Ένωση Αγρινίου

Τετάρτη, 12 Μαΐου 2021 — Κατηγορίες: Γεωργικές Προειδοποιήσεις

Καρυδιά: αντιμετώπιση ασθενειών - εχθρών

Τεχνικό Δελτίο Γεωργικών Προειδοποιήσεων με χρήσιμες οδηγίες για τους παραγωγούς από το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Ιωαννίνων.

ΑΝΘΡΑΚΩΣΗ ΚΑΡΥΔΙΑΣ: Marssonina juglandis

Η ανθράκωση είναι η πιο καταστρεπτική ασθένεια της καρυδιάς και είναι διαδεδομένη σε όλη την Ελλάδα. Προκαλείται από τον μύκητα Marssonina juglandis με ασκογενή μορφή Gnomonia leptostyla. Προσβάλλει τα φύλλα, τα καρύδια και ακόμη τους ετήσιους βλαστούς. Η προσβολή εκδηλώνεται στα φύλλα με νεκρωτικές κηλίδες 2-3 mm που συχνά ενώνονται και σχηματίζουν μεγαλύτερες νεκρωτικές επιφάνειες. Τα προσβεβλημένα φύλλα κιτρινίζουν και πέφτουν. Η υγρασία ευνοεί την εξέλιξη και διασπορά της ασθένειας.

Ο μύκητας διαχειμάζει στα πεσμένα στο έδαφος φύλλα, όπου αναπτύσσει την ασκογόνο μορφή του Gnomonia leptostyla. Για το λόγο αυτό θα πρέπει, ειδικά τις χρονιές με έντονες προσβολές, να συλλέγονται και να καίγονται ώστε να μειώνονται οι πρωτογενείς μολύνσεις. Όλα τα πράσινα μέρη του φυτού είναι επιδεκτικά μολύνσεων. Στις μελανές κηλίδες παράγονται σπόρια που προκαλούν δευτερογενείς μολύνσεις και αυτές είναι εντονότερες όταν επικρατούν μεγάλα διαστήματα διαβροχής και θερμοκρασίες γύρω στους 21 ΟC.

Σε δενδροκομεία με ιστορικό της ασθένειας εφαρμόζονται προληπτικά μυκητοκτόνα (βλ. λίστα φαρμάκων).

ΒΑΚΤΗΡΙΩΣΗ ΚΑΡΥΔΙΑΣ: Xanthomonas campestris pv. juglandis

Η ασθένεια προκαλείται από τον μύκητα Xanthomonas campestris, ο οποίος διαχειμάζει σε σχισμές ή πληγές του κορμού και των κλάδων και στους οφθαλμούς της καρυδιάς. Από την έναρξη της βλάστησης όλα τα πράσινα μέρη του φυτού είναι επιδεκτικά μολύνσεων και αυτές είναι εντονότερες όσο πιο βροχερός είναι ο καιρός. Προκαλεί σημαντικές ζημιές στα άνθη, όπου επέρχεται και πτώση των θηλυκών ανθέων. Προσβάλλει και τους καρπούς όπου και επιφέρει πτώση των μικρών καρπών και μαύρισμα της ψίχας. Στα τρυφερά φύλλα και νεαρούς καρπούς σχηματίζονται μικρές νεκρωτικές, κυκλικές κηλίδες χρώματος καστανού μέχρι μαύρου.

Σε δενδροκομεία με ιστορικό της ασθένειας πρέπει να καταβάλλεται κάθε προσπάθεια εξαίρεσης των προσβεβλημένων βλαστών με το κλάδεμα και επιπλέον να προστατεύεται η νέα βλάστηση με προληπτικούς ψεκασμούς χαλκούχων μυκητοκτόνων (βλ. λίστα φαρμάκων).

Αν ο καιρός είναι βροχερός ή επικρατούν συνθήκες υψηλής υγρασίας οι ψεκασμοί πρέπει να επαναλαμβάνονται, αφενός γιατί το μυκητοκτόνο μπορεί να εκπλυθεί από την βροχή, αφετέρου γιατί παράγονται νέα όργανα που δεν είναι καλυμμένα με το σκεύασμα.

ΚΑΡΠΟΚΑΨΑ: Cydia pomonella

Η πρώτη πτήση του εντόμου βρίσκεται σε εξέλιξη. Οι προνύμφες της πρώτης γενιάς είναι οι πιο καταστρεπτικές γιατί εισέρχονται εύκολα στα νεαρά καρύδια, από το στάδιο που αυτά έχουν διάμετρο μόλις 1 εκατοστό. Επίσης, προσβάλλουν περισσότερα από ένα (νεαρά καρύδια) για να μπορέσουν να τραφούν και οι προσβεβλημένοι καρποί στη συνέχεια πέφτουν.

Τα προσβεβλημένα καρύδια που παραμένουν πάνω στο δέντρο δεν είναι εμπορεύσιμα καθώς η προνύμφη της καρπόκαψας τρέφεται από το εσωτερικό του πυρήνα.

ΒΛΑΣΤΟΡΥΚΤΗΣ ΚΑΡΥΔΙΑΣ: Oberea linearis

Σε πολλούς καρυδεώνες παρατηρούνται ξηράνσεις κλάδων που οφείλονται στο έντομο oberea linearis. Η ενηλικίωση και η έξοδος των ενηλίκων από τους βλαστούς γίνεται αυτή την περίοδο. Τα θηλυκά ακμαία γεννούν τα αυγά και τα τοποθετούν στους βλαστούς ή στους ποδίσκους των καρπών. Οι νεαρές προνύμφες στην αρχή τρέφονται εξωτερικά από το βλαστό προκαλώντας περιμετρική διάβρωση του φλοιού, δημιουργώντας ένα χαρακτηριστικό δακτυλίδι και στην συνέχεια μπαίνουν στον βλαστό όπου δημιουργούν στοές.

Καταβάλετε κάθε δυνατή προσπάθεια να ολοκληρώσετε τον καθαρισμό των προσβεβλημένων βλαστών με κλαδέματα και να τους καταστρέφετε με φωτιά.

Εγκεκριμένα εντομοκτόνα και μυκητοκτόνα για την καλλιέργεια της Καρυδιάς