Ένωση Αγρινίου

Πέμπτη, 18 Μαρτίου 2021 — Κατηγορίες: Ανακοινώσεις

Εγκρίθηκε το InvestEU

Το νέο επενδυτικό πρόγραμμα της ΕΕ.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει διάφορα χρηματοδοτικά μέσα που χρησιμοποιούνται επί του παρόντος για τη στήριξη των επενδύσεων στην ΕΕ.

Με αφετηρία την επιτυχία του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων, αποσκοπεί στην κινητοποίηση δημόσιων και ιδιωτικών επενδύσεων στην ΕΕ μέσω εγγύησης από τον προϋπολογισμό της ΕΕ ύψους 26,2 δισ. ευρώ που θα στηρίξει επενδυτικά έργα χρηματοπιστωτικών εταίρων, όπως ο όμιλος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ), εθνικές αναπτυξιακές τράπεζες και διεθνή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.

Χάρη στο πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα, το InvestEU αναμένεται να κινητοποιήσει πάνω από 370 δισ. ευρώ πρόσθετων επενδύσεων κατά την επόμενη επταετία, συμβάλλοντας στην οικονομική ανάκαμψη και τις μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες προτεραιότητες πολιτικής της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της πράσινης και της ψηφιακής μετάβασης.

Η εγγύηση από τον προϋπολογισμό της ΕΕ θα κατανεμηθεί ενδεικτικά μεταξύ των τεσσάρων σκελών πολιτικής του InvestEU ως εξής:

  • Βιώσιμες υποδομές (για παράδειγμα έργα στους τομείς της βιώσιμης ενέργειας, της ψηφιακής συνδεσιμότητας, των μεταφορών και της κυκλικής οικονομίας): 37,8%
  • Έρευνα, καινοτομία και ψηφιοποίηση (για παράδειγμα, μεταφορά των αποτελεσμάτων της έρευνας στις αγορές, έργα στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης): 25,1%
  • ΜΜΕ (διευκόλυνση της πρόσβασης των ΜΜΕ σε χρηματοδότηση): 26,4%
  • Κοινωνικές επενδύσεις και δεξιότητες (για παράδειγμα, έργα στους τομείς της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, της κοινωνικής στέγασης και της υγειονομικής περίθαλψης): 10,6%

Επενδύσεις στρατηγικής σημασίας για την ΕΕ μπορούν επίσης να υποστηριχθούν στο πλαίσιο όλων των σκελών πολιτικής.

Προκειμένου να υποστηριχθεί η πράσινη μετάβαση της ΕΕ, τουλάχιστον το 30% των επενδύσεων στο πλαίσιο του InvestEU θα συμβάλει στη δράση της ΕΕ για το κλίμα. Ένα καθεστώς δίκαιης μετάβασης, το οποίο θεσπίζεται οριζόντια σε όλα τα σκέλη πολιτικής, θα στηρίξει τις περιοχές που θίγονται περισσότερο από τη διαδικασία μετάβασης προς τους στόχους της ΕΕ για το κλίμα.

Επιπλέον, προκειμένου να λάβουν χρηματοδότηση, τα επενδυτικά έργα πρέπει να τηρούν την αρχή της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης» και να διασφαλίζουν ότι δεν βλάπτουν τους περιβαλλοντικούς στόχους της ΕΕ.

Το InvestEU θα μπορεί επίσης να παρέχει κεφαλαιακή στήριξη για ΜΜΕ που επλήγησαν από την κρίση COVID-19, εφόσον δεν ήταν ήδη προβληματικές υπό όρους κρατικών ενισχύσεων στο τέλος του 2019.

Τα κράτη μέλη θα μπορούν να χρησιμοποιούν το πρόγραμμα InvestEU για την υλοποίηση μέρους των οικείων σχεδίων στο πλαίσιο του μηχανισμού ανάκαμψης και ανθεκτικότητας. Επιπλέον, θα έχουν και τη δυνατότητα να διοχετεύουν ορισμένα από τα διαρθρωτικά ταμεία τους στο InvestEU για να κινητοποιήσουν πρόσθετες επενδύσεις.

Επόμενα στάδια

Ο κανονισμός για τη θέσπιση του InvestEU αναμένεται να τεθεί σε ισχύ στις αρχές Απριλίου και στη συνέχεια η Επιτροπή θα οριστικοποιήσει τις αναγκαίες διαδικασίες με τους εταίρους υλοποίησης.

Οι εταιρείες και οι φορείς υλοποίησης έργων θα πρέπει να είναι σε θέση να αρχίσουν να υποβάλλουν αιτήσεις χρηματοδότησης έως τα μέσα του 2021.

Η κινητοποίηση επενδύσεων στην Ευρώπη είναι καίριας σημασίας για την οικονομική ανάκαμψη και την επίτευξη των μακροπρόθεσμων στόχων μας. Το InvestEU θα διαδραματίσει σημαντικό ρόλο εν προκειμένω, συνεισφέροντας στη χρηματοδότηση έργων που συμβάλλουν στην οικοδόμηση πιο πράσινων και ψηφιακών κοινωνιών, στη στήριξη της καινοτομίας και των ΜΜΕ και στην προώθηση της κοινωνικής ένταξης. Προσβλέπω σε μια ταχεία διαδικασία υλοποίησης, ώστε τα πρώτα έργα που επωφελούνται από το InvestEU να μπορέσουν να γίνουν πραγματικότητα το συντομότερο δυνατόν.

João Leão, υπουργός Οικονομικών της Πορτογαλίας