Ένωση Αγρινίου

Πέμπτη, 10 Ιουνίου 2021 — Κατηγορίες: Ανακοινώσεις

Εγκρίθηκε η νέα στρατηγική για την κλιματική αλλαγή

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ενέκρινε σήμερα συμπεράσματα υπέρ μιας νέας στρατηγικής, η οποία περιγράφει ένα μακροπρόθεσμο όραμα: να καταστεί η ΕΕ κοινωνία ανθεκτική στην κλιματική αλλαγή και πλήρως προσαρμοσμένη στις αναπόφευκτες επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής έως το 2050.

Η κλιματική αλλαγή δεν είναι απλώς μια απειλή του μέλλοντος, είναι κάτι που συμβαίνει αυτήν τη στιγμή. Πρέπει να είμαστε καλύτερα προετοιμασμένοι για τις επιπτώσεις της στην ανθρώπινη υγεία, τη φύση και την οικονομία. Τα σημερινά συμπεράσματα έδωσαν την πρώτη ώθηση για μια ενισχυμένη δράση προσαρμογής. Η νέα στρατηγική επικεντρώνεται στη βελτίωση των δεδομένων και στην καλύτερη χρήση των υφιστάμενων δεδομένων, στην προώθηση λύσεων που βασίζονται στη φύση, στην ενσωμάτωση δημοσιονομικών και οικονομικών ζητημάτων και στην κλιμάκωση της δράσης σε διεθνές επίπεδο. Το κλίμα υπήρξε βασική προτεραιότητα της πορτογαλικής Προεδρίας και μας γεμίζει χαρά το γεγονός ότι το Συμβούλιο ενέκρινε σήμερα τη νέα στρατηγική της ΕΕ για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, η οποία, μαζί με το ευρωπαϊκό νομοθέτημα για το κλίμα που συμφωνήθηκε πρόσφατα, θα βοηθήσει την ΕΕ να καταστεί ανθεκτική στην κλιματική αλλαγή και κλιματικά ουδέτερη στις επόμενες δεκαετίες.

João Pedro Matos Fernandes, Υπουργός Περιβάλλοντος και Δράσης για το Κλίμα της Πορτογαλίας

Τα συμπεράσματα που εγκρίθηκαν σήμερα παρέχουν πολιτική καθοδήγηση στην Επιτροπή όσον αφορά την υλοποίηση της στρατηγικής.

Το Συμβούλιο υποστηρίζει την επικέντρωση της στρατηγικής στην καλύτερη συλλογή και ανταλλαγή δεδομένων για τη βελτίωση της προσβασιμότητας και της ανταλλαγής των γνώσεων που αφορούν τις κλιματικές επιπτώσεις και την κλιματική προσαρμογή, μεταξύ άλλων με την ενίσχυση της πλατφόρμας Climate-ADAPT.

Στα συμπεράσματά του, το Συμβούλιο αναγνωρίζει τη σημασία του συμπλέγματος κλίματος και υδάτων και τονίζει τον σημαντικό ρόλο των λύσεων που βασίζονται στη φύση για την οικοδόμηση ανθεκτικότητας έναντι της κλιματικής αλλαγής, τη συμβολή στη διατήρηση και την ενίσχυση της βιοποικιλότητας, καθώς και την προστασία και αποκατάσταση των οικοσυστημάτων.

Τα κράτη μέλη στηρίζουν τις προσπάθειες της στρατηγικής για να ενσωματωθεί η προσαρμογή στις μακροοικονομικές δημοσιονομικές πολιτικές. Η Επιτροπή καλείται να εξετάσει, σε διαβούλευση με τα κράτη μέλη, το πώς μπορεί να γίνεται η μέτρηση και η διαχείριση των δημοσιονομικών κινδύνων που σχετίζονται με το κλίμα και να αναπτύξει ένα πλαίσιο που θα ενθαρρύνει τη χρήση της ασφάλισης έναντι κινδύνων που σχετίζονται με το κλίμα.

Το Συμβούλιο επισημαίνει τον σημαντικό ρόλο της οικοδόμησης ανθεκτικότητας έναντι της κλιματικής αλλαγής στο πλαίσιο της οικονομικής ανάκαμψης από την πανδημία COVID-19. Η ΕΕ αποσκοπεί σε τουλάχιστον 30 % δράση για το κλίμα, συμπεριλαμβανομένης της προσαρμογής, στο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο για την περίοδο 2021-2027, καθώς και τουλάχιστον 37 % στο πλαίσιο του μηχανισμού ανάκαμψης και ανθεκτικότητας

Το Συμβούλιο υποστηρίζει τον στόχο της στρατηγικής να εντατικοποιηθεί η διεθνής δράση υπέρ της προσαρμογής, κατά τα προβλεπόμενα στη συμφωνία των Παρισίων. Επιβεβαιώνει τη δέσμευση της ΕΕ και των κρατών μελών να κλιμακώσουν περαιτέρω την κινητοποίηση διεθνούς χρηματοδότησης για το κλίμα και υποστηρίζει την ενίσχυση της παγκόσμιας δέσμευσης και των ανταλλαγών για την προσαρμογή.

Τα συμπεράσματα που εγκρίθηκαν σήμερα παρέχουν επίσης κατευθύνσεις για την υποβολή ανακοίνωσης της ΕΕ σχετικά με την προσαρμογή στην UNFCCC πριν από την COP26.

Ιστορικό και επόμενα βήματα

Η Επιτροπή δημοσίευσε την ανακοίνωσή της σχετικά με νέα στρατηγική της ΕΕ για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή στις 24 Φεβρουαρίου. Η στρατηγική βασίζεται στη στρατηγική προσαρμογής του 2013 και αποτελεί μία από τις βασικές δράσεις που προσδιορίζονται στην Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία. Από την πρώτη στρατηγική ήδη όλα τα κράτη μέλη έχουν θέσει σε εφαρμογή εθνική στρατηγική ή εθνικό σχέδιο προσαρμογής. Η πλατφόρμα Climate-ADAPT έχει γίνει σημείο αναφοράς για τις γνώσεις σχετικά με την προσαρμογή και η προσαρμογή έχει ενσωματωθεί στις πολιτικές της ΕΕ και στον μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της.

Οι υπουργοί Περιβάλλοντος της ΕΕ προέβησαν σε ανταλλαγή απόψεων σχετικά με τη στρατηγική κατά την άτυπη βιντεοδιάσκεψη του Μαρτίου και την συζήτησαν στην άτυπη εκδήλωση της Προεδρίας που πραγματοποιήθηκε με βιντεοδιάσκεψη τον Απρίλιο.