Ένωση Αγρινίου

Τρίτη, 09 Φεβρουαρίου 2021 — Κατηγορίες: Ανακοινώσεις

Μέχρι 24 Μαρτίου οι αιτήσεις για τη Σύγχρονη Μεταποίηση στη Δυτική Ελλάδα

Αρχείο Συχνών Ερωτήσεων – Απαντήσεων.

Δυνητικοί δικαιούχοι είναι υφιστάμενες και υπό σύσταση επιχειρήσεις που δραστηριοποιούντα στα εξής αντικείμενα:

α) Μεταποιητική διαφοροποίηση – παραγωγικός μετασχηματισμός.

Αφορά στον μετασχηματισμό της παραγωγικής βάσης προς νέα προϊόντα και υπηρεσίες, καθώς επίσης και την εισαγωγή καινοτομίας στην διαδικασία παραγωγής και διάθεσης των προϊόντων. Στα κριτήρια αξιολόγησης δίνεται έμφαση στον καινοτομικό και οικολογικό χαρακτήρα καθώς και στον εξωστρεφή προσανατολισμό.

β) Ψηφιακή Βιομηχανία.

Αφορά την ανταπόκριση στις ευρωπαϊκές και διεθνείς απαιτήσεις για την ανάπτυξη και στήριξη ψηφιακοποιημένων και ευέλικτων γραμμών παραγωγής, σχεδιασμού και διάθεσης προϊόντων και υπηρεσιών. Αναμένεται επίσης να έχει ιδιαίτερα θετική επίδραση στην διεθνή παρουσία των Επιχειρήσεων της Δυτικής Ελλάδας.

γ) Ενεργειακή αποτελεσματικότητα.

Αφορά τη στήριξη των επιχειρήσεων για τη βελτίωση της ενεργειακής τους απόδοσης και την προετοιμασία για την εφαρμογή μελλοντικών ενεργειακών κοινοτικών προτύπων σε θέματα  κατανάλωσης ενέργειας των διεργασιών παραγωγής αλλά και των προϊόντων τους.

Βασικός στόχος της δράσης είναι η παροχή κινήτρων και επενδυτικών εργαλείων για την στήριξη σύγχρονων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, που αναδύονται μέσω της εναρμόνισης με τις προτεραιότητες και τους στρατηγικούς στόχους του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικής πρότασης δυνητικού δικαιούχου ενίσχυσης μπορεί να κυμαίνεται:

 • από 20.000,00€ έως 300.000,00€ για τα επενδυτικά σχέδια, που χρηματοδοτούνται μέσω του κανονισμού ΕΕ 1407/2013
 • από 20.000,00€ έως 1.000.000,00€ για τα επενδυτικά σχέδια, που χρηματοδοτούνται μέσω του κανονισμού ΕΕ 651/2014

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ – ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ

1.ΔΕ.1 «ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΠΔΕ»

 • Τι απαιτήσεις υπάρχουν ως προς την πρόσβαση ΑΜΕΑ για τα επενδυτικά σχέδια; Είναι αναγκαία η φυσική και μόνο πρόσβαση; Πρέπει να υπάρχει και wc AMEA;

Απάντηση: ΝΑΙ. Η φυσική πρόσβαση είναι υποχρεωτική. Συμπληρωματικά δείτε και το παράτημα XIII του οδηγού της δράσης όπου αναφέρει ότι, αυτό σχετίζεται με το είδος και τη φύση του προτεινόμενου έργου. Συνεπώς οι κάτωθι περιπτώσεις (α έως και γ) δύνανται να εφαρμόζονται συνδυαστικά α) Πρόσβαση σε κτιριακές υποδομές και υπαίθριους χώρους οικοπέδων, β) πρόσβαση σε ηλεκτρονικά περιβάλλοντα και γ) πρόσβαση στην πληροφορία – Πληροφόρηση.

 • Μπορεί να γίνει χρήση της ψηφιακής υπογραφής αντί του γνήσιου υπογραφής στις υπεύθυνες δηλώσεις;

Απάντηση: ΝΑΙ. Η χρήση της ψηφιακής υπογραφής αντί του γνησίου της υπογραφής είναι αποδεκτή για τη δράση.

