Ένωση Αγρινίου

Τετάρτη, 28 Απριλίου 2021 — Κατηγορίες: Ανακοινώσεις

LIFE CLIMATREE: ένα πρωτοποριακό έργο

Το έργο έχει ως στόχο να συμβάλει στην ανάπτυξη μιας νέας μεθοδολογίας και καινοτόμων εργαλείων για τον υπολογισμό της αποθήκευσης άνθρακα σε μόνιμες καλλιέργειες δέντρων.

Το Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο και Συμβούλιο έχουν καλέσει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αξιολογήσει τις πιθανότητες για την ένταξη του τομέα των χρήσεων γης, αλλαγών χρήσεων γης και δασολογίας στην ευρωπαϊκή πολιτική για την κλιματική αλλαγή και αν χρειαστεί να υποβάλει νομοθετική ρύθμιση (άρθρο 9 της απόφασης 406/2009 / ΕΚ).

Οι πρωταρχικοί σκοποί του έργου είναι οι παρακάτω:

α) να βελτιώσει και να επικαιροποιήσει την εκτίμηση δεξαμενών άνθρακα εντός της ΕΕ συμπεριλαμβάνοντας την ικανότητα των δενροκαλλιεργειών (CO2 t / y)

β) να εκτιμήσει το κοινωνικοοικονομικό όφελος της αποθήκευσης άνθρακα σε δενδρώδης καλλιέργειες και να αξιολογήσει τις οικονομικές διαστάσεις κάτω απο διαφορετικά οικονομικά και κλιματικά σενάρια

γ) να βελτιώσει το σχεδιασμό και την αποτελεσματικότητα της περιβαλλοντικής και κλιματικής πολιτικής και νομοθεσίας της ΕΕ

δ) να προωθήσει και να δράσει ως καταλύτης για την ένταξη, ενσωμάτωση και επικράτηση των δεξαμενών άνθρακα στο αγροτικό τομέα

ε) να παράσχει μια πιο ακριβής και αυξημένη αρχική τιμή δεξαμενών άνθρακα και έτσι να βελτιώσει τη γνώση γύρω απο την παρακολούθηση και αξιολόγηση αποτελεσματικών δράσεων και μέτρων μετριασμού της κλιματικής αλλαγής

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα έργου: www.lifeclimatree.eu