Ένωση Αγρινίου

Τρίτη, 20 Απριλίου 2021 — Κατηγορίες: Γεωργικές Προειδοποιήσεις

Αμπέλι: επεμβάσεις φυτοπροστασίας

Oι σηµαντικότεροι εχθροί και οι σοβαρότερες ασθένειες που είναι δυνατό να αντιµετωπίσει η τρυφερή βλάστηση της καλλιέργειας µήκους περίπου 8─15 εκ.

Σε αυτό το βλαστικό στάδιο είναι δυνατό να διαπιστωθούν φαγώµατα στη νεαρή βλάστηση. Αυτά είναι αποτέλεσµα της τροφικής δραστηριότητας προνυµφών διαφόρων λεπιδοπτέρων, καθώς και ακµαίων διαφόρων ωτιορρύγχων και άλλων κολεοπτέρων εντόµων.

ΩΙ∆ΙΟ

Το παρόν βλαστικό στάδιο είναι ιδιαίτερα ευαίσθητο σε µολύνσεις του µύκητα. Οι σχετικά υψηλές θερµοκρασίες που επικρατούν κατά τη διάρκεια της ηµέρας (>150 C) ευνοούν την εξάπλωση της ασθένειας στην τρυφερή βλάστηση. Την εποχή αυτή ο ρυθµός αύξησης της νέας βλάστησης είναι ταχύς. Ο κίνδυνος µολύνσεων είναι µεγαλύτερος στις περιοχές που η ασθένεια ενδηµεί, καθώς και στις ευαίσθητες ποικιλίες.

Για τον περιορισµό του µολύσµατος, συστήνεται στους αµπελουργούς να επισκοπούν τον αµπελώνα µία φορά την εβδοµάδα, προκειµένου να συλλέγουν και να καταστρέφουν τους προσβεβληµένους βλαστούς. Λόγω της ιδιαίτερης ευπάθειας της καλλιέργειας στον µύκητα στο παρόν βλαστικό στάδιο και ανεξάρτητα από τη διαπίστωση προσβολής, συνιστάται προληπτική επέµβαση µε ένα κατάλληλο και εγκεκριµένο µυκητοκτόνο.

Συστήνεται η ορθολογική εναλλαγή ωιδιοκτόνων από διαφορετικές κατηγορίες, προκειµένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος ανάπτυξης ανθεκτικότητας του µύκητα.

Η καταπολέµηση του ωιδίου µπορεί να συνδυαστεί µε αυτή του περονοσπόρου, αλλά και της φόµοψης.

ΠΕΡΟΝΟΣΠΟΡΟΣ

Θεωρείται ως η πλέον καταστρεπτική ασθένεια της αµπέλου σε περιοχές, όπου κατά τη βλαστική περίοδο επικρατούν υγρές κλιµατολογικές συνθήκες. Οι προσβολές αρχίζουν συνήθως στο παρόν βλαστικό στάδιο και είναι τοπικού χαρακτήρα.

Συχνές βροχοπτώσεις, υψηλή σχετική υγρασία και θερµοκρασίες >130 C ) είναι ιδιαίτερα ευνοϊκές για την εκδήλωση της ασθένειας.

Σε περιοχές που η ασθένεια εµφανίζεται συχνά και ιδιαίτερα όταν πρόκειται για ευαίσθητες ποικιλίες, συστήνετε ένας προληπτικός ψεκασµός µε ένα κατάλληλο και εγκεκριµένο µυκητοκτόνο, όταν η βλάστηση αποκτήσει µήκος 8—10 εκ. περίπου.

Στον ψεκασµό αυτό δεν συνιστάται η χρήση χαλκούχου σκευάσµατος, διότι προκαλείται καθυστέρηση στη βλάστηση.

Για την αποφυγή δηµιουργίας ανθεκτικότητας του µύκητα, είναι ανάγκη να γίνεται ορθολογική εναλλαγή µυκητοκτόνων από διαφορετικές κατηγορίες. Επισηµαίνεται, ότι η συνεχής και χωρίς εναλλαγές χρήση διασυστηµατικών µυκητοκτόνων είναι δυνατό να οδηγήσει σε ανθεκτικότητα του µύκητα.

Ο ψεκασµός σε αυτό το βλαστικό στάδιο είναι ιδιαίτερα σηµαντικός, διότι σε περίπτωση που δεν καταπολεµηθούν αποτελεσµατικά οι πρωτογενείς µολύνσεις και εφόσον επικρατήσουν κατόπιν συνθήκες περονοσπόρου, υπάρχει µεγάλος κίνδυνος να εµφανιστεί επιδηµία της ασθένειας αργότερα, τον Μάιο ή στις αρχές Ιουνίου, µε καταστροφικά αποτελέσµατα.

Η προστασία των αµπελώνων από το παθογόνο είναι επιβεβληµένη για όσο διάστηµα επικρατούν βροχοπτώσεις και θα πρέπει σε κάθε περιοχή να είναι γενικευµένη, ώστε να µην υπάρχουν εστίες πολλαπλασιασµού και διασποράς µολυσµάτων της ασθένειας. Επισηµαίνεται ότι τα κονίδια του µύκητα είναι αεροσπόρια, µε αποτέλεσµα να µεταφέρονται και να µολύνουν σε µεγάλες αποστάσεις.

Καλλιεργητικά µέτρα που βελτιώνουν την κυκλοφορία του αέρα µέσα στον αµπελώνα και που συντελούν στο ταχύτερο στέγνωµα των φυτών από τη βροχή ή τη δροσιά, συµβάλουν καθοριστικά στον περιορισµό της σοβαρότητας της ασθένειας.

Τέτοια µέτρα είναι: 1) τα κλαδέµατα (χειµερινό και θερινά), 2) η καταστροφή των ζιζανίων, 3) η αποστράγγιση του εδάφους και 4) ο περιορισµό της αζωτούχου λίπανσης, που οδηγεί σε υπερβολική και ευαίσθητη σε προσβολές βλάστηση.

Καλούνται οι καλλιεργητές, ιδίως αυτήν την εποχή, να επισκέπτονται όσο το δυνατό συχνότερα τις καλλιέργειες, προκειµένου να διαπιστώνουν έγκαιρα τυχόν προσβολές από φυτοπαράσιτα, έτσι ώστε να είναι εφικτή η αποτελεσµατική αντιµετώπισή τους, µε το µικρότερο οικονοµικό και περιβαλλοντικό κόστος.

Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Βόλου