 • Θα ήθελα να μου πείτε ποιο δωδεκάμηνο εννοεί η παρακάτω διατύπωση σχετικά με την αύξηση της απασχόλησης. " ή το δωδεκαμήνο που προηγήθηκε ειδικά σε περίπτωση ενίσχυσης με το άρθρο 32 Καν.651/2014."Αφορά σε εταιρεία που θα υποβάλλει πρόταση με τον 651/2014 και θέλει να συμπεριλάβει νέο προσωπικό

Απάντηση: Το δωδεκάμηνο που προηγήθηκε της πρόσληψης.

 • Θα θέλαμε να συμπεριλάβουμε στην δράση δαπάνη για βιντεοσκόπηση που θα αναφέρεται στα προϊόντα της επιχείρησης και η οποία θα προβάλλεται στο χώρο της επιχείρησης για τους επισκέπτες πελάτες. Η ερώτηση είναι σε ποια υποκατηγορία της δαπάνης παροχής υπηρεσιών προώθησης προϊόντων (5.3) θα αναφερθεί ως επιλέξιμη δαπάνη.

Απάντηση: ΝΑΙ η δαπάνη που περιγράψατε είναι επιλέξιμη στην υποκατηγορία (5.3) «Δαπάνες παροχής υπηρεσιών προώθησης προϊόντων. Σημειώνεται ότι η εν λόγω κατηγορία δαπάνης είναι επιλέξιμη μόνο για τις επιχειρήσεις που ενισχύονται μέσω του κανονισμού De Minimis EE1407/2013.

 • Στο βαθμολογούμενο κριτήριο Β.2: Προβλέψεις βιωσιμότητας επένδυσης ζητείται να υπολογιστεί ο εσωτερικός βαθμός απόδοσης (IRR) της μικτής επένδυσης. Τι εννοείτε με τον όρο «Μικτή επένδυση»; Επίσης, επί ποιων αποτελεσμάτων θα υπολογιστεί ο IRR (στο Μικτό Αποτέλεσμα, στα Αποτελέσματα προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων κτλ); Τέλος ποιο είναι το κόστος κεφαλαίου κίνησης;

Απάντηση: Ως «μεικτή» επένδυση νοείται το συνολικό ποσό της επένδυσης για το οποίο υποβάλλεται η αίτηση χρηματοδοτικής ενίσχυσης (όχι μόνο το επιλέξιμο ποσό).

Τα αποτελέσματα που θα συνυπολογίζονται στον IRR είναι τα Αποτελέσματα προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA), σύμφωνα και με το σχετικό υπόδειγμα που είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της ΕΥΔΕΠΠΔΕ (IRR & ΧΟ μελέτη ΣυΜεΔΕ v2.xlsx)

Ως κόστος κεφαλαίου κίνησης θα πρέπει να συμπεριληφθούν οι ετήσιοι τόκοι του προβλεπόμενου κεφαλαίου κίνησης (εφόσον απαιτείται)

 • Η επένδυση αφορά υπό σύσταση επιχείρηση (ενισχυόμενη σύμφωνα με τον κανονισμό De minimis) με αντικείμενο την τυποποίηση ελαιολάδου (ΚΑΔ επένδυσης: 10.4) και η υλοποίηση της αναμένεται να διαρκέσει περίπου 1,5 έτη (κατασκευαστικές εργασίες, προμήθεια/εγκατάσταση εξοπλισμού, έκδοση άδειας λειτουργίας). Κατά την περίοδο υλοποίησης θα πάρει προφανώς από την ΔΟΥ κατασκευαστικό ΚΑΔ (41.20.2) και μετά από την έκδοση της άδειας (γνωστοποίησης) λειτουργίας θα λάβει τον ΚΑΔ επένδυσης.

