Ένωση Αγρινίου

Παρασκευή, 28 Μαΐου 2021 — Κατηγορίες: Η φωνή του αγρότη

Ενισχύσεις: ποιοι και με ποιες προϋποθέσεις τις δικαιούνται

Σύμφωνα με την εγκύκλιο περί διαδικασιών χορήγησης ενισχύσεων βάσει ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης αιτήσεων έτους 2021, που εξέδωσε ο ΟΠΕΚΕΠΕ.

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΑΜΕΣΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ

 1. Δεν χορηγούνται άμεσες ενισχύσεις σε γεωργούς όταν το συνολικό ποσό των προς καταβολή αμέσων ενισχύσεων προ της ανάκτησης αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών και της εφαρμογής διοικητικών κυρώσεων για δεδομένο ημερολογιακό έτος δεν υπερβαίνει τα 250 ευρώ.
 2. Η παράγραφος 1 δεν εφαρμόζεται για τους/τις γεωργούς, των οποίων η έδρα της εκμετάλλευσης βρίσκεται στα μικρά νησιά του Αιγαίου.

 ΕΝΕΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΟΣ

 1. Άμεσες ενισχύσεις χορηγούνται μόνο σε ενεργούς γεωργούς.
 2. Ενεργοί γεωργοί είναι όσοι/-ες ασκούν γεωργική δραστηριότητα, όπως ορίζεται στην παράγραφο 1 στοιχείο 4 της παρούσας, με τις εξής προϋποθέσεις:

α. Γεωργοί που έλαβαν άμεσες ενισχύσεις έως και 5.000€ για το προηγούμενο έτος αιτήσεων 2020 θεωρούνται αυτομάτως ενεργοί γεωργοί.

β. Γεωργοί, οι οποίοι/-ες έλαβαν για το προηγούμενο έτος αιτήσεων (2020 άμεσες ενισχύσεις άνω των 5.000€ θεωρούνται ενεργοί γεωργοί, εφόσον αποδεικνύουν ότι το ετήσιο ποσό των άμεσων ενισχύσεων είναι τουλάχιστον το 5% των συνολικών εσόδων, που αποκτήθηκαν από μη γεωργικές δραστηριότητες κατά το φορολογικό έτος 2020

Ο έλεγχος γίνεται βάσει των δεδομένων που τηρούνται στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)

Σε περίπτωση μη υποβολής ενιαίας αίτησης ενίσχυσης το προηγούμενο έτος 2020, ο έλεγχος τήρησης της προϋπόθεσης του ενεργού γεωργού σύμφωνα με τα στοιχεία α και β γίνεται βάσει υπολογισμού μιας θεωρητικής ενίσχυσης άμεσης στήριξης, που αποτελεί το γινόμενο της μέσης εθνικής ενίσχυσης άμεσης στήριξης ανά εκτάριο για το 2021 με τον αριθμό των επιλέξιμων εκταρίων που δηλώθηκαν από τον/την γεωργό το 2021.


Για περεταίρω ενημέρωση και υποβολή δηλώσεων ΟΣΔΕ, οι παραγωγοί μπορούν να απευθύνονται στο Κέντρο Υποστήριξης Αγροτών της Ένωσης Αγρινίου, στα νέα γραφεία του Συνεταιρισμού, δίπλα απ' την τράπεζα (κεντρική είσοδος από Παλαμά).

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2641.0.69013 - 69034.


ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

Το 2021, η στήριξη δυνάμει του καθεστώτος βασικής ενίσχυσης διατίθεται στους ενεργούς/-ες γεωργούς, οι οποίοι/-ες κατέχουν δικαιώματα βασικής ενίσχυσης το 2021:

(α) είτε μέσω πρώτης χορήγησης το 2015

(β) είτε μέσω μεταβίβασης τα έτη 2016 έως 2020

Επισημαίνεται ότι για τις ενοικιάσεις δικαιωμάτων χωρίς γη έτους 2016 -2020 με λήξη μίσθωσης έως και 15-6-2021, τα δικαιώματα επιστρέφουν στο μεταβιβαστή το 2021

(γ) είτε μέσω χορήγησης δικαιωμάτων από το εθνικό απόθεμα 2017 – 2020 και είτε μέσω τυχόν χορήγησης δικαιωμάτων από το εθνικό απόθεμα 2021 σε γεωργούς, που πληρούν το κριτήριο του «γεωργού νεαρής ηλικίας» ή του νεοεισερχόμενου γεωργού, όπως καθορίζεται στην υπ' αριθμ. 1930/81861/2015 ΥΑ, όπως κάθε φορά τροποποιημένη ισχύει

