Ένωση Αγρινίου

Τετάρτη, 03 Μαρτίου 2021 — Κατηγορίες: Η φωνή του αγρότη

Tα βήματα κατασκευής αγροτικής αποθήκης - Nομιμοποίηση

Οι αποθηκευτικοί χώροι αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι μιας σύγχρονης αγροτικής ή κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης.

Ωστόσο, το θεσμικό πλαίσιο για τέτοιου είδους υποδομές παραμένει εν πολλοίς θολό τοπίο, με αποτέλεσμα οι παραγωγοί στις περισσότερες των περιπτώσεων, να μη γνωρίζουν τις σχετικές διαδικασίες που πρέπει να ακολουθήσουν, είτε στην περίπτωση που θέλουν να κατασκευάσουν μια καινούργια αποθήκη, είτε στην περίπτωση που επιθυμούν να νομιμοποιήσουν μια αυθαίρετη κατασκευή.

 • Μπορώ να κτίσω αγροτική αποθήκη χωρίς οικοδομική άδεια σε καλλιεργούμενα χωράφια ή σε αγρόκτημα με οικία;

Σύμφωνα με την ισχύουσα πολεοδομική νομοθεσία, επιτρέπεται η κατασκευή αποθήκης χωρίς οικοδομική άδεια σε καλλιεργούμενα αγροκτήματα εκτός σχεδίου, ανεξάρτητα από την ύπαρξη ή μη κατοικίας στο αγρόκτημα.

Στην περίπτωση αυτή το αγροτεμάχιο πρέπει να είναι άρτιο και οικοδομήσιμο και η αποθήκη πρέπει να είναι λιθόκτιστη, κεραμοσκεπής, με επιφάνεια έως 15 τ.μ. και συνολικό ύψος κτιρίου μαζί με τη στέγη τα 3 μέτρα.

Για την κατασκευή αυτών των μικρών αποθηκών αντί της οικοδομικής άδειας απαιτείται «Έγκριση Εργασιών Μικρής Κλίμακας» η οποία εκδίδεται από την Υπηρεσία Δόμησης (Πολεοδομία) του Δήμου, μετά από έγκριση της Δ/νσης Αγρ/κής Οικονομίας & Κτηνιατρικής, η οποία θα αιτιολογεί την αναγκαιότητα και τη σκοπιμότητα ύπαρξης της αποθήκης για την εξυπηρέτηση της καλλιέργειας του αγροκτήματος.

Ποια δικαιολογητικά χρειάζονται για λιθόκτιστη αποθήκη;

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι:

1) Αίτηση του ιδιοκτήτη.

2) Αν υπάρχει κτίσμα εντός του αγροτεμαχίου ζητούνται τα στοιχεία νομιμότητας του κτηρίου π.χ. Οικοδομική Άδεια, περαίωση με Ν. 4178/13 ή με Ν. 4495/2017, Βεβαίωση μηχανικού για κτίσμα προ του έτους 1955.

3) Τοπογραφικό διάγραμμα και αποτύπωση της αποθήκης (θέση, διαστάσεις, αποστάσεις κ.τ.λ.).

4) Αρχιτεκτονικά Σχέδια Όψης, Τομής και Κάτοψης του κτίσματος.

5) Τεχνική Έκθεση Μηχανικού.

6) Βεβαίωση όπου υπάρχει κτηματολόγιο.

7) Φωτογραφίες του ακινήτου.

8) Υπεύθυνη δήλωση συναίνεσης των συνιδιοκτητών του ακινήτου.

9) Βεβαίωση αναγκαιότητας και λειτουργικότητας της αποθήκης από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας της Περιφέρειας που βρίσκεται το αγροτεμάχιο.

Επίσης υποβάλλονται και άλλες εγκρίσεις αρμόδιων υπηρεσιών, Δασαρχείου, Υπουργείου Πολιτισμού, Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής για περιοχές που ισχύουν ειδικά πολεοδομικά διατάγματα (π.χ. Πήλιο).

Πώς χορηγείται η έγκριση σκοπιμότητας από την αρμόδια Δ/νση Γεωργίας;

Για να δοθεί η έγκριση υποβάλλονται τα εξής δικαιολογητικά:

1) Αίτηση στην οποία θα αναφέρονται το είδος της καλλιέργειας, η τοποθεσία και η έκταση της εκμετάλλευσης ή δήλωση καλλιέργειας στο ΟΣΔΕ.

2) Αντίγραφα εντύπων Ε1 και Ε9, όπου φαίνεται το δηλωμένο αγροτεμάχιο.

3) Δύο αντίγραφα Τοπογραφικού διαγράμματος, με σημειωμένη τη θέση της αποθήκης σε απόσταση 10 m από τα όρια, στο οποίο αναφέρονται οι χρήσεις γης, οι όροι και περιορισμοί δόμησης.

4) Δύο σειρές αρχιτεκτονικών σχεδίων που να ακολουθούν στο σχεδιασμό τη λειτουργικότητα της αγροτικής αποθήκης πρέπει να είναι σχεδιασμένοι οι φεγγίτες αερισμού και η μεγάλη πόρτα φορτοεκφόρτωσης, σύμφωνα με τους πολεοδομικούς περιορισμούς.

5) Κατάσταση – Υπεύθυνη Δήλωση με τα αντίστοιχα παραστατικά, των προς αποθήκευση μηχανημάτων, εργαλείων, εφοδίων κ.λπ.

6) Αντίγραφο δήλωσης της καλλιέργειας του κτήματος.

