Ένωση Αγρινίου

Τρίτη, 11 Μαΐου 2021 — Κατηγορίες: Ανακοινώσεις

ΟΣΔΕ και Ενιαία Δήλωση Καλλιέργειας - Εκτροφής

Oι παραγωγοί μαζί με τη δήλωση ΟΣΔΕ υποβάλουν και την Ενιαία Δήλωση Καλλιέργειας - Εκτροφής, η οποία και είναι υποχρεωτική για όλους όσους διατηρούν αγροτική εκμετάλλευση, είτε είναι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες είτε όχι.

Η Ένωση Αγρινίου, όπως όλα τα προηγούμενα χρόνια, αναλαμβάνει εξ ολοκλήρου την ταυτόχρονη αυτή διαδικασία.

Για την υποβολή των Δηλώσεών τους οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί μπορούν να απευθύνονται στο Κέντρο Υποστήριξης Αγροτών της Ένωσης Αγρινίου, στα νέα γραφεία, στο κτίριο του Συνεταιρισμού δίπλα απ' την τράπεζα (κύρια είσοδος από Παλαμά), στα υποκαταστήματα ή στα κατά τόπους συνεργεία σε ολόκληρη την Αιτωλοακαρνανία.  Τηλ.:  2641.0.69017-69034.

Τι είναι η Δήλωση Καλλιέργειας - Εκτροφής

Είναι μία συμφωνία μεταξύ του παραγωγού και του ΕΛ.Γ.Α., υποχρεωτική σύμφωνα με το Νόμο και έχει ισχύ ένα (1) χρόνο. Στη Δήλωση αναφέρεται το σύνολο των αγροτικών εκμεταλλεύσεων που ο παραγωγός έχει την κυριότητα ή την εκμετάλλευση και υποβάλλεται μαζί με την Αίτηση Ενίσχυσης του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Οι παραγωγοί που οι καλλιέργειές τους δεν έχουν ενταχθεί στο ΟΣΔΕ (για δικαιώματα, κλπ) θα πρέπει επίσης να υποβάλλουν την Αίτηση Ενίσχυσης του ΟΠΕΚΕΠΕ, γιατί μαζί μ' αυτήν υποβάλλεται αυτόματα και η Δήλωση Καλλιέργειας - Εκτροφής του ΕΛ.Γ.Α.

Διαδικασία Υποβολής

H Ενιαία Δήλωση Καλλιέργειας/Εκτροφής (ΔΚΕ) υποβάλλεται μαζί με την Αίτηση για την ενεργοποίηση των δικαιωμάτων ενιαίας ενίσχυσης (δήλωση ΟΣΔΕ).

Στην πράξη η δήλωση καλλιέργειας - εκτροφής είναι αποτέλεσμα της Αίτησης που υποβάλλεται στον ΟΠΕΚΕΠΕ για το καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης (ΟΣΔΕ) την οποία, επαναλαμβάνουμε, είναι υποχρεωμένοι να υποβάλλουν όλοι όσοι έχουν αγροτική εκμετάλλευση, ανεξάρτητα από το αν λαμβάνουν ή όχι ενισχύσεις και ανεξάρτητα από το αν είναι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες ή όχι.

Η ειδική ασφαλιστική εισφορά υπολογίζεται απευθείας μέσα από την εφαρμογή που χρησιμοποιείται για την παραλαβή και επεξεργασία της Αίτησης για την ενεργοποίηση των δικαιωμάτων ενιαίας ενίσχυσης και τα λοιπά καθεστώτα στήριξης στα πλαίσια των Κανονισμών (ΕΚ) 73/2009 και 1405/2006 του Συμβουλίου (δήλωση ΟΣΔΕ).

Οι Αιτήσεις Ενιαίας Ενίσχυσης και οι Δηλώσεις Καλλιέργειας - Εκτροφής παραλαμβάνονται αφού πρώτα ελεγχθεί ότι ο παραγωγός έχει υπογράψει σε όλα τα σημεία του εντύπου, δηλαδή και στα σημεία που αφορούν την Αίτηση Ενιαίας Ενίσχυσης και στα αντίστοιχα σημεία που αφορούν τη Δήλωση Καλλιέργειας - Εκτροφής.

Σημειώνουμε ότι στις περιπτώσεις που ο παραγωγός εξουσιοδοτεί τον ΕΛ.Γ.Α. για είσπραξη της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς από υποχρεώσεις του Δημοσίου, θα πρέπει απαραίτητα στο σχετικό έντυπο να βεβαιώνεται το ΓΝΗΣΙΟ της ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ του παραγωγού από αρμόδιο φορέα.

