Ένωση Αγρινίου

Δευτέρα, 31 Μαΐου 2021 — Κατηγορίες: Γεωργικές Προειδοποιήσεις

Ασθένειες και έντομα στα πυρηνόκαρπα

Τεχνικό Δελτίο Γεωργικών Προειδοποιήσεων με χρήσιμες οδηγίες για τους παραγωγούς από το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Βόλου.

ΕΝΤΟΜΑ

ΑΝΑΡΣΙΑ─ΓΡΑΦΟΛΙΘΑ (ΡΟΔΑΚΙΝΙΑ–ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ –ΒΕΡΙΚΟΚΙΑ)

Την εποχή αυτή τα ακµαία των εντόµων βρίσκονται σε δραστηριότητα. Οι παραγωγοί είναι αναγκαίο να παρακολουθούν τακτικά τις συλλήψεις ακµαίων των εντόµων στο δίκτυο των φεροµονικών παγίδων που έχουν εγκαταστήσει στον οπωρώνα τους και να προβαίνουν σε ψεκασµούς ανάλογα µε αυτές, καθώς και µε συχνές παρατηρήσεις για την εκτίµησης της ωοτοκίας και της προσβολής.

Επισηµαίνεται ότι ο αριθµός συλλήψεων για κάθε έντοµο είναι δυνατό να διαφέρει σηµαντικά όχι µόνο ανά περιοχή, αλλά και µεταξύ παγίδων στον ίδιο οπωρώνα. Για το λόγο αυτό καλούνται οι παραγωγοί να ελέγχουν δύο φορές την εβδοµάδα τις φεροµονικές παγίδες και να υπολογίζουν τον µέσο όρο συλλήψεων ανά ηµέρα. Αυξητική τάση του µέσου όρου πρέπει να τους κινητοποιεί προκειµένου να επεµβαίνουν µε ένα κατάλληλο και εγκεκριµένο εντοµοκτόνο µέσα σε 5─7 ηµέρες περίπου, ανάλογα µε τις επικρατούσες θερµοκρασίες.

Επίσης, συνιστάται στους παραγωγούς πριν προβούν σε κάποια επέµβαση να ελέγχουν δειγµατοληπτικά, καλύπτοντας όλη την έκταση του οπωρώνα, για προσβολές στους καρπούς και στην τρυφερή βλάστηση από τη δραστηριότητα των προνυµφών, καθώς και για αποθέσεις ωών των ακµαίων εντόµων.

Συστήνεται η χρήση κατάλληλων και εγκεκριµένων εντοµοκτόνων που να καταπολεµούν ταυτόχρονα και τα δύο έντοµα.

ΚΑΡΠΟΚΑΨΑ ΔΑΜΑΣΚΗΝΙΑΣ

Τα ακµαία του εντόµου βρίσκονται την εποχή αυτή σε δραστηριότητα. Ωστόσο, η απόφαση για επέµβαση µε ένα κατάλληλο και εγκεκριµένο εντοµοκτόνο θα πρέπει να λαµβάνεται µε βάση τις συλλήψεις των ακµαίων του εντόµου στο δίκτυο των φεροµονικών παγίδων του κάθε οπωρώνα, καθώς και κατόπιν δειγµατοληπτικού ελέγχου για την ύπαρξη προσβολών στους καρπούς.

ΑΦΙΔΕΣ (Μελίγκρες (ΡΟΔΑΚΙΝΙΑ–ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ─∆ΔΜΑΣΚΗΝΙΑ)

Σε οπωρώνες που παρατηρείται προσβολή της νεαρής βλάστησης από αφίδες, συνιστάται επέµβαση µε ένα κατάλληλο και εγκεκριµένο για την καλλιέργεια εντοµοκτόνο.

ΡΑΓΟΛΕΤΙΔΑ (Σκουλίκι των κερασιών)

Για την προστασία των κερασιών των όψιµων ποικιλιών από το έντοµο, συνιστάται ψεκασµός µε ένα κατάλληλο και εγκεκριµένο για την καλλιέργεια εντοµοκτόνο, πάντα µε βάση τις συλλήψεις των ακµαίων του εντόµου στις φεροµονικές παγίδες στον κάθε οπωρώνα.

Επειδή ο χρόνος µεταξύ έναρξης προσβολής και συγκοµιδής είναι µικρός, να δοθεί µεγάλη προσοχή στην επιλογή των εντοµοκτόνων, ώστε να µην υπάρξει κίνδυνος υπολειµµάτων στους καρπούς.

ΜΥΓΑ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ

Η µύγα της Μεσογείου είναι ένα εξαιρετικά πολυφάγο έντοµο και µπορεί να αποβεί ιδιαίτερα καταστρεπτική για πολλά είδη καρπών, από την έναρξη του σταδίου ωρίµανσης (αλλαγή χρώµατος) και µέχρι τη συγκοµιδή.

