Ένωση Αγρινίου

Πέμπτη, 04 Μαρτίου 2021 — Κατηγορίες: Επικαιρότητα

Η πολιτική πληροφόρησης για την Kοινή Γεωργική Πολιτική

Με βάση τα στοιχεία του Ευρωβαρόμετρου και τα αποτελέσματα έρευνας ενδιαφερομένων, που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο σχετικής μελέτης, η ευαισθητοποίηση για την ΚΓΠ αυξήθηκε τα τελευταία πέντε χρόνια και οι αντιλήψεις για την απόδοσή της έχουν βελτιωθεί.

Τα συνδυασμένα αποτελέσματα της μελέτης υποδηλώνουν ότι οι στόχοι της πολιτικής πληροφόρησης επιτυγχάνονται σε μεγάλο βαθμό.

  • Αυτά είναι από τα βασικά ευρήματα της μελέτης στήριξης της αξιολόγησης σχετικά με την πολιτική πληροφοριών για την κοινή γεωργική πολιτική που δημοσιεύθηκε σήμερα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Αυτή η μελέτη συμβάλλει σε μια συνολική αξιολόγηση της πολιτικής πληροφόρησης σχετικά με την ΚΓΠ, η οποία θα ολοκληρωθεί με τη δημοσίευση έκθεσης της Επιτροπής (έγγραφο εργασίας του προσωπικού) το φθινόπωρο του 2021. Ο στόχος της αξιολόγησης είναι να εξετάσει τη συνάφεια, τη συνοχή, την αποτελεσματικότητα, αποτελεσματικότητα και προστιθέμενη αξία της ΕΕ των μέτρων ενημέρωσης σχετικά με την ΚΓΠ.

Ιστορικό

Η εφαρμογή μέτρων ενημέρωσης σχετικά με την ΚΓΠ αποτελεί νομική απαίτηση. Αυτό ορίζει ότι τα χρηματοδοτικά μέτρα πληροφόρησης θα βοηθήσουν στην εξήγηση, την εφαρμογή και την ανάπτυξη της ΚΓΠ. Θα ευαισθητοποιήσουν το κοινό για το περιεχόμενο και τους στόχους του, συμπεριλαμβανομένων των αγροτών και άλλων παραγόντων των αγροτικών περιοχών. Τα μέτρα πληροφόρησης θα πρέπει επίσης να αποκαταστήσουν την εμπιστοσύνη των καταναλωτών μετά από κρίσεις μέσω ενημερωτικών εκστρατειών. Τέλος, πρέπει να προωθήσουν το ευρωπαϊκό γεωργικό μοντέλο και να συμβάλουν στην εταιρική επικοινωνία σχετικά με τις πολιτικές προτεραιότητες της ΕΕ.

Η πολιτική πληροφόρησης αντικατοπτρίζει τη σημασία της ΚΓΠ σε ολόκληρη την ΕΕ για τη διασφάλιση σταθερής προσφοράς προσιτών τροφίμων για τους πολίτες, τη στήριξη των γεωργών και τη βελτίωση της γεωργικής παραγωγικότητας. Πρέπει επίσης να τονίσει τον ρόλο του στη διατήρηση του κοινωνικοοικονομικού ιστού των αγροτικών περιοχών και τον ολοένα και σημαντικότερο ρόλο της ΚΓΠ στον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής, στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και στη συμβολή στην επίτευξη των στόχων της Πράσινης Συμφωνίας.