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, ο παραγωγός υποβάλλει υποχρεωτικά μία ενιαία Δήλωση Καλλιέργειας - Εκτροφής ετησίως, σε επίπεδο Χώρας, η οποία αποτελεί δήλωση του συνόλου της γεωργικής εκμετάλλευσης, δηλαδή δηλώνει:

i) όλα τα αγροτεμάχια της εκμετάλλευσης και

ii) το ζωικό κεφάλαιο. Εκμετάλλευση η οποία δεν δηλώθηκε στο έντυπο της Δήλωσης Καλλιέργειας - Εκτροφής, δεν θα μπορεί να δηλωθεί για ζημιά στον ΕΛ.Γ.Α. και εάν δηλώνεται δεν θα αποζημιώνεται.

Υπολογισμός Ασφαλιζόμενης Αξίας

Για τη φυτική παραγωγή, η ασφαλιζόμενη αξία της αγροτικής παραγωγής, ανά παραγωγό, επί της οποίας υπολογίζεται η ειδική ασφαλιστική εισφορά, ορίζεται με βάση:

  • τον αριθμό των στρεμμάτων, όπως δηλώνονται από τον ίδιο τον παραγωγό
  • τη μέση παραγωγή ανά στρέμμα και ανά νομό, για κάθε καλλιέργεια και
  • την τιμή του παραγόμενου προϊόντος ανά κιλό ή τεμάχιο, ανάλογα με την καλλιέργεια.

Για τον προσδιορισμό των αποδόσεων ανά στρέμμα και ανά νομό και της τιμής ανά κιλό χρησιμοποιούνται τα στοιχεία των πορισμάτων εκτίμησης της τελευταίας πενταετίας που τηρούνται στη βάση δεδομένων του ΕΛ.Γ.Α.

Εκτιμήσεις Ζημιών

Σε περιπτώσεις ζημιών, η διαδικασία που θα ακολουθηθεί από τον ΕΛ.Γ.Α. είναι αυτή που ίσχυε μέχρι σήμερα. Οι παραγωγοί που έχουν υποστεί ζημιές στην αγροτική παραγωγή θα υποβάλουν Δηλώσεις Ζημιάς στον ανταποκριτή του ΕΛ.Γ.Α., εφόσον έχουν υποβάλει Δήλωση Καλλιέργειας/Εκτροφής. Στην περίπτωση που υποβληθούν Δηλώσεις Καλλιέργειας- Εκτροφής εκπρόθεσμα θα παρέχεται ασφαλιστική κάλυψη από την ημερομηνία υποβολής της Δήλωσης Καλλιέργειας Εκτροφής και 15 ημέρες μετά.

Από την 1 Ιανουαρίου του έτους ασφάλισης, φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις προσώπων που δεν έχουν υποβάλει την Ενιαία Δήλωση Καλλιέργειας - Εκτροφής του προηγούμενου έτους ασφάλισης, για συγκεκριμένα αγροτεμάχια με καλλιέργειες των οποίων η ασφαλιστική κάλυψη παρατείνεται και στο επόμενο έτος ασφάλισης (πχ. ελιές, πορτοκάλια, κα), δεν μπορούν να υποβάλλουν Δήλωση Ζημιάς στον ΕΛ.Γ.Α. για το έτος αυτό και συνεπώς δεν δικαιούνται αποζημίωση.

Το ίδιο ισχύει και για τις καλλιέργειες κηπευτικών των οποίων η συγκομιδή ολοκληρώνεται εντός του πρώτου τριμήνου του επόμενου έτους.

Εξαιρούνται οι ζημιές στη φυτική παραγωγή για αροτραίες καλλιέργειες (πχ. σίτος, κριθή, αραβόσιτος, σίκαλη, κράμβη, ηλιοτρόπιο,  πίσα, κλπ), κηπευτικά μακράς διάρκειας (πχ. πατάτες εαρινές, κρεμμύδια ξερά, αρακάς, κουκιά, κλπ) και όσπρια (πχ. σπορά Δεκεμβρίου για τις φακές), τα οποία σπέρονται/φυτεύονται στο τέλος του προηγούμενου έτους, αλλά η συγκομιδή τους πραγματοποιείται το επόμενο έτος, εφόσον οι συγκεκριμένες εκμεταλλεύσεις δηλωθούν στο έντυπο της ενιαίας Δήλωσης Καλλιέργειας - Εκτροφής του έτους συγκομιδής, με την προϋπόθεση να έχει υποβληθεί Δήλωση Καλλιέργειας - Εκτροφής για το προηγούμενο έτος.

Για το ζωικό κεφάλαιο, από την 1 Ιανουαρίου του έτους ασφάλισης και μέχρι την υποβολή της νέας Δήλωσης Καλλιέργειας - Εκτροφής, φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις προσώπων που δεν έχουν υποβάλει την Ενιαία Δήλωση Καλλιέργειας - Εκτροφής του προηγούμενου έτους ασφάλισης για ζωική μονάδα, δεν μπορούν να υποβάλλουν Δήλωση Ζημιάς στον ΕΛ.Γ.Α. για το έτος αυτό και κατά συνέπεια δεν δικαιούνται αποζημίωσης.