Ένωση Αγρινίου

Σάββατο, 13 Μαρτίου 2021 — Κατηγορίες: Επικαιρότητα

Ψήφισμα Δημοτικό Συμβουλίου Θέρμου για τους δασικούς χάρτες

Tο Δημοτικό Συμβούλιο Θέρμου στη συνεδρίασή του της 12ης Μαρτίου 2021  εξέδωσε, με την 36/2021 Απόφασή του, το παρακάτω ΟΜΟΦΩΝΟ ψήφισμα.

  • Οι αναρτημένοι δασικοί χάρτες είναι διαθέσιμοι ΕΔΩ.
  • Mπορείτε αναλυτικά να δείτε τη διαδικασία υποβολής αντιρρήσεων ΕΔΩ. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο Θέρμου, στηρίζοντας τους συμπολίτες μας και τον τόπο μας εν γένει, σχετικά με την ανάρτηση των δασικών χαρτών της Αιτωλοακαρνανίας, απαιτεί:

1. Οι δασικοί χάρτες να επικαιροποιηθούν και προφανώς να αναρτηθούν εκ νέου μετά την επικαιροποίησή τους, προκειμένου να ληφθούν υπ’ όψιν αφενός οι  περιπτώσεις εκείνες όπου χαρακτηρίζονται ως δασικές εκτάσεις που κατά το παρελθόν, (βάσει των αεροφωτογραφιών του 1945), αποτυπώνονται ως αγροτικές και κυρίως εκείνες που εφάπτονται των ορίων των οικισμών ή βρίσκονται σε οργανική σχέση μ’ αυτούς και αφετέρου οι όποιες πράξεις χαρακτηρισμού, δικαστικές αποφάσεις, πράξεις παραχώρησης, αποφάσεις αναδασώσεων, οικοδομικές άδειες κ.λ.π, προς όφελος των αγροτών, κτηνοτρόφων και λοιπών ιδιοκτητών εκτάσεων γης.

2. Να ληφθεί ειδική μέριμνα που θα διευκολύνει τις μελλοντικές διορθώσεις στα προφανή σφάλματα που έχουν παρατηρηθεί στην αποτύπωση των ορίων οικισμών στο Κτηματολόγιο και συνεπεία αυτού και στους δασικούς χάρτες, όπως και τις διορθώσεις – επεκτάσεις των ορίων οικισμών όπου αυτό είναι απαραίτητο, καθώς και την οριοθέτηση μη οριοθετημένων οικισμών, έτσι ώστε η αναγκαιότητα για προστασία του περιβάλλοντος να μην λειτουργήσει αποτρεπτικά για την ανάπτυξη και σε βάρος αυτονόητων ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, πράγμα για το οποίο απαιτείται και αντίστοιχη νομοθετική πρωτοβουλία, έτσι που να αρθούν τα εμπόδια που καθιστούν ιδιαίτερα πολυέξοδες, χρονοβόρες και ουσιαστικά ανέφικτες τις διαδικασίες αυτές.

3. Αντίστοιχη μέριμνα να ληφθεί αναφορικά με τη διευκόλυνση της αλλαγής χρήσης ιδιωτικών δασικών εκτάσεων που είναι δυνατό να εκχερσωθούν, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν για γεωργική χρήση ή για διεξαγωγή άλλων οικονομικών δραστηριοτήτων όπως και για την διευκόλυνση της εκτατικής κτηνοτροφίας.

4. Γενικά κρίνεται αναγκαίος ο περαιτέρω εκσυγχρονισμός των δασικών και περιβαλλοντικών πολιτικών, προκειμένου αυτές να προσαρμοστούν στις ιδιαίτερες εδαφικές – οικιστικές – οικονομικές συνθήκες της ελληνικής υπαίθρου και αντίστοιχα να αποτυπωθούν και στους δασικούς χάρτες.

5. Να ανασταλεί η προθεσμία υποβολής αντιρρήσεων – ενστάσεων κατά τη διάρκεια της πανδημίας, όπως συμβαίνει και με τις συναφείς δικαστικές προθεσμίες και να καθοριστεί νέα αντίστοιχη προθεσμία η οποία να μην είναι μικρότερη του ενός (1) έτους, συν ένα (1) εξάμηνο για τους κατοίκους της αλλοδαπής, ενώ  η υποβολή αντιρρήσεων – ενστάσεων να γίνεται χωρίς την οικονομική επιβάρυνση των ενδιαφερομένων.

6. Να εξασφαλιστεί στο σύνολό του το αναγκαίο προσωπικό με άμεσες προσλήψεις δασολόγων στη δασική υπηρεσία, καθώς και τα απαιτούμενα σχετικά μέσα και οι αναγκαίοι πόροι στις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες για την προστασία των δασικών οικοσυστημάτων και να συσταθεί νομοπαρασκευαστική επιτροπή αποτελούμενη από δασικούς, νομικούς και μελετητές που θα έρθει σε διαβούλευση με τους τοπικούς εκπροσώπους που γνωρίζουν τα ειδικά προβλήματα και τις ιδιαιτερότητες του τόπου.

7. Ο Δήμος Θέρμου να συντονίσει τις ενέργειές του με όλους τους φορείς που αντιτίθενται στην ανάρτηση των δασικών χαρτών με τον τρόπο που έγινε αυτό, με στόχο την επίτευξη της μέγιστης αποτελεσματικότητας στις περιγραφόμενες ως άνω σχετικές διεκδικήσεις του.

Επιπλέον, επιβάλλεται να ληφθεί μέριμνα εκ μέρους του Δήμου για τον έλεγχο της καταγραφής της ακίνητης περιουσίας του Δήμου σχετικά με τον χαρακτηρισμό αυτής ως δασικής ή μη και για την υποβολή σχετικών αντιρρήσεων – ενστάσεων, όπως και για τον έλεγχο των ορίων παραχωρήσεως αγροτικών κλήρων (παραχωρητήρια, αναδασμοί κ.α.) και, επιπλέον, να καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για την εξασφάλιση των απαιτούμενων μέσων προς διόρθωση των σφαλμάτων στην αποτύπωση των ορίων των οικισμών στους χάρτες ή για την απαιτούμενη επέκταση των ορίων των οικισμών ή για την οριοθέτηση των μη οριοθετημένων οικισμών.