Σε εφαρμογή των διατάξεων της νέας Απόφασης Μεθοδολογίας Υπαγωγής, ο ΔΑΠΕΕΠ την 24η/05/2021 θα αποκαταστήσει την πρόσβαση των δυνητικών δικαιούχων μειωμένων χρεώσεων ΕΤΜΕΑΡ στην πλατφόρμα του Πληροφοριακού Συστήματος Μειωμένων Χρεώσεων ΕΤΜΕΑΡ για την εκ νέου υποβολή αιτήσεων για τα έτη 2019-2020.

Επισημαίνουμε τα ακόλουθα σημεία:

  1. Η πλατφόρμα του Πληροφοριακού Συστήματος Μειωμένων Χρεώσεων ΕΤΜΕΑΡ περιλαμβάνει διακριτό Υποσύστημα Παροχών Αγροτικής Χρήσης, στο οποίο θα υποβληθούν αιτήσεις Υπαγωγής καταναλώσεων στην κατηγορία Β.4.
  2. Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/25936/310 ΦΕΚ Β’1160/26.03.2021 (εφεξής νέα Απόφαση Χρεώσεων), για τα έτη 2019-2020 και 2021 εισάγεται η νέα κατηγορία δικαιούχων μειωμένων χρεώσεων ΕΤΜΕΑΡ Β.5 που αναφέρεται σε επιχειρήσεις του τουριστικού κλάδου με δραστηριότητες συναφείς με ένα ή περισσότερα από τα ΚΑΔ 5222, 5223, 5510, 5520, 5530.
  3. Για καταναλώσεις όλων των κατηγοριών πλην της Β.4, το Πληροφοριακό Σύστημα Μειωμένων Χρεώσεων ΕΤΜΕΑΡ θα είναι διαθέσιμο στο link:

https://etmear.dapeep.gr/

από την 24η/05/2021 και για χρονικό διάστημα 15 ημερών, προκειμένου νέοι δυνητικοί δικαιούχοι να υποβάλλουν αιτήσεις Υπαγωγής για τα έτη 2019-2020 με στοιχεία της τριετίας 2016-2018, και δυνητικοί δικαιούχοι με υφιστάμενες (από την περίοδο Σεπτέμβριος-Νοέμβριος του 2020) Μερίδες στο Πληροφοριακό Σύστημα να τροποποιήσουν τα στοιχεία των αιτήσεών τους, όπου αυτό απαιτείται και να τις επαν-υποβάλλουν.

  1. Για καταναλώσεις στην κατηγορία Β.4, το Υποσύστημα Παροχών Αγροτικής Χρήσης θα είναι διαθέσιμο στο link:

https://meiwmenes-xrewseis-agrotwn.dapeep.gr/

από την 24η/05/2021 και για χρονικό διάστημα 1 μήνα, προκειμένου νέοι δυνητικοί δικαιούχοι να υποβάλλουν αιτήσεις Υπαγωγής για τα έτη 2019-2020 και δυνητικοί δικαιούχοι που έχουν ήδη υποβάλλει αιτήσεις Υπαγωγής στο Πληροφοριακό Σύστημα Μειωμένων Χρεώσεων ΕΤΜΕΑΡ από την περίοδο Σεπτέμβριος-Νοέμβριος του 2020, να τροποποιήσουν τα στοιχεία των αιτήσεών τους και να τις επαν-υποβάλλουν.

  1. Αναλυτικές πληροφορίες για το νέο νομοθετικό πλαίσιο αναφορικά με τις μειωμένες χρεώσεις ΕΤΜΕΑΡ όπως αυτό καθορίστηκε με το Ν.4625/2019 (ΦΕΚ Α’139/31.08.2019) με τον οποίο εναρμονίστηκε η εθνική νομοθεσία με την οδηγία 2014/C 200/01 της ΕΕ, μπορείτε να βρείτε στην ακόλουθη ιστοσελίδα του ΔΑΠΕΕΠ:

https://www.dapeep.gr/perivallon/diarroi-anthraka/meiomenes-xreoseis-etmeap/

Για οποιαδήποτε διευκρίνηση, θέτουμε στην διάθεσή σας το email

etmear@dapeep.gr

στο οποίο μπορείτε να υποβάλλετε ερωτήσεις και αιτήματα αναφορικά με τα ανωτέρω διαλαμβανόμενα.