Ένωση Αγρινίου

Δευτέρα, 12 Απριλίου 2021 — Κατηγορίες: Η φωνή του αγρότη

Eκτροφή σαλιγκαριών

Για την εκτροφή σαλιγκαριών χρησιµοποιούνται κατά κύριο λόγο δύο συστήµατα εκτροφής, η επιλογή του καθένα από αυτά γίνεται ανάλογα µε το επιδιωκόµενο αποτέλεσµα, τα υπάρχοντα κεφάλαια, τις συνθήκες της περιοχής, και το ρίσκο που διατίθεται να αναλάβει ο επενδυτής.

Στα εκτροφεία ανοικτού τύπου η εκτροφή των σαλιγκαριών γίνεται σε κατάλληλα διαµορφωµένο χωράφι το οποίο πριν την τοποθέτηση των σαλιγκαριών έχουν φυτευτεί φυτά τα οποία πρόκειται να καταναλωθούν από τα σαλιγκάρια.

Η όλη ανάπτυξη των σαλιγκαριών, γίνεται εντός του εκτροφείου µε φυτά που είτε βρίσκονται στο εκτροφείο είτε χορηγούνται νωπά. Τα εκτροφεία ανοικτού τύπου µπορεί να είναι ενιαία (ένας µεγάλος χώρος για όλα τα στάδια) ή να διαθέτει χωριστά τµήµατα εκτροφής για κάθε νέα γενιά, η οποία είναι και η συνηθέστερη µορφή (περιτροπική).

Η εκτροφή ανοικτού τύπου χαρακτηρίζεται από µειωµένο κεφάλαιο επένδυσης, µικρότερο κόστος παραγωγής, µικρότερος ρυθµός ανάπτυξης και κατ’ επέκταση µεγαλύτερο απαιτούµενο χρονικό διάστηµα για την επίτευξη του εµπορεύσιµού µεγέθους.

Σηµειώνεται επίσης ότι αυτού του τύπου οι εκτροφές λόγω της φύσης τους επηρεάζονται περισσότερο από τις καιρικές συνθήκες και τους εκάστοτε εχθρούς.

Στα εκτροφεία κλειστού τύπου η εκτροφή των σαλιγκαριών πραγµατοποιείται σε κατάλληλα διαµορφωµένο καλυµµένο επί το πλείστον χώρο (δικτυοκήπιο) στα οποία η ύπαρξη βλάστησης δεν είναι υποχρεωτική αλλά υπάρχουν κατάλληλα καταλύµατα. Η ανάπτυξη των σαλιγκαριών επιτυγχάνεται µε τη χορήγηση ειδικών σιτηρεσίων ανάλογα µε το στάδιο ανάπτυξης των σαλιγκαριών. Η εκτροφή κλειστού τύπου χαρακτηρίζεται από αυξηµένο κεφάλαιο επένδυσης, αυξηµένο κόστος παραγωγής, µεγαλύτερες αποδόσεις, µεγαλύτερο ρυθµό ανάπτυξης και κατ’ επέκταση µικρότερο απαιτούµενο χρονικό διάστηµα για την επίτευξη του εµπορεύσιµού µεγέθους.

Πέρα αυτών των δύο τύπων εκτροφής υπάρχει ένας ενδιάµεσος τύπος (γαλλικού τύπου) κατά τον οποίον η εκτροφή πραγµατοποιείται σε χώρους αντίστοιχους αυτών των εκτροφείων ανοικτού τύπου µε ταυτόχρονη χορήγηση κατάλληλων σιτηρεσίων στην οποία οφείλεται κατά κύριο λόγο η ανάπτυξη των σαλιγκαριών.

Η εκτροφή των σαλιγκαριών επίσης µπορεί να διακριθεί σε εποχική ή εκτροφή πάχυνσης ή σε εκτροφή πλήρους βιολογικού κύκλου. Στην εκτροφή πάχυνσης στα εκτροφεία την κατάλληλη εποχή εισάγεται γόνος (µικρά σαλιγκάρια), ο οποίος αναπτύσσεται εντός του εκτροφείου µέχρι να φτάσει το επιθυµητό εµπορεύσιµο µέγεθος. Στα εκτροφεία πλήρους βιολογικού κύκλου πέρα της πάχυνσης πραγµατοποιείται και η αναπαραγωγή των σαλιγκαριών και η παραγωγή γόνου.

Όπως είναι αναµενόµενο όσο πιο εντατικό είναι το σύστηµα εκτροφής τόσο πιο καλά µπορούν να ελεγχθούν οι παράµετροι της εκτροφής ώστε να πλησιάσουν τις βέλτιστες µε στόχο την καλύτερη και ταχύτερη ανάπτυξη των σαλιγκαριών και τόσο µικρότερο ρόλο παίζουν οι περιβαλλοντικές συνθήκες της περιοχής.

Αποδόσεις

Η απόδοση της εκτροφής εφόσον δεν παρουσιαστούν ειδικά προβλήµατα µε εχθρούς -ασθένειες ή ακραίες καιρικές συνθήκες µπορεί να κυµανθεί από 700 έως και 5.000 κιλά ανά στρέµµα, ανάλογα µε το είδος, την ένταση της εκτροφής, την εµπειρία του εκτροφέα, κ.α.