Είναι δυνατόν να δημιουργήσει 1 νέα θέση απασχόλησης εξ αρχής της περιόδου υλοποίησης (και να επιδοτηθεί και βαθμολογηθεί για αυτή) με αντικείμενο εργασίας τον εμπορικό σχεδιασμό, τη δημιουργία πελατολογίου/δικτύου κτλ) ενώ δεν θα έχει ακόμα παραγωγική λειτουργία;

Απάντηση: ΝΑΙ. Σημειώνεται ότι πρέπει να πληρούνται οι όροι που ορίζει ο οδηγός της δράσης ειδικά για τις δαπάνες προσωπικού (Κ.Δ.3)

 • Είναι επιλέξιμη η δαπάνη για τη σύνταξη τεχνικών φακέλων για μηχανήματα με σκοπό τη σήμανση αυτών με CE. (καν. 651); Σημειώνεται ότι η αιτούσα επιχείρηση δραστηριοποιείται στον τομέα της παραγωγής των εν λόγω μηχανημάτων.

Απάντηση». ΟΧΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΑΠΑΝΗ

 • Επιχείρηση η οποία δραστηριοποιείται στον τομέα του ξύλου επιθυμεί να εντάξει προς ενίσχυση (και στον κανονισμό 1407/201 ) και την ίδρυση Υποκαταστήματος με δραστηριότητες παραγωγής νέων προϊόντων ξύλου στον ΚΑΔ (NACE) 16 Ερώτημα 1ο : Επιτρέπεται η ίδρυση υποκαταστήματος με μεταποιητική δραστηριότητα; Ερώτημα 2ο: Εκλαμβάνεται ως ίδρυση νέας μονάδας (κατηγορία Γ2) ή υπό σύσταση (Γ3) ή ως υφιστάμενη (κατηγορία Γ1)

Απάντηση: Εφόσον η επιχείρηση η οποία δραστηριοποιείται στον τομέα του ξύλου έχει κλείσει τουλάχιστον 2 (δύο) πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις έως και την 31/12/2019 τότε εκλαμβάνεται ως υφιστάμενη (κατηγορία Γ1). Εφόσον η επιχείρηση έχει κλείσει λιγότερες από 2 (δύο) πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις έως την 31/12/2019 τότε λογίζεται ως νέα (κατηγορία Γ2). Σημειώνεται ότι η ίδρυση υποκαταστήματος με μεταποιητική δραστηριότητα όπως αναφέρετε είναι επιλέξιμη για τη δράση αρκεί να πληρούνται στο σύνολό τους οι όροι της κάθε επιλέξιμης κατηγορίας που αναφέρθηκε προηγουμένως.

 • Στο πλαίσιο προετοιμασίας φακέλου για το εν θέματι πρόγραμμα, θα θέλαμε να σας υποβάλουμε το ακόλουθο ερώτημα αναφορικά με την απόκτηση Μεταφορικού Μέσου για χρήση εκτός της επιχείρησης: «Η εταιρία προτίθεται να προμηθευθεί φορτηγό επαγγελματικής χρήσης (ΦΙΧ) για μεταφορά εμπορευμάτων/έτοιμου προϊόντος (οίνος, ούζο και λοιπά αποστάγματα) προς το πελατολόγιό της. Είναι η εν λόγω κατηγορία δαπάνης επιλέξιμη?»

Απάντηση: ΝΑΙ εφόσον η δαπάνη εξυπηρετεί δραστηριότητα της επιχείρησης που εμπίπτει στους επιλέξιμους ΚΑΔ. Η δαπάνη την οποία αναφέρατε είναι επιλέξιμη στην κατηγορία 2.5 «Μεταφορικά Μέσα για χρήση εκτός της επιχείρησης».

 • Επιχείρηση που διαθέτει επιλέξιμο ΚΑΔ Μεταποίησης (σύμφωνα με τον οδηγό του προγράμματος) και επιπλέον διαθέτει και ΚΑΔ 01.42.12.01-ΕΚΤΡΟΦΗ ΜΟΣΧΑΡΙΩΝ ΠΑΧΥΝΣΗΣ και συναφείς. Σύμφωνα με τον οδηγό του προγράμματος εξαιρούνται οι Επιχειρήσεις στην Καλλιέργεια Γεωργικών προϊόντων, στην Αλιεία και την Υδατοκαλλιέργεια και ΔΕΝ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ Η ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ. Μπορώ να υποβάλω για επενδυτικό σχέδιο για τη δράση;