(δ) είτε με μεταβίβαση το έτος 2021. Λεπτομέρειες σχετικά με τη διαδικασία μεταβίβασης των δικαιωμάτων το 2021 περιγράφονται στην υπ' αριθ. 1406/52601/2019 ΥΑ (Β' 1291/2019), όπως τροποποιημένη ισχύει καθώς και στην σχετική εγκύκλιο του ΟΠΕΚΕΠ

Επισήμανση:

Η αξία των ΔΒΕ δεν είναι οριστική. Η αξία των ΔΒΕ οριστικοποιείται μετά την ολοκλήρωση της επεξεργασία τους αλλά και τη διασφάλιση της τήρησης του εθνικού ανώτατου ορίου του καθεστώτος βασικής ενίσχυσης κάθε έτους σύμφωνα με το άρθρο 22(5) του Καν. ΕΕ 1307/2013, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, με ενδεχόμενη εφαρμογή γραμμικής μείωσης ή αύξησης της αξίας των ΔΒΕ.

Λεπτομέρειες σχετικά με τη χορήγηση δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης από το εθνικό απόθεμα περιγράφονται στην υπ' αριθ. 1930/81861/22-07-2015 Υπουργική Απόφαση (Β’ 1691/14-8-2015) όπως τροποποιημένη ισχύει.

Δικαιούχοι Εθνικού Αποθέματος είναι:

 • Γεωργοί νεαρής ηλικίας όπως περιγράφονται αναλυτικά στην παράγραφο 5.5.1 σημείο 2 της παρούσας και είναι ενήλικες, δηλαδή είναι γεννημένοι έως και τις 31/12/2003
 • Νεοεισερχόμενοι/-ες γεωργοί όπως περιγράφονται παρακάτω:

Νεοεισερχόμενοι/-ες γεωργοί είναι:

Τα φυσικά πρόσωπα που άρχισαν τη γεωργική τους δραστηριότητα μεταξύ των ετών 2019- 2021 και κατά τα πέντε έτη που προηγούνται της έναρξης γεωργικής δραστηριότητας, δεν άσκησαν γεωργική δραστηριότητα στο όνομά τους και υπ’ ευθύνη τους ούτε ήλεγχαν νομικό πρόσωπο που ασκούσε γεωργική δραστηριότητα και είναι ενήλικος, δηλαδή είναι γεννημένοι έως και τις 31/12/2003.

Νομικά πρόσωπα που αρχίζουν τη γεωργική τους δραστηριότητα από το έτος 2019 και μετά και κατά τα πέντε έτη που προηγούνται της έναρξης γεωργικής δραστηριότητας, δεν άσκησαν γεωργική δραστηριότητα στο όνομά τους και υπ’ ευθύνη τους ούτε ήλεγχαν άλλο νομικό πρόσωπο που ασκούσε γεωργική δραστηριότητα και το φυσικό πρόσωπο (οικονομικός διαχειριστής) που συμμετέχει στο κεφάλαιο και στη διαχείριση του νομικού προσώπου είναι νεοεισερχόμενος γεωργός, δηλαδή:

 • Γεννήθηκε έως και 31/12/2003
 • Αρχίζει τη γεωργική τους δραστηριότητα από το έτος 2019 και μετά και κατά τα πέντε έτη που προηγούνται της έναρξης γεωργικής δραστηριότητας του ΝΠ, δεν άσκησε γεωργική δραστηριότητα στο όνομά του και υπ’ ευθύνη του ούτε ήλεγχε άλλο νομικό πρόσωπο που ασκούσε γεωργική δραστηριότητα
 • Ασκεί αποτελεσματικό και μακροχρόνιο έλεγχο επί του νομικού προσώπου όσον αφορά στις αποφάσεις που σχετίζονται με τη διαχείριση, τα κέρδη και τους χρηματοοικονομικούς κινδύνους για το έτος υποβολής αίτησης ενίσχυσης από το νομικό πρόσωπο στο πλαίσιο του καθεστώτος βασικής ενίσχυσης με ποσοστό κατοχής κεφαλαίου του νομικού προσώπου μεγαλύτερο του 50% ώστε να μην ασκείται αρνησικυρία.

Υπό τους εξής όρους:

