Ένωση Αγρινίου

Δευτέρα, 14 Ιουνίου 2021 — Κατηγορίες: Επικαιρότητα

Αφρικανική πανώλη και κίνδυνοι στις υπαίθριες εκμεταλλεύσεις

Οι υπαίθριες χοιροτροφικές εκμεταλλεύσεις ενέχουν σημαντικό κίνδυνο εισαγωγής και εξάπλωσης της Αφρικανικής Πανώλης των χοίρων.

Στην αξιολόγηση του κινδύνου εξάπλωσης της αφρικανικής πανώλης των χοίρων (ΑΠΧ) μέσω υπαίθριων χοιροτροφικών εκμεταλλεύσεων προχώρησε η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA), προτείνοντας μέτρα βιοασφάλειας και ελέγχου για τα υπαίθρια αγροκτήματα σε περιοχές της ΕΕ που πλήττονται από τη νόσο.

Η υπαίθρια εκτροφή χοίρων είναι κοινή στην ΕΕ. Ωστόσο, δεν υπάρχει νομοθεσία σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την κατηγοριοποίηση τέτοιων εκμεταλλεύσεων, με αποτέλεσμα οι πληροφορίες να είναι περιορισμένες. Η επιστημονική γνώμη βασίζεται σε στοιχεία που συλλέγονται από τις εθνικές κτηνιατρικές αρχές, τις ενώσεις αγροτών και την επιστημονική βιβλιογραφία.

Η επιτροπή για την υγεία και την καλή διαβίωση των ζώων κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι υπαίθριες χοιροτροφικές εκμεταλλεύσεις ενέχουν σημαντικό κίνδυνο εισαγωγής και εξάπλωσης της ΑΠΧ. Παράλληλα, προτείνει την εγκατάσταση μονών στερεών ή διπλών περιφράξεων σε όλες τις υπαίθριες χοιροτροφίες σε περιοχές της ΕΕ όπου υπάρχει η ΑΠΧ, η οποία θα μπορούσε να μειώσει τον κίνδυνο εξάπλωσης έως και 50%.

Επιπλέον, η εφαρμογή ολοκληρωμένων, αντικειμενικών αξιολογήσεων βιοασφάλειας στο αγρόκτημα και η έγκριση υπαίθριων χοιροτροφικών εκμεταλλεύσεων βάσει του κινδύνου βιοασφάλειας θα μειώσει περαιτέρω τον κίνδυνο εισαγωγής και εξάπλωσης. Οι αξιολογήσεις εντός της φάρμας είναι ένα ισχυρό εργαλείο όχι μόνο για τη βελτίωση της βιοασφάλειας αλλά και για την αντιμετώπιση ευρύτερων ζητημάτων κτηνοτροφίας.

Η EFSA συνιστά ότι οι παρεκκλίσεις από τους ισχύοντες περιορισμούς στην υπαίθρια χοιροτροφία σε περιοχές που πλήττονται από ΑΠΧ θα μπορούσαν να εξεταστούν κατά περίπτωση, εάν εφαρμοστούν αυτά τα μέτρα βιοασφάλειας.