Ένωση Αγρινίου

Πέμπτη, 25 Φεβρουαρίου 2021 — Κατηγορίες: Αγροτοδικειο

Γνώση, καινοτομία… και φραγμοί

Καλή η ΚΓΠ, αλλά δεν είναι μόνο αυτή!

Η γνώση, η καινοτομία και η ψηφιοποίηση αποτελούν σημαντικά συστατικά στοιχεία κάθε σοβαρής προσπάθειας βελτίωσης των επιδόσεων του γεωργικού τομέα.

Αυτό ισχύει και σε ό,τι αφορά τη μέριμνα για το  περιβάλλον και  σε ότι αφορά την απλούστευση των μηχανισμών υλοποίησης της πολιτικής μέσω της ΚΓΠ.

Καταρχάς, αυτό ισχύει σε επίπεδο γεωργικής πρακτικής. Η χρήση καθιερωμένης τεχνολογίας καθιστά δυνατή την παρακολούθηση των καλλιεργειών και των καιρικών συνθηκών, καθώς και την παροχή νερού και θρεπτικών συστατικών με ακρίβεια, με αποτέλεσμα τη μεγιστοποίηση των αποδόσεων, τη μείωση των επιπέδων εισροών και τη δυνατότητα απαλλαγής από τις επαχθείς αυτές εργασίες χάρη στην τεχνολογία.

Η πρόοδος στον τομέα της ρομποτικής υπόσχεται σημαντική βελτίωση της αποτελεσματικότητας σε ορισμένες μορφές γεωργίας, χωρίς να αυξάνεται το περιβαλλοντικό αποτύπωμα.

Ωστόσο, η επίτευξη προόδου δεν απαιτεί κατ’ ανάγκην πολύπλοκη τεχνολογία ή υψηλές δαπάνες: η συνεχής διεύρυνση των ορίων της γεωργικής γνώσης, όταν κανείς εργάζεται με τη φύση, επιτυγχάνεται με εξελιγμένους μεν, αλλά ενίοτε μη δαπανηρούς τρόπους από άποψη οικονομικών και περιβαλλοντικών οφελών (π.χ. στην περίπτωση των υπό ανάπτυξη τεχνικών αγροοικολογίας).

Συνολικά, χρόνο με τον χρόνο, συντελούνται σημαντικά βήματα προόδου που ανοίγουν τον δρόμο για την πιο αποδοτική χρήση των φυσικών πόρων και άλλες αμοιβαία επωφελείς εξελίξεις.

Η γνώση, η καινοτομία και η ψηφιοποίηση μπορούν, επίσης, να προάγουν την απλούστερη υλοποίηση της ΚΓΠ.

Οι δορυφόροι και οι συναφείς τεχνολογίες που συμβάλλουν στη βελτιστοποίηση  των  καθημερινών  εργασιών  των γεωργών μπορούν, παράλληλα, να χρησιμοποιηθούν για την προειδοποίηση των γεωργών όταν πλησιάζει η προθεσμία εκτέλεσης κάποιας δραστηριότητας στο πλαίσιο του εκάστοτε καθεστώτος της ΚΓΠ (π.χ. χορτοκοπή), την αντικατάσταση των επιτόπιων ελέγχων και την προσυμπλήρωση μεγάλου μέρους των στοιχείων των αιτήσεών τους για χρηματοδότηση στο πλαίσιο της ΚΓΠ.

Στους φραγμούς που εμποδίζουν την ευρύτερη εφαρμογή της γνώσης, της καινοτομίας και της ψηφιοποίησης περιλαμβάνονται ο κατακερματισμός, η έλλειψη κεφαλαίων και τα χαμηλά επίπεδα κατάρτισης σε ορισμένα τμήματα του γεωργικού τομέα, καθώς και η ελλιπής ευρυζωνική κάλυψη και ο χρόνος που απαιτείται για την επικαιροποίηση των συστημάτων υλοποίησης της ΚΓΠ σε επίπεδο εθνικών και περιφερειακών διοικήσεων.

Η ΚΓΠ θα συνεχίσει να συμβάλει στην άρση αυτών των φραγμών. Μάλιστα, ορισμένοι τύποι στήριξης του πυλώνα II αποσκοπούν ρητά στην αντιμετώπισή τους. Επιπλέον, θα εξακολουθεί να απαιτείται από τα κράτη μέλη να παρέχουν στους γεωργούς γεωργικές συμβουλευτικές υπηρεσίες —και να αναπτύσσουν περαιτέρω το συγκεκριμένο εργαλείο— ενώ τα ίδια τα κράτη μέλη θα εξακολουθούν να έχουν πρόσβαση σε χρηματοδότηση «τεχνικής βοήθειας» στο πλαίσιο της ΚΓΠ με στόχο την αποτελεσματική και αποδοτική υλοποίηση της πολιτικής.

Επιπλέον, το εργαλείο για τη βιωσιμότητα των γεωργικών εκμεταλλεύσεων για τα θρεπτικά συστατικά, που θα τεθεί στη διάθεση των γεωργών από τα κράτη μέλη προσφέρει σημαντικές δυνατότητες.

  • Οι δυνατότητες αυτές δεν αφορούν μόνο τις γεωργικές διαδικασίες αυτές καθαυτές, αλλά και διοικητικά καθήκοντα, όπως η υποβολή αιτήσεων ενίσχυσης και η διασφάλιση της συμμόρφωσης με τα πρότυπα και τις απαιτήσεις κ.λπ. Το εργαλείο θα συμβάλει, επίσης, στην άμεση επικοινωνία μεταξύ γεωργών, συμβουλευτικών υπηρεσιών, δημόσιων αρχών και ιδιωτικών εταιρειών.

Ωστόσο, η ΚΓΠ δεν αποτελεί, ασφαλώς, τη μοναδική πηγή βοήθειας για την αντιμετώπιση των δυσχερειών που περιγράφονται παραπάνω: σημαντικό ρόλο μπορεί να διαδραματίσει ένα ευρύ φάσμα άλλων πολιτικών και πρωτοβουλιών της ΕΕ (π.χ. πολιτικές για την έρευνα και περιφερειακές πολιτικές, καθώς και δραστηριότητες που χρηματοδοτούνται από άλλες πηγές της ΕΕ στους τομείς της ψηφιοποίησης και της ανάπτυξης δορυφορικών πόρων).

Επιπλέον, ο ιδιωτικός τομέας θα συνεχίσει να εφευρίσκει και να συνεισφέρει λύσεις, συχνά ανεξάρτητα από τη δημόσια στήριξη.