Ένωση Αγρινίου

Πέμπτη, 08 Απριλίου 2021 — Κατηγορίες: Επικαιρότητα

Ειδική Τιμή Αγοράς τεχνολογιών ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ Μαρτίου 2021

Σε εφαρμογή των διατάξεων της Υ.Α. ΑΠΕΗΛ/Α/Φ1/οικ.187480 (ΦΕΚ Β΄3955/09.12.2016), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, η Ειδική Τιμή Αγοράς (Ε.Τ.Α.) ανά τεχνολογία ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ για το μήνα Μάρτιο 2021 υπολογίσθηκε ως εξής:

ΜΑΡΤΙΟΣ 2021 ΕΤΑ
€/MWh
Αιολικά       55,54
Φ/Β       54,64
ΜΥΗΣ       57,77
Βιομάζα       59,04
ΣΗΘΥΑ       59,04