Είμαι αγρότης και έχω τρία χωράφια. Μπορώ να βγάλω άδεια για τρεις λιθόκτιστες αποθήκες;

Ναι. Αν το κάθε αγροτεμάχιο έχει καλλιέργεια και έχει τις απαιτούμενες προϋποθέσεις. Η αποθήκη αφορά σε κάθε αγρόκτημα ξεχωριστά.

Έχω μία καλλιεργήσιμη έκταση εντός του χωριού. Μπορώ να κτίσω λιθόκτιστη αποθήκη με Άδεια Μικρής Κλίμακας;

Όχι, η κατασκευή της λιθόκτιστης αποθήκης γίνεται αποκλειστικά σε καλλιεργούμενο αγροτεμάχιο εκτός σχεδίου πόλης και οικισμού.

Σε καλλιεργήσιμη έκταση εντός οικισμού, έχω δικαίωμα να κατασκευάσω αγροτική αποθήκη στην έκταση αυτή;

Όχι. Σύμφωνα με σχετικό έγγραφο του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης δεν επιτρέπονται οι αγροτικές αποθήκες εντός των ορίων των μικρών οικισμών με πληθυσμό έως 2.000 κατοίκους καθώς και στους παλιούς οικισμούς προ του 1923, διότι η λειτουργία τους δε σχετίζεται με την εξυπηρέτηση του οικισμού αλλά με αυτή μιας αγροτικής εκμετάλλευσης. Επίσης διευκρινίζεται με το ίδιο έγγραφο ότι, οι αγροτικές αποθήκες δεν συμπεριλαμβάνονται στις εγκαταστάσεις αποθήκευσης χαμηλής όχλησης που επιτρέπονται στους οικισμούς.

Αν η έκταση είναι εκτός οικισμού, μπορεί να φτιάξει αποθήκη και τι είδους μπορεί να είναι αυτή;

Σχετικά εύκολα προσκομίζοντας στην Διεύθυνσης Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της περιοχής τοπογραφικό καθώς και τα σχετικά παραστατικά για την καλλιέργεια, μπορεί ένας αγρότης να εκδώσει την άδεια για την κατασκευή πρόχειρης κατασκευής που θα χρησιμοποιεί για την αποθήκευση αγροτικών προϊόντων.

Ποια είναι τα δικαιολογητικά;

 1. Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση της Υπηρεσίας.
 2. Οδοιπορικό τοπογραφικό του κτήματος, θεωρημένο από την αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία, με τοποθετημένη την αποθήκη στο οποίο αναφέρονται οι χρήσεις γης, οι όροι και περιορισμοί δόμησης (σε 3πλούν).
 3. Αντίγραφο τίτλων ιδιοκτησίας με βεβαίωση Υποθηκοφυλακείου περί της μεταγραφής.
 4. Συνημμένη Υπ. Δήλωση ότι η αποθήκη θα χρησιμοποιείται αποκλειστικά και μόνο για αποθήκευση γεωργικών προϊόντων και εφοδίων,με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής.
 5. Αντίγραφο δήλωσης καλλιέργειας.
 6. Αντίγραφο εντύπου Ε1 τελευταίας φορολογικής δήλωσης με θεώρηση Δ.Ο.Υ.
 7. Παραστατικά διάθεσης αγροτικής παραγωγής.
 8. Κατάσταση, με τα αντίστοιχα παραστατικά, των προς αποθήκευση, προϊόντων, μηχανημάτων, εργαλείων, εφοδίων, φυτοφαρμάκων κ.λπ.
 9. Όψη, κάτοψη, τομή της αποθήκης (3πλούν).

Απαιτείται οικοδομική άδεια για γεωργική αποθήκη από οπλισμένο σκυρόδεμα και στέγη;

 • Ναι απαιτείται η έκδοση Άδεια Δόμησης Αγροτικής Αποθήκης από την ΥΔΟΜ (Πολεοδομία).
 • Τα δικαιολογητικά που καταθέτουμε είναι:
 • Τοπογραφικό.
 • Αρχιτεκτονικά.
 • Στατικά.
 • Χρονικός Προγραμματισμός.
 • Τεύχη Προϋπολογισμού.

Αγρότης έχει κατασκευάσει αυθαίρετα έναν αποθηκευτικό χώρο. Μπορεί να τον νομιμοποιήσει; Ποιες διαδικασίες πρέπει να ακολουθήσει και ποια δικαιολογητικά απαιτείται να έχει στην κατοχή του;

Ναι μπορεί να υπαχθεί στο νόμο περί αυθαιρέτων Ν. 4495/17, αρκεί η αποθήκη να έχει κατασκευαστεί πριν τις 27 Ιουλίου 2011 και να μην βρίσκεται μέσα σε ρέμα, δάσος, αιγιαλό, αρχαιολογικό ή ιστορικό χώρο.

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την τακτοποίηση του αυθαίρετου:

α) Αίτηση (απαιτείται βεβαίωση γνησίου υπογραφής)

β) Υπεύθυνη δήλωση

γ) Αντίγραφο του Ε9

δ) Τεχνική Έκθεση μηχανικού

ε) Φωτογραφίες όλων των όψεων

στ) Οικοδομική άδεια

ζ) Τοπογραφικό διάγραμμα

η) Αρχιτεκτονική κάτοψη

θ) Σχέδια τομής σε κλίμακα 1:100

ι) Διάγραμμα κάλυψης

κ) Φύλλο καταγραφής αυθαίρετης κατασκευής

λ) Στατικός Έλεγχος

μ) Έντυπο υπολογισμού ειδικού προστίμου της δηλούμενης κατασκευής.

Άρθρο της Γραμματής Μπακλατσή, Τοπογράφου – Πολεοδόμου Μηχανικού, - baklatsi@yahoo.gr

kataskevesktirion.gr