Ένωση Αγρινίου

Παρασκευή, 09 Απριλίου 2021 — Κατηγορίες: Ανακοινώσεις

Η ακτινογραφία εισαγωγών-εξαγωγών

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε η ΕΛΣΤΑΤ για τον μήνα Φεβρουάριο.

Η συνολική αξία των εισαγωγών - αφίξεων, κατά το μήνα Φεβρουάριο 2021 ανήλθε στο ποσό των 4.022,2 εκατ. ευρώ (4.851,3 εκατ. δολάρια) έναντι 4.362,6 εκατ. ευρώ (4.743,0 εκατ. δολάρια) κατά τον ίδιο μήνα του έτους 2020  παρουσιάζοντας μείωση, σε ευρώ, 7,8%.

  • Η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή κατά το μήνα Φεβρουάριο 2021 παρουσίασε μείωση κατά 173,3 εκατ. ευρώ, δηλαδή 5,1%, ενώ η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία κατά το μήνα  Φεβρουάριο 2021 παρουσίασε μείωση κατά 168,6 εκατ. ευρώ, δηλαδή 5,0%, σε σχέση με τον μήνα Φεβρουάριο 2020.

Η συνολική αξία των εξαγωγών - αποστολών, κατά το μήνα Φεβρουάριο 2021 ανήλθε στο ποσό των 2.880,6 εκατ. ευρώ (3.495,4 εκατ. δολάρια) έναντι  2.654,2 εκατ. ευρώ (2.902,9 εκατ. δολάρια) κατά τον ίδιο μήνα του έτους 2020 παρουσιάζοντας  αύξηση, σε ευρώ, 8,5%.

  • Η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή κατά το μήνα  Φεβρουάριο 2021 παρουσίασε αύξηση κατά  76 εκατ. ευρώ δηλαδή 3,7% και η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία κατά το μήνα  Φεβρουάριο 2021 παρουσίασε αύξηση κατά75,9 εκατ. ευρώ, δηλαδή  3,7%, σε σχέση με τον μήνα Φεβρουάριο 2020.

Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου κατά τον μήνα Φεβρουάριο 2021 ανήλθε σε 1.141,6 εκατ. ευρώ (1.355,9 εκατ. δολάρια) έναντι 1.708,4  εκατ.  ευρώ  (1.840,1  εκατ.  δολάρια)  κατά  τον  ίδιο  μήνα  του  έτους  2020,  παρουσιάζοντας  μείωση,  σε  ευρώ,  33,2%.

  • Η αντίστοιχη  αξία  χωρίς  τα  πετρελαιοειδή  κατά  τον  μήνα  Φεβρουάριο  2021  παρουσίασε  μείωση  του  ελλείμματος κατά  249,3 εκατ. ευρώ,  δηλαδή  18,5%,  ενώ  η  αντίστοιχη  αξία  χωρίς  τα  πετρελαιοειδή   και  τα  πλοία  κατά  το  μήνα Φεβρουάριο  2021  παρουσίασε μείωση κατά 244,5 εκατ. ευρώ, δηλαδή 18,3%  σε σχέση με τον μήνα Φεβρουάριο 2020.

Η συνολική αξία των εισαγωγών - αφίξεων κατά το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2021 ανήλθε στο ποσό των 7.995,9 εκατ.  ευρώ  (9.676,1  εκατ.  δολάρια)  έναντι  9.110,7  εκατ.  ευρώ  (9.997,6  εκατ.  δολάρια)  κατά  το  ίδιο  διάστημα  του  έτους  2020, παρουσιάζοντας  μείωση, σε ευρώ 12,2%.

  • Η αντίστοιχη  αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε μείωση κατά 535,8  εκατ. ευρώ, δηλαδή 7,8% και η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε  μείωση κατά  516,8 εκατ. ευρώ, δηλαδή  7,6%, σε σχέση με το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2020.

Η συνολική αξία των εξαγωγών - αποστολών κατά το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2021 ανήλθε στο ποσό των 5.400,9 εκατ.  ευρώ  (6.573,9  εκατ.  δολάρια)   έναντι  5.508,8  εκατ.  ευρώ  (6.081,0  εκατ.  δολάρια)  κατά  το  ίδιο  διάστημα  του  έτους  2020, παρουσιάζοντας  μείωση,   σε  ευρώ  2,0%.

  • Η  αντίστοιχη  αξία  χωρίς  τα  πετρελαιοειδή   παρουσίασε  αύξηση  κατά  95,3  εκατ.  ευρώ, δηλαδή  2,4% και η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε αύξηση κατά 97,2 εκατ. ευρώ, δηλαδή 2,4%, σε σχέση με το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2020 .

Το  έλλειμμα  του  εμπορικού  ισοζυγίου  κατά  το  χρονικό  διάστημα  Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου  2021  ανήλθε  σε  2.595,0  εκατ. ευρώ (3.102,2 εκατ. δολάρια) έναντι 3.601,9 εκατ. ευρώ (3.916,6 εκατ. δολάρια) κατά το ίδιο διάστημα του έτους 2020, παρουσιάζοντας μείωση, σε ευρώ, 28,0%.

  • Το αντίστοιχο μέγεθος χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε μείωση κατά  631,1 εκατ. ευρώ, δηλαδή  22,6% και το αντίστοιχο μέγεθος χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε μείωση κατά 614,0 εκατ. ευρώ, δηλαδή 22,2%.

Τα  μηνιαία  στοιχεία   των  ενδοκοινοτικών   συναλλαγών,  έχουν   προσαρμοστεί   στο   σύνολο  των   ενδοκοινοτικών  συναλλαγών, περιλαμβανομένων  των  συναλλαγών  κάτω  από  το  στατιστικό  κατώφλι,  βάσει  των  Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων  Ενδοκοινοτικών Παραδόσεων και Αποκτήσεων που υποβάλλονται από τις επιχειρήσεις στο Υπουργείο Οικονομικών. Αντίστοιχα, στα μηνιαία στοιχεία του εμπορίου με τρίτες χώρες, έχουν ενσωματωθεί και τα προσωρινά στοιχεία των "ελλιπών τελωνειακών διασαφήσεων", τα οποία μετά τη συμπλήρωσή τους θα αντικατασταθούν από τα αντίστοιχα οριστικά.