Ένωση Αγρινίου

Κυριακή, 14 Φεβρουαρίου 2021 — Κατηγορίες: Η φωνή του αγρότη

Στέγαση των μοσχαριών

Η εξασφάλιση κατάλληλων συνθηκών στέγασης στα νεαρά µοσχάρια, µειώνει την πιθανότητα εκδήλωσης αρνητικών επιπτώσεων τόσο στη σωµατική τους ανάπτυξη όσο και στην υγεία τους.

Τα µοσχάρια µέχρι την ηλικία των 8 εβδοµάδων µπορούν να σταβλίζονται είτε σε ατοµικά κλουβιά εκτροφής που είναι µόνιµα τοποθετηµένα σε ειδικό κτήριο της µονάδας είτε σε µετακινούµενα ατοµικά κλουβιά τα οποία τοποθετούνται σε ανοικτό χώρο κοντά στα άλλα υποστατικά της µονάδας.

Τα µόνιµα τοποθετηµένα σε ειδικό κτήριο ατοµικά κλουβιά εκτροφής µοσχαριών αποτελούσαν τρόπο στέγασης που εφαρµοζόταν παλαιότερα αποκλειστικά, σήµερα όµως η µέθοδος αυτή δεν συστήνεται στις νέες µονάδες που δηµιουργούνται, λόγω µειονεκτηµάτων που παρουσιάζουν έναντι των µετακινούµενων.

Τα κλουβιά µε το σύστηµα αυτό συνήθως κατασκευάζονται σε σειρές των 4,5 ή 6 κλουβιών, είναι µόνιµα τοποθετηµένα σε ειδικό κτήριο της µονάδας και είναι µεταλλικές κατασκευές.

Χωρίζονται µεταξύ τους µε ξύλινα διαχωριστικά για να αποφεύγεται η άµεση επαφή µεταξύ των µικρών µοσχαριών και η µετάδοση ασθενειών. Το δάπεδο τους είναι ξύλινη σχάρα, υπερυψωµένη κατά 50-60 εκατ. από το δάπεδο του χώρου στο οποίο είναι τοποθετηµένα.

Οι διαστάσεις των κλουβιών αυτών είναι περίπου οι ακόλουθες: µήκος 170 εκ., πλάτος 120 εκ., ύψος 100 εκ. Ο χώρος µέσα στον οποίο διακινούνται πρέπει να διατηρείται καθαρός, να απολυµαίνεται τακτικά και να έχει καλό αερισµό, χωρίς όµως να δηµιουργούνται ρεύµατα αέρα, τα οποία µπορεί να προκαλέσουν πνευµονία στα µοσχάρια.

Τα µετακινούµενα ατοµικά κλουβιά εκτροφής µοσχαριών σε ανοικτό/ακάλυπτο χώρο αποτελούν µια νέα µέθοδο εκτροφής που εφαρµόζεται µε πολλή επιτυχία αφού οι κλιµατολογικές συνθήκες της χώρας µας είνα ιδιαίτερα ευνοϊκές για τέτοιας µορφής σταβλισµό.

Η κατασκευή αποτελείται από δύο µέρη, το καλυµµένο τµήµα που κατασκευάζεται από γαλβανιζέ λαµαρίνα ή υαλοβάµβακα και το προαύλιο που σχηµατίζεται µε µεταλλική περίφραξη µπροστά στην είσοδο του καλυµµένου τµήµατος.

Σε πολλές περιπτώσεις η οροφή του καλυµµένου τµήµατος ανυψώνεται περιστασιακά, ιδιαίτερα σε µέρες µε πολύ ψηλές θερµοκρασίες, τεχνική η οποία δίνει ευεργετικά αποτελέσµατα στη διαβίωση του µικρού µοσχαριού.

Οι διαστάσεις των κλουβιών αυτών είναι περίπου οι ακόλουθες:

  • Καλυµµένο τµήµα: µήκος 120 εκατ., πλάτος 90 εκατ., ύψος 120 εκατοστόµετρα.
  • Περίφραξη: µήκος 120 εκατ., πλάτος 90 εκατ., ύψος 100 εκατοστόµετα.

Με τη συµπλήρωση της χρονικής διάρκειας παραµονής του µοσχαριού, το κλουβί πρέπει να µετακινείται σε άλλο χώρο και το σηµείο εκείνο να απολυµαίνεται.