Ένωση Αγρινίου

Δευτέρα, 05 Απριλίου 2021 — Κατηγορίες: Ανακοινώσεις

Αντιπλημμυρικά έργα στον Αχελώο

Θα εκτελεστούν εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης υφιστάμενων αντιπλημμυρικών έργων στον Ποταμό Αχελώο Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας.

Οι εργασίες θα περιλαμβάνουν τα κάτωθι:

1) Συντήρηση και αποκατάσταση υφιστάμενων αντιπλημμυρικών έργων,

2) Απομάκρυνση βλάστησης κατά μήκος της κοίτης του ποταμού.

Οι ως άνω εργασίες θα εκτελεστούν κατά προτεραιότητα, μέχρις εξάντλησης του εγκεκριμένου προϋπολογισμού, καθ' υπόδειξη της Δ/νουσας Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος.

Σε κάθε περίπτωση, πριν, κατά τη διάρκεια και στο πέρας της εκτέλεσης όποιας εργασίας (συμβατικής ή έκτακτης) θα λαμβάνει χώρα φωτογράφηση από τον ανάδοχο σε συνεργασία με τη Διευθύνουσα Υπηρεσία και η φωτογραφική τεκμηρίωση θα επισυνάπτεται στις αντίστοιχες, υποβαλλόμενες επιμετρήσεις και στο Μητρώο του έργου.

Σημειώνεται ότι ο ανάδοχος υποχρεούται πριν την έναρξη των εργασιών και κάθε φορά που συντάσσει σχετικό λογαριασμό, να υποβάλει στη

Διευθύνουσα Υπηρεσία σε ηλεκτρονική μορφή φωτογραφίες από την πορεία υλοποίησης του έργου ως απαραίτητο στοιχείο τεκμηρίωσης της πιστοποίησης του οποιαδήποτε σταδίου του έργου.

Δείτε αναλυτικά την Τεχνική Έκθεση ΕΔΩ, τον προϋπολογισμό ΕΔΩ και τη διακήρυξη του έργου ΕΔΩ.