Ένωση Αγρινίου

Τρίτη, 06 Απριλίου 2021 — Κατηγορίες: Γεωργικές Προειδοποιήσεις

Ασθένειες Μηλιάς- Αχλαδιάς

Οι καλλιέργειες αχλαδιάς ανάλογα µε την ποικιλία και την περιοχή, βρίσκονται από το βλαστικό στάδιο της κλειστής ανθοταξίας, ως το στάδιο της πτώσης των πετάλων και την αρχή της καρπόδεσης.

Οι καλλιέργειες µηλιάς βρίσκονται ακόµη στο στάδιο των διογκωµένων οφθαλµών και της πράσινης κορυφής.

Η περίοδος από την έναρξη της βλάστησης µέχρι και την καρπόδεση είναι περίοδος µεγάλης ευαισθησίας, όσον αφορά τον κίνδυνο προσβολών κυρίως από µυκητολογικές, αλλά και βακτηριολογικές ασθένειες.

Την περίοδο αυτή ο καιρός παρουσιάζει συχνά έντονη αστάθεια µε βροχές, υγρασίες, οµίχλες, ισχυρούς ανέµους και χαµηλές θερµοκρασίες.

Τέτοιες καιρικές συνθήκες ευνοούν ιδιαίτερα µυκητολογικές και βακτηριολογικές ασθένειες, οι οποίες ανάλογα µε το παθογόνο, την ευαισθησία της ποικιλίας και το ιστορικό της καλλιέργειας, µπορεί να πάρουν επιδηµική µορφή και να προκαλέσουν σοβαρή καταστροφή στην παραγωγή.

Σε αυτή τη χρονική περίοδο οι καλλιέργειες της αχλαδιάς βρίσκονται στην πλέον ευαίσθητη βλαστική φάση και συνεπώς διατρέχουν µεγάλο κίνδυνο προσβολής από ασθένειες.

Για το λόγο αυτό συστήνεται η συνέχιση της προστασίας των καλλιεργειών αχλαδιάς από τις παρακάτω ασθένειες:

  • Φουζικλάδιο
  • Μονίλια
  • Σεπτορίωση
  • Βακτηριακό κάψιµο.

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΦΕΡΟΜΟΝΙΚΩΝ ΠΑΓΙ∆ΩΝ ΚΑΡΠΟΚΑΨΑΣ

Την εποχή αυτή συστήνεται στους καλλιεργητές να αναρτήσουν στους οπωρώνες αχλαδιάς φεροµονικές παγίδες για τον έλεγχο της δραστηριότητας των ακµαίων της καρπόκαψας.

Οι αντίστοιχες φεροµονικές παγίδες για την παρακολούθηση του εντόµου στους οπωρώνες µηλιάς µπορούν να αναρτηθούν αργότερα, µετά την πτώση των πετάλων και κατά την έναρξη της καρπόδεσης.

Με τον έλεγχο των φεροµονικών παγίδων (δύο φορές την εβδοµάδα), οι καλλιεργητές µπορούν να έχουν ακριβή γνώση της έναρξης, καθώς και της περιόδου δραστηριότητας των ακµαίων του εντόµου και να προβαίνουν σε ψεκασµούς αµέσως µόλις αυτό είναι αναγκαίο.

ΣΥΣΤΑΣΗ: Καλούνται οι καλλιεργητές, ιδίως αυτήν την εποχή, να επισκέπτονται όσο το δυνατό συχνότερα τις καλλιέργειες, προκειµένου να διαπιστώνουν έγκαιρα τυχόν προσβολές από φυτοπαράσιτα, έτσι ώστε να είναι εφικτή η αποτελεσµατική αντιµετώπισή τους, µε το µικρότερο οικονοµικό και περιβαλλοντικό κόστος.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Σε κάθε περίπτωση να τηρούνται αυστηρά οι οδηγίες χρήσης των φυτοπροστατευτικών προϊόντων για την αναλογία χρήσης, την συνδυαστικότητα, τον κίνδυνο φυτοτοξικότητας, το διάστηµα µεταξύ τελευταίας επέµβασης και συγκοµιδής και τα µέτρα προστασίας για την αποφυγή δηλητηρίασης.

Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Βόλου