Απάντηση: ΝΑΙ. εφόσον το επενδυτικό σχέδιο αφορά μόνο στον επιλέξιμο ΚΑΔ και διασφαλίζεται διακριτή λογιστική παρακολούθηση. Η Ζωϊκή Παραγωγή, αφορά στον πρωτογενή τομέα και δεν εμπίπτει στους επιλέξιμους ΚΑΔ για κανένα από τα καθεστώτα ενίσχυσης της παρούσας δράσης. Η Επιχείρηση μπορεί να υποβάλει κανονικά το αίτημά της για της παρούσα δράση. Σημειώνεται ότι: Ανεξαρτήτως του καθεστώτος ενίσχυσης που θα επιλεχθεί για την χρηματοδότηση της κάθε πρότασης, στην περίπτωση επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε επιλέξιμους και μη επιλέξιμους τομείς / δραστηριότητες, οι ενισχύσεις χορηγούνται στις επιλέξιμες δραστηριότητες υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχει λογιστικά, σαφής διαχωρισμός των δραστηριοτήτων ή διάκριση του κόστους, ότι οι δραστηριότητες στους τομείς που δεν είναι επιλέξιμοι δεν τυγχάνουν ενίσχυσης. Σημειώνεται ότι για την αποφυγή της ανωτέρω προϋπόθεσης θα συστήναμε τη δημιουργία νέου νομικού προσώπου που να μην διατηρεί τους ανωτέρω μη επιλέξιμους ΚΑΔ.

 • Στις κατηγορίες δαπανών δεν αναφέρεται η μελέτη και ο σχεδιασμός των προτύπων διασφάλισης ποιότητας (π.χ. ISO). Θα θέλαμε να μας διευκρινίσετε αρχικά αν είναι επιλέξιμη δαπάνη και σε ποια κατηγορία μπορούμε να την εντάξουμε στο επενδυτικό έργο.

Απάντηση: Η δαπάνη που αναφέρετε είναι επιλέξιμη για τη δράση στη κατηγορία 5.2 «Δαπάνες παροχής υπηρεσιών μελετών ανάπτυξης προϊόντων διεργασιών». Πρέπει να επισημανθεί όσον αφορά τα επενδυτικά σχέδια που ενισχύονται με τον Καν.651/2014 ότι δεν είναι επιλέξιμες οι δαπάνες για υποχρεωτικά πρότυπα. Επιπλέον, στην περίπτωση χρήσης του Καν.651/2014 οι δαπάνες πρέπει να αφορούν σε στοιχεία ενεργητικού (βλ.κεφ.5ΙΙ Β ii9 της πρόσκλησης).

 • Σχετικά με την απόδειξη της ιδιωτικής συμμετοχής απαιτείται η προσκόμιση βεβαίωσης από την τράπεζα, κατά την αίτηση ένταξης, με το μέσο υπόλοιπο από τους λογαριασμούς της επιχείρησης ή επαρκούν οι αποδείξεις εξόφλησης των δαπανών κατά το αίτημα πιστοποίησης;

Απάντηση: Σύμφωνα με τον οδηγό της δράσης, η ιδιωτική συμμετοχή του δικαιούχου της ενίσχυσης (επιχείρηση) για την υλοποίηση του έργου αποδεικνύεται με την εξόφληση των παραστατικών σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα πρόσκληση.

 • Απαιτείται πέρα από την ηλεκτρονική υποβολή και υποβολή φυσικού φακέλου. Η απορία προκύπτει από το γεγονός πως αν και δεν αναφέρεται στην πρόσκληση, στο έντυπο Ι.2 στο εξώφυλλο, αναγράφει ημερομηνία παραλαβής φυσικού φακέλου.

Απάντηση: Σύμφωνα με τη διαδικασία υποβολής όπως αυτή περιγράφεται από τον οδηγό της δράσης ισχύουν τα ακόλουθα: Η διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής είναι υποχρεωτική και οι αιτήσεις θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων στην διεύθυνση www.ependyseis.gr με την ένδειξη: «Δράσεις Περιφερειών – ΔΕ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 2020». Συνεπώς αρκεί και μόνο η ηλεκτρονική υποβολή με επισυναπτόμενα, το σύνολο των δικαιολογητικών που ορίζονται από τον οδηγό της δράσης.

