Ένωση Αγρινίου

Πέμπτη, 06 Μαΐου 2021 — Κατηγορίες: Επικαιρότητα

Η διαδικασία μετάκλησης εργατών γης

Με οδηγία της η Εθνική Διεπαγγελματική Οργάνωση Πυρηνοκάρπων ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους παραγωγούς για τις διαδικασίες μετάκλησης πολιτών τρίτων χωρών για εποχιακή απασχόληση σε αγροτικές εργασίες, οι οποίοι απαλλάσσονται από την υποχρέωση θεώρησης εισόδου, που ισχύουν μέχρι την 30η Σεπτεμβρίου 2021.

Σύμφωνα με την οδηγία θα πρέπει να γίνουν οι παρακάτω ενέργειες:

-Υποβολή έντυπης αίτησης των εργοδοτών, με τα απαιτούμενα προσωπικά στοιχεία στην αρμόδια υπηρεσία Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης του τόπου διαμονής.

-Στην αίτηση αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία του μετακαλούμενου εργάτη όπως επώνυμο, όνομα, επώνυμο και όνομα πατέρα, επώνυμο και όνομα μητέρας, χώρα και ημερομηνία γέννησης, ιθαγένεια, αριθμός διαβατηρίου, ημερομηνία έκδοσης και λήξης, χώρα έκδοσης.

-Για την πιστοποίηση των ανωτέρω στοιχείων απαιτείται να συνυποβάλλονται μαζί με τα δικαιολογητικά, απλή φωτοτυπία α) του Διαβατηρίου και β) του πιστοποιητικού Οικογενειακής κατάστασης του μετακαλούμενου εργάτη.

Να σημειωθεί ότι δεν απαιτείται σφραγίδα της Χάγης (apostille) ούτε μετάφραση επικυρωμένη. Τονίζουμε απλή φωτοτυπία των ανωτέρω εγγράφων.

-Παράβολο των 100 ευρώ ανά μετακαλούμενο εργάτη, το οποίο δεν επιστρέφεται σε περίπτωση μη έλευσής του.

-Υπεύθυνη δήλωση του εργοδότη στην οποία θα δηλώνει ότι:

α) θα απασχολήσει προσωρινά, τους περιλαμβανόμενους στην αίτηση μετακαλούμενους για περίοδο τουλάχιστον 30 ημερών και έως 90 ημέρες, με δυνατότητα παράτασης για επιπλέον 90 ημέρες σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παραγρ. 4 του άρθρου 5 του ν. 4251/2014.

β) θα αναλάβει τις προβλεπόμενες δαπάνες της παραγρ. 3 του άρθρου 80 του ν. 3386/2005 (Α΄2012)

γ) ο μετακαλούμενος θα παρέχει τις αγροτικές εργασίες σε τόπο επακριβώς προσδιορισμένο ως προς την Περιφερειακή Ενότητα, τον Δήμο και την Δημοτική Ενότητα ή Δημοτική Κοινότητα και ότι προσωρινά θα διαμένει σε τόπο που προσδιορίζεται με ακριβή στοιχεία Διεύθυνσης.

δ) το κατάλυμα που παρέχεται πληροί τις απαιτούμενες από τις κείμενες υγειονομικές διατάξεις , προδιαγραφές υγείας και ασφάλειας και ότι σε περίπτωση που ο εργοδότης δεν παρέχει κατάλυμα να προσκομισθούν στοιχεία ότι ο εργαζόμενος διαθέτει εξ ιδίων κατάλληλο κατάλυμα.

ε) ότι θα ενημερώνει την αρμόδια αρχή για οποιαδήποτε αλλαγή.

-Ενιαία δήλωση καλλιέργειας ή εκτροφής (πρόσφατη).

Η ασφάλιση των εργατών θα γίνεται με εργόσημο και δεν μπορεί να προσκληθεί μετακλητός άνω των 60 ετών.

Τα παραπάνω δικαιολογητικά θα υποβάλλονται με έντυπο τρόπο και με την χρήση ταχυμεταφοράς (courier), μέχρι την δημιουργία της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας η οποία ορίστηκε ότι θα ενεργοποιηθεί στις 15 Ιουνίου 2021 και για την οποία αργότερα θα δοθούν πρόσθετες οδηγίες.