΤΕΑΑ

Τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσετε για να υπαχθείτε στο ΤΕΑΑ.

Βήμα 1: Καταρτίστε ένα επιχειρηματικό σχέδιο. Αυτό είναι απαραίτητο για τις περιπτώσεις που το δάνειο αφορά σε επενδύσεις που δεν συνδυάζονται με επιχορήγηση ή περιλαμβάνει χρηματοδότηση κεφαλαίου κίνησης.

Βήμα 2: Ερευνήστε την αγορά, ώστε να εντοπίσετε την Τράπεζα που προσφέρει τους δανειακούς όρους που ταιριάζουν καλύτερα στο προφίλ σας.

Βήμα 3: Υποβάλετε αίτηση για υπαγωγή στο ΤΑΕΕ προς την Τράπεζα της επιλογής σας, ηλεκτρονικά, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων.

Βήμα 4: Προσκομίστε τα απαραίτητα δικαιολογητικά στην Τράπεζα της επιλογής σας.