Ένωση Αγρινίου

Πέμπτη, 22 Απριλίου 2021 — Κατηγορίες: Επικαιρότητα

"Ασφάλιση αποθεμάτων Υδατοκαλλιέργειας"

Οι υπαγόμενες δράσεις, το είδος ενίσχυσης, οι δικαιούχοι και τα ποσοστά ενίσχυσης των δράσεων του Μέτρου 3.2.13 – «Ασφάλιση αποθεμάτων Υδατοκαλλιέργειας», του «Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020» καθορίστηκαν με υπουργική απόφαση.

Στο πεδίο εφαρμογής υπάγονται Πράξεις που εντάσσονται στο Μέτρο 3.2.13 – «Ασφάλιση αποθεμάτων υδατοκαλλιέργειας», με σκοπό τη συνεισφορά στην ασφάλιση των αποθεμάτων υδατοκαλλιέργειας για την κάλυψη των οικονομικών ζημιών.

Οι οικονομικές αυτές ζημιές μπορεί να οφείλονται τουλάχιστο σε μία από τις ακόλουθες αιτίες:

 • Φυσικές καταστροφές.
 • Δυσμενή καιρικά φαινόμενα.
 • Αιφνίδιες μεταβολές της ποιότητας του νερού για τις οποίες δεν ευθύνεται η επιχείρηση.
 • Ασθένειες της υδατοκαλλιέργειας, βλάβη ή καταστροφή των εγκαταστάσεων παραγωγής για τις οποίες δεν ευθύνεται η επιχείρηση.
 • Κρίσεις στον τομέα της δημόσιας υγείας.

Η ύπαρξη των παραπάνω συνθηκών στην Υδατοκαλλιέργεια θα πρέπει να αναγνωρίζεται επίσημα από αρμόδια κρατική αρχή.

Η στήριξη χορηγείται μόνο για ασφαλιστήρια συμβόλαια αποθεμάτων υδατοκαλλιέργειας που καλύπτουν τις οικονομικές ζημίες, που αναφέρονται παραπάνω και οι οποίες υπερβαίνουν το 30 % του μέσου ετήσιου κύκλου εργασιών του υδατοκαλλιεργητή, ο οποίος υπολογίζεται βάσει του μέσου κύκλου εργασιών του υδατοκαλλιεργητή κατά τα τρία ημερολογιακά έτη που προηγούνται του έτους στο οποίο έλαβαν χώρα οι οικονομικές ζημίες

Δικαιούχοι – Όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής

Δικαιούχοι των οικονομικών ενισχύσεων του Μέτρου 3.2.13 – «Ασφάλιση αποθεμάτων υδατοκαλλιέργειας», είναι:

 • Φυσικά ή Νομικά πρόσωπα, που δραστηριοποιούνται στον κλάδο των Υδατοκαλλιεργειών.
 • Ειδικότερα, οι Μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) απολαμβάνουν προτεραιότητας, καθώς και αυξημένα ποσοστά χρηματοδότησης, έναντι των υπολοίπων.
 • Πράξεις που υλοποιούνται στα «Απομακρυσμένα Ελληνικά Νησιά», λαμβάνουν αύξηση της έντασης της δημόσιας ενίσχυσης κατά 35 ποσοστιαίες μονάδες.

Οι ενισχύσεις παρέχονται σε Δικαιούχους:

(i) των οποίων μπορεί να καταδειχθεί η φερεγγυότητα και η οικονομική βιωσιμότητα,

(ii) που αποδεικνύουν την ιδία τους συμμετοχή,

(iii) που δεν έχουν υποβάλλει αίτηση ένταξης για χρηματοδότηση από Εθνικό ή Κοινοτικό Πρόγραμμα, για το σύνολο ή μέρος της προτεινόμενης Πράξης,

(iv) οι οποίοι συμμορφώνονται με τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχείο α) έως δ) του άρθρου 10 του Καν.508/2014 και συνοδεύονται από την ενυπόγραφη δήλωση του αιτούντα επιχειρηματία, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του ίδιου άρθρου.

Περιοχές εφαρμογής και ποσοστά ενίσχυσης-χρηματοδότησης

Το Μέτρο 3.2.13 – «Ασφάλιση αποθεμάτων Υδατοκαλλιέργειας», του ΕΠΑλΘ 2014-2020, εφαρμόζεται σε ολόκληρη την Ελληνική Επικράτεια, με διαφορετική όμως ένταση ενίσχυσης σύμφωνα με:

 • το μέγεθος των επιχειρήσεων,
 • τον τόπο υλοποίησης των Πράξεων.

Η οικονομική ενίσχυση στους δικαιούχους των πράξεων χορηγείται με τη μορφή της «επιχορήγησης».

Στα «Απομακρυσμένα Ελληνικά Νησιά» περιλαμβάνονται:

 • τα νησιά της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου,
 • τα νησιά της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου,
 • η Σαμοθράκη (Π.Ε. Έβρου),
 • η Θάσος (Π.Ε. Καβάλας),
 • οι Βόρειες Σποράδες (Π.Ε. Μαγνησίας),
 • η Σκύρος και η Σκυροπούλα (Π.Ε. Εύβοιας),
 • τα Κύθηρα και τα Αντικύθηρα (Π.Ε. Πειραιώς και Νήσων),
 • η Γαύδος, η Γαυδοπούλα, τα Παξιμάδια, η Χρυσή, το Κουφονήσι, η Παξιμάδα, η Δραγονάδα, οι Διονυσάδες, η Δία, η Ελάσα (Περιφέρεια Κρήτης),
 • οι Οθωνοί, η Ερεικούσα, το Μαρθάκιον, οι Παξοί, οι Αντίπαξοι (Π.Ε. Κέρκυρας),
 • οι Στροφάδες (Π.Ε. Ζακύνθου),
 • η Σαπιέντζα, η Σχίζα (Π.Ε. Μεσσηνίας),
 • οι Εχινάδες (Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης).

Για Πράξεις που θα ενταχθούν για χρηματοδότηση στο πλαίσιο της παρούσας Απόφασης τα ποσοστά Δημόσιας Δαπάνης και Ιδιωτικής Συμμετοχής έχουν ως εξής: 

Κατηγορία επιχείρησης σύμφωνα με την αριθμ. (2003)/361/ΕΚ Σύσταση της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.