Ένωση Αγρινίου

Παρασκευή, 26 Φεβρουαρίου 2021 — Κατηγορίες: Επικαιρότητα

Αποκατάσταση της διώρυγας Δίμηκου Αιτωλ/νιας

Με το υποέργο θα γίνουν εργασίες αποκατάστασης της διώρυγας Δίμηκου συνολικού μήκους 11.500μ. η οποία αποχετεύει το υδάτινο πλεόνασμα της λίμνης Λυσιμαχείας (και κατ’ επέκταση της λίμνης Τριχωνίδας μέσω της ενωτικής τάφρου) στον