 • Ως έναρξη γεωργικής δραστηριότητας νοείται η πρώτη υποβολή ΕΑΕ του νομικού προσώπου στο πλαίσιο του καθεστώτος βασικής ενίσχυσης (2019 ή 2020 ή 2021).
 • Το κριτήριο του/της νεοεισερχόμενου/-ης γεωργού πρέπει να πληρείται τόσο στο ΝΠ όσο και στο ΦΠ που ασκεί αποτελεσματικό και μακροχρόνιο έλεγχο επί του νομικού προσώπου όσον αφορά στις αποφάσεις που σχετίζονται με τη διαχείριση, τα κέρδη και τους χρηματοοικονομικούς κινδύνους (οικονομικός/-ή διαχειριστής/-στρια).
 • Ως έναρξη γεωργικής δραστηριότητας του ΦΠ, νοείται η εγκατάσταση του νεοεισερχόμενου γεωργού (ΦΠ - οικονομικός/-ή διαχειριστής/-στρια) που συμμετέχει στο κεφάλαιο και στη διαχείριση του νομικού προσώπου και ασκεί έλεγχο επί του ΝΠ. Το έτος έναρξης γεωργικής δραστηριότητας του οικονομικού διαχειριστή θα πρέπει να είναι από το έτος 2019 και μετά. Σε διαφορετική περίπτωση, αν από τον έλεγχο έναρξης γεωργικής δραστηριότητας προκύπτει ότι ο οικονομικός διαχειριστής είχε γεωργική δραστηριότητα με την εγκατάσταση του στο εν λόγω ΝΠ ενώ αυτό ασκούσε γεωργική δραστηριότητα πριν από το πρώτο έτος έναρξης της γεωργικής δραστηριότητας του ΝΠ στο πλαίσιο της ΒΕ, δηλαδή πριν από τα έτη 2019-2021, τότε το εν λόγω ΝΠ δεν κρίνεται δικαιούχος.
 • Σε περίπτωση που από τον έλεγχο της έναρξης γεωργικής δραστηριότητας προκύπτει ότι το ΦΠ (οικονομικός διαχειριστής) είχε γεωργική δραστηριότητα ως ΦΠ ή με την εγκατάστασή του σε άλλο ΝΠ που ασκούσε γεωργική δραστηριότητα πριν από την ημερομηνία εγκατάστασης του στο εν λόγω ΝΠ μεταξύ των ετών 2019-2021, τότε το ΝΠ δεν κρίνεται δικαιούχος.
 • Σε περίπτωση που τόσο το ΝΠ όσο και ο/η οικονομικός/-ή διαχειριστής/-στρια του ως ΦΠ έχουν υποβάλλει αίτημα χορήγησης ΔΒΕ από το ΕΑ το 2021, τότε κρίνεται δικαιούχος εκείνο το πρόσωπο (ΝΠ ή ΦΠ) που προηγείται χρονικά με το έτος έναρξης γεωργικής δραστηριότητας από το 2019 και μετά.
 • Σε περίπτωση που τόσο το ΝΠ όσο και ο/η οικονομικός/-ή διαχειριστής/-στρια του ως ΦΠ έχουν υποβάλλει αίτημα χορήγησης ΔΒΕ από το ΕΑ το 2021 και από τον έλεγχο της έναρξης γεωργικής δραστηριότητας προκύπτει ότι το έτος έναρξης γεωργικής δραστηριότητας από το 2019 και μετά ταυτίζεται, τότε δικαιούχος κρίνεται το ΦΠ.
 • Σε περίπτωση που το ΝΠ έχει οικονομικό διαχειριστή/στρια που πληροί το κριτήριο του/της νεοεισερχόμενου/-ης γεωργού και έλαβε το 2015 ή το 2017 ή το 2018 ή το 2019 ή το 2020 ΔΒΕ από το ΕΑ ή ΠΜΟ ως ΦΠ (για λογαριασμό του) ή ως οικονομικός διαχειριστής/-στρια άλλου ΝΠ, τότε το εν λόγω ΝΠ δεν κρίνεται δικαιούχος.
 • Σε περίπτωση που το Φυσικό Πρόσωπο που ήταν οικονομικός διαχειριστής/-στρια σε ΝΠ και το ΝΠ έλαβε ΔΒΕ ή ΠΜΟ από το ΕΑ το 2015 ή το 2017 ή το 2018 ή το 2019, ή το 2020, το ΦΠ δεν κρίνεται δικαιούχος.

Επισήμανση:

Δεν κρίνονται δικαιούχοι εθνικού αποθέματος έτους 2021 γεωργοί νεαρής ηλικίας ή νεοεισερχόμενοι/-ες γεωργοί, οι οποίοι/-ες έχουν λάβει δικαιώματα βασικής ενίσχυσης ή αύξηση της μοναδιαίας αξίας των δικαιωμάτων τους στον περιφερειακό μέσο όρο του εθνικού αποθέματος ως ΦΠ ή ως ΝΠ ή για λογαριασμό κάποιου ΝΠ (ως διαχειριστές/-στριες) από το εθνικό απόθεμα το έτος 2015 ή 2017 ή 2018 ή 2019 ή 2020.

Κατ’ εξαίρεση, εν δυνάμει δικαιούχοι εθνικού αποθέματος 2021 είναι γεωργοί νεαρής ηλικίας ή νεοεισερχόμενοι/-ες γεωργοί που κατείχαν μόνο μισθωμένα δικαιώματα το 2015.