 • Το προσωπικό σε μονάδα μεταποίησης μπορεί να εργαστεί με εργόσημα και να αιτηθεί χρηματοδότηση;. (Π.χ. 30 άτομα για 5 μήνες εργασίας)

Απάντηση: ΟΧΙ Οι δαπάνες με εργόσημο δεν είναι επιλέξιμες. Σημειώνεται επίσης ότι: Οι δαπάνες προσωπικού είναι επιλέξιμες υπό την προϋπόθεση ότι οι εργαζόμενοι απασχολούνται στην επιχείρηση με εξαρτημένη πλήρη απασχόληση (μισθωτή εργασία).

 • Υπάρχει ελάχιστο ποσοστό για την τελευταία δόση ολοκλήρωσης του προγράμματος, π.χ. υποχρεωτικά 20%;

Απάντηση: ΟΧΙ. Ο οδηγός της δράσης αναφέρει ότι ο κάθε δικαιούχος έχει τη δυνατότητα υποβολής μέχρι 2 το πολύ αιτημάτων Ενδιάμεσης Επαλήθευσης – Πιστοποίησης έχοντας υλοποιήσει δαπάνες τουλάχιστον του 30% και έως το 80% του επιχορηγούμενου φυσικού και οικονομικού αντικειμένου. Τα αιτήματα ενδιάμεσης επαλήθευσης- πιστοποίησης δεν είναι υποχρεωτικά συνεπώς ο δικαιούχος έχει δυνατότητα να αιτηθεί από 0 έως 2 ενδιάμεσες επαληθεύσεις. Συμπερασματικά ο δικαιούχος θα έχει υποχρέωση του ελάχιστου 20% για την τελική δόση μόνο στις περιπτώσεις που μέσω ενδιάμεσου/ων αιτημάτων έχει φτάσει σε ποσοστό το 80% του επιχορηγούμενου φυσικού και οικονομικού αντικειμένου. Σημειώνεται επίσης η υποχρέωση των δικαιούχων στους δώδεκα (12) μήνες μετά την έκδοση της απόφασης ένταξης να έχει υλοποιηθεί τουλάχιστον το 30% του Φυσικού και Οικονομικού αντικειμένου που αντιστοιχεί στον εγκεκριμένο επιχορηγούμενο προϋπολογισμό της επένδυσης, και η επιχείρηση θα πρέπει να έχει υποβάλλει σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή αίτημα επαλήθευσης-πιστοποίησης το οποίο θα συνοδεύεται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, για αντίστοιχες του ανωτέρω ποσοστού δαπάνες.

 • Μια επιχείρηση με ΚΑΔ 10.71.11.02 & 47.24.16.01 μπορεί να αιτηθεί, για εκτός των άλλων δαπανών και για δαπάνες της κατηγορίας "1.Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλον χώρος" με δεδομένο πως ο περιβάλλοντας χώρος της επιχείρησης είναι το μπροστινό μέρος του μαγαζιού ενώ πίσω, γίνεται η παραγωγή;

Απάντηση: Για το σύνολο των δαπανών ενός επενδυτικού σχεδίου ισχύει ότι πρέπει να συνάδουν με το δηλούμενο προς ενίσχυση ΚΑΔ. Συνεπώς εφόσον οι εν λόγω κτιριακές δαπάνες αφορούν τον επιλέξιμο και μόνο ΚΑΔ επένδυσης που έχει επιλεγεί από την επιχείρηση και συνάδουν με τη φύση της επένδυσης τότε είναι επιλέξιμες για τη δράση. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να διασφαλίζεται με κατάλληλα μέσα και διακριτή λογιστική παρακολούθηση ότι οι ενισχυόμενες δαπάνες αφορούν στον επιλέξιμο ΚΑΔ

 • Ένας ενδιαφερόμενος επενδυτής θα ήθελε να αιτηθεί αξιοποιώντας τον επιλέξιμο ΚΑΔ 96.01 και να ιδρύσει μια ΙΚΕ. Θα ήθελε όμως να προσθέσει και την δραστηριότητα που αφορά τον επίσης επιλέξιμο ΚΑΔ 96.01.11 (υπηρεσίες πλυντηρίου με κερματοδέκτη), που θα μπορεί να εξυπηρετήσει και αυτοκίνητα με το μηχάνημα αυτό. Δεδομένου ότι ο ΚΑΔ είναι επιλέξιμος και η δραστηριότητα είναι ακριβώς αυτή που περιγράφεται, δημιουργείται κάποιο πρόβλημα;