Η προσβολή των καρπών από τις προνύµφες του εντόµου είναι συνήθως σηµαντική σε οπωρώνες που δεν προστατεύονται συστηµατικά από τους υπόλοιπους εντοµολογικούς εχθρούς.

Η προστασία των καρπών από έντοµο αρχίζει από το στάδιο της αλλαγής χρώµατος (έναρξη ωρίµανσης) και µπορεί να εφαρµοστεί είτε µε ψεκασµό κάλυψης µε ένα κατάλληλο και εγκεκριµένο εντοµοκτόνο, είτε µε δολωµατικό ψεκασµό Οι ψεκασµοί κάλυψης πρέπει να επαναλαµβάνονται ανάλογα µε τη διάρκεια δράσης του εντοµοκτόνου και τη δραστηριότητα των ακµαίων του εντόµου, ενώ οι δολωµατικοί περίπου ανά εβδοµάδα. Για λόγους προστασίας του περιβάλλοντος, αλλά και για τις περιπτώσεις καλλιεργειών που βρίσκονται κοντά σε οικίες, προτιµάται η εφαρµογή δολωµατικών ψεκασµών. Επισηµαίνεται ότι οι δολωµατικοί ψεκασµοί είναι αποτελεσµατικοί, όταν η εφαρµογή τους σε µία περιοχή είναι καθολική, δηλ. όταν εφαρµόζονται από το σύνολο των καλλιεργητών.

Τρόπος εφαρµογής δολωµατικών ψεκασµών: Στο ψεκαστικό διάλυµα προστίθεται ελκυστική ουσία (υδρολυµένη πρωτεΐνη) σε αναλογία 2%. Ψεκάζεται µε ποσότητα περίπου 200ml (ποτήρι κρασιού) το εσωτερικό και κορυφαίο τµήµα της κόµης (φύλλωµα και όχι καρποί) κάθε δεύτερου ή τρίτου δένδρου του οπωρώνα. Τα δένδρα της περιµέτρου του οπωρώνα σε µία ή δύο σειρές ψεκάζονται όλα. Είναι σηµαντικό να ψεκάζονται ο φράχτης και οι θάµνοι στην περίµετρο του οπωρώνα.

ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ

ΜΟΝΙΛΙΑ (ΚΕΡΑΣΙΑ─ ΒΕΡΙΚΟΚΙΑ─ΡΟΔΑΚΙΝΙΑ–ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ─ΔΑΜΑΣΚΗΝΙΑ)

O άστατος, βροχερός και υγρός καιρός είναι ιδιαίτερα ευνοϊκός για την ανάπτυξη και την ταχεία εξάπλωση της ασθένειας. Η ευπάθεια των καρπών στον παθογόνο µύκητα µεγαλώνει όσο αυτοί πλησιάζουν το στάδιο της ωρίµασης, καθώς και µετά από ακραία καιρικά φαινόµενα που τραυµατίζουν τους καρπούς, όπως το χαλάζι και οι ισχυροί άνεµοι.

Για την προστασία των καρπών από τη ασθένεια και ιδιαίτερα σε οπωρώνες µε ιστορικό προσβολής από τον µύκητα, συστήνεται άµεσα ψεκασµός µε ένα κατάλληλο και εγκεκριµένο µυκητοκτόνο.

Επιπλέον, στα κεράσια συστήνεται η διακοπή των ποτισµάτων µερικές µέρες πριν τη συγκοµιδή, για την αποφυγή ρωγµών, οι οποίες αποτελούν πύλες εισόδου της ασθένειας

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ: Καλούνται οι καλλιεργητές, ιδίως αυτήν την εποχή, να επισκέπτονται όσο το δυνατό συχνότερα τις καλλιέργειες, προκειµένου να διαπιστώνουν έγκαιρα τυχόν προσβολές από φυτοπαράσιτα έτσι, ώστε να είναι εφικτή η αποτελεσµατική αντιµετώπισή τους, µε το µικρότερο οικονοµικό και περιβαλλοντικό κόστος.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Επειδή για κάποια είδη/ποικιλίες το χρονικό περιθώριο µέχρι τη συγκοµιδή είναι περιορισµένο, συστήνεται µεγάλη προσοχή στην επιλογή του φυτοπροστατευτικού προϊόντος, για την αποφυγή υπολειµµάτων φυτοφαρµάκων στους καρπούς.

Σε κάθε περίπτωση να τηρούνται αυστηρά οι οδηγίες χρήσης των φυτοπροστατευτικών προϊόντων για την αναλογία χρήσης, την συνδυαστικότητα, τον κίνδυνο φυτοτοξικότητας, το διάστηµα µεταξύ τελευταίας επέµβασης και συγκοµιδής και τα µέτρα προστασίας για την αποφυγή δηλητηρίασης.