Απάντηση: ΟΧΙ. Όπως θα δείτε στο παράρτημα VIII «Επιλέξιμοι Κωδικοί Δραστηριότητας» ο ΚΑΔ: 96.01 είναι επιλέξιμος συνεπώς και κάθε πιθανή ανάλυση αυτού. Συνεπώς μπορείτε να υποβάλλεται για τη δράση αξιοποιώντας και τους δύο επιλέξιμους ΚΑΔ επένδυσης που αναφέρατε.

 • Ένας ενδιαφερόμενος επενδυτής που σκοπεύει να αιτηθεί για να ιδρύσει έναν εκδοτικό οίκο, μπορεί να αιτηθεί δαπάνη στη κατηγορία 2.5 (μεταφορικό μέσο για χρήση εκτός της επιχείρησης) ή δημιουργείται πρόβλημα;

Απάντηση: ΝΑΙ. Η αγορά επαγγελματικού μεταφορικού μέσου θα μπορούσε να είναι επιλέξιμη εφόσον αυτή δικαιολογείται από την άσκηση δραστηριότητας (θα κριθεί από τον αξιολογητή) και δεν προορίζεται για εκμίσθωση. Σημειώνεται πως αποκλείεται ρητώς η αγορά επιβατικών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης.

 • Δύο υφιστάμενες ατομικές δραστηριοποιούνται ο ένας ως αγρότης ειδικού καθεστώτος και ο άλλος στον πρωτογενή τομέα των κηπευτικών. Και στις δύο περιπτώσεις αποσκοπούν στη δημιουργία συσκευαστηρίου αγροτικών προϊόντων, όπου ο ΚΑΔ 82.92.10.03 (Υπηρεσίες Συσκευασίας άλλων αγροτικών προϊόντων) είναι επιλέξιμος. Στις δύο αυτές περιπτώσεις, οι εν δυνάμει επενδυτές, μπορούν να κάνουν επέκταση της δραστηριότητας τους στον συγκεκριμένο ΚΑΔ και να καταθέσουν επενδυτική πρόταση στο Πρόγραμμα;

Απάντηση: ΝΑΙ. Οι ανωτέρω επιχειρήσεις μπορούν να υποβάλουν κανονικά το αίτημά τους για της παρούσα δράση. Σημειώνεται ότι: Ανεξαρτήτως του καθεστώτος ενίσχυσης που θα επιλεχθεί για την χρηματοδότηση της κάθε πρότασης, στην περίπτωση επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε επιλέξιμους και μη επιλέξιμους τομείς / δραστηριότητες, οι ενισχύσεις χορηγούνται στις επιλέξιμες δραστηριότητες υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχει λογιστικά, σαφής διαχωρισμός των δραστηριοτήτων ή διάκριση του κόστους, ότι οι δραστηριότητες στους τομείς που δεν είναι επιλέξιμοι δεν τυγχάνουν ενίσχυσης. Σημειώνεται ότι για την αποφυγή της ανωτέρω προϋπόθεσης θα συστήναμε τη δημιουργία νέου νομικού προσώπου που να μην διατηρεί τους εν λόγω μη επιλέξιμους ΚΑΔ.

Η δραστηριότητα συσκευαστηρίου είναι επιλέξιμος ΚΑΔ μόνο όταν αφορά παροχή υπηρεσιών σε τρίτους . Εφόσον η νομική μορφή του δυνητικού δικαιούχου είναι επιλέξιμη και οι υπηρεσίες του ΚΑΔ αφορούν παροχή συσκευασίας για προϊόντα τρίτων τότε θα μπορούσε να είναι επιλέξιμο το επενδυτικό σχέδιο ως προς αυτό τον ΚΑΔ.

 • Σκοπεύω να ιδρύσω επιχείρηση στον ΚΑΔ 10.3 (Επεξεργασία και συντήρηση φρούτων και λαχανικών) και να υποβάλω αίτημα για να επιχορηγηθώ με 65% από το πρόγραμμα Σύγχρονη Μεταποίηση στην Π.Δ.Ε.. μπορώ να συμπεριλάβω στο πρόγραμμα δαπάνη για την αγορά τρακτέρ και πλατφόρμας για την παραλαβή φρούτων και λαχανικών από τα πέριξ χωριά προς στον χώρο έδρας. (για χρήση εκτός επιχείρησης) Το κόστος του τρακτέρ είναι 50,000€.

Απάντηση: Η αγορά γεωργικού ελκυστήρα δεν συνάδει με την δραστηριότητα της επεξεργασίας και συντήρησης φρούτων και ως εκ τούτου δεν δύναται να είναι επιλέξιμη. Πλατφόρμα η οποία μπορεί να διασυνδεθεί με μεταφορικό μέσο για την μεταφορά των φρούτων από την παραγωγή προς την μονάδα επεξεργασίας είναι επιλέξιμη.

 • Ατομική επιχείρηση με έναρξη στις 23/9/2015 διέκοψε τους αρχικούς ΚΑΔ (υπηρεσίες φροντιστηρίου ξένων γλωσσών) στις 27/6/2019 και πρόσθεσε ως κύρια δραστηριότητα τον ΚΑΔ 1.26.00.00 (13/5/2019) και ως δευτερεύουσα τον ΚΑΔ 10.41.99.02 (20/12/2019). Ο ΚΑΔ 10.41.99.02 - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ - θα αποτελέσει τον ΚΑΔ επένδυσης. Η επιχείρηση έχει ως τώρα ολοκληρώσει την δημιουργία του κτιρίου που θα στεγαστεί το τυποποιητήριο ελαιόλαδου, έχει προμηθευτεί ένα μικρό μέρος του απαιτούμενου εξοπλισμού (γραμμή τυποποίησης και δεξαμενές ελαιόλαδου) και είναι σε διαδικασία έκδοσης άδειας τυποποιητηρίου. Η επένδυση θα περιλαμβάνει την προμήθεια πρόσθετου εξοπλισμού, μεταφορικού μέσου, εργαστηριακού εξοπλισμού, μηχανογράφησης κλπ. α) Η επιχείρηση είναι επιλέξιμη; β) Αν είναι επιλέξιμη, σε ποια κατηγορία επιχειρήσεων θα συμμετέχει; γ) Εφόσον είναι επιλέξιμη, θα πρέπει να προβεί σε αίτημα έκδοσης άδειας ή σε έκδοση άδειας πριν την κατάθεση της αίτησης;

Απάντηση: Σχετικά με τα ερωτήματα α & β σας ενημερώνουμε ότι η επιχείρησή σας είναι επιλέξιμη και μπορεί να υποβάλει αίτηση για τη δράση και ανήκει στην κατηγορία των Υφιστάμενων (είτε Γ1 Σχετικά με τους ΚΑΔ πρωτογενούς παραγωγής σας ενημερώνουμε ότι: στην περίπτωση επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε επιλέξιμους και μη επιλέξιμους τομείς / δραστηριότητες, οι ενισχύσεις χορηγούνται στις επιλέξιμες δραστηριότητες υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχει λογιστικά, σαφής διαχωρισμός των δραστηριοτήτων ή διάκριση του κόστους, ότι οι δραστηριότητες στους τομείς που δεν είναι επιλέξιμοι δεν τυγχάνουν ενίσχυσης. Σημειώνεται ότι για την αποφυγή της ανωτέρω προϋπόθεσης θα συστήναμε τη δημιουργία νέου νομικού προσώπου που να μην διατηρεί τους εν λόγω μη επιλέξιμους ΚΑΔ.

 • Μια επιχείρηση η οποία είναι στο «ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ» (δεν έχει απωλέσει το μισό της μετοχικό κεφάλαιο) είναι προβληματική; Δημιουργείται λόγω του γεγονότος αυτού κάποιο άλλο πρόβλημα για την επιλεξιμότητα της επιχείρησης στο Πρόγραμμα;

Απάντηση:. Ο ορισμός της προβληματικής επιχείρησης δίνεται στο Παράρτημα VI του οδηγού της δράσης. Εφόσον δεν είναι προβληματική μπορεί να υποβάλει επενδυτική πρόταση χρηματοδότησης στην δράση.

 • Σχετικά με τη δαπάνη 2.5 Μεταφορικά Μέσα για χρήση εκτός της επιχείρησης. Στην περιγραφή της αναφέρει ότι Επιλέξιμη δαπάνη στην υποκατηγορία αυτή αποτελεί η προμήθεια μεταφορικών μέσων επαγγελματικής χρήσης που χρησιμοποιείται για τη μεταφορά εξοπλισμού/υλικών. Η αναφορά σε μεταφορά εξοπλισμού/υλικών περιορίζει τη χρήση των οχημάτων και δεν επιτρέπει τη μεταφορά εμπορευμάτων ή πρώτων υλών για παράδειγμα;

Απάντηση: Για τις δαπάνες που αφορούν την κατηγορία 2.5 «Μεταφορικά Μέσα για χρήση εκτός της επιχείρησης» επιτρέπεται η αγορά μεταφορικών μέσων επαγγελματικής χρήσης για μεταφορά εμπορευμάτων ή πρώτων υλών. Με τον Καν.1407/2014 δεν ενισχύεται η αγορά οχημάτων για επιχειρήσεις που εκτελούν οδικές εμπορευματικές μεταφορές για λογαριασμό τρίτων.

 • Επιχείρηση διαθέτει τον επιλέξιμο ΚΑΔ 10.51 «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΥΡΟΚΟΜΙΑ» Σχετικά με τις επιλέξιμες δαπάνες , παρακαλώ να μας γνωρίσετε αν στην κατηγορία 2.1 «Προμήθεια νέων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού» είναι επιλέξιμη η προμήθεια λοιπού εξοπλισμού που θα αφορά «Ξύλινα Βαρέλια» τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για : ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ, ΤΗΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ, ΤΗΝ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ

Απάντηση: ΝΑΙ. Η αγορά των ξύλινων βαρελιών που αναφέρατε θα μπορούσε να είναι επιλέξιμη δαπάνη στην κατηγορία 2.1 «Προμήθεια νέων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού». Στην περίπτωση χρήσης του Καν.651/2014 οι δαπάνες πρέπει να αφορούν σε πάγια ενσώματα ή άυλα στοιχεία ενεργητικού.

 • Ο επιλέξιμος ΚΑΔ 52.10.1 Υπηρεσίες αποθήκευσης αφορά δραστηριότητα Κέντρων Αποθήκευσης και Διανομής όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 8 του Ν. 4302/2014 ή μπορεί να είναι και η δημιουργία και λειτουργία απλών αποθηκευτικών χώρων που θα εξυπηρετούν τις ανάγκες αποθήκευσης ( α υλών , εμπορευμάτων κτλ ) μιας επιχείρησης με μεταποιητική ή εμπορική δραστηριότητα;

Απάντηση: ΟΧΙ. Ο επιλέξιμος ΚΑΔ 52.10.1 Υπηρεσίες αποθήκευσης αφορά παροχή υπηρεσιών σε τρίτους και όχι  μόνο στην ίδια την επιχείρηση.

 • Σχετικά με το βαθμολογούμενο κριτήριο Γ.2 Δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης (υπολογιζόμενης σε ΑΠΑ πλήρους απασχόλησης μισθωτής εργασίας). Επιχείρηση η οποία σκοπεύει να προσλάβει 2 άτομα σε μειονεκτική θέση για δύο έτη. Συνεπώς δημιουργεί 2 νέες θέσεις απασχόλησης (2 ΕΜΕ) για το πρώτο έτος και ακόμη 2 θέσεις για το δεύτερο έτος υλοποίησης. Πως θα βαθμολογηθεί η επιχείρηση στο κριτήριο αυτό; Με 24 ΑΠΑ ή με 48 ΑΠΑ;

Απάντηση: Σε ότι αφορά το βαθμολογούμενο κριτήριο Γ.2 η επιχείρηση την οποία μας περιγράφεται θα βαθμολογηθεί για 48 ΑΠΑ (ανθρωπομήνες πλήρους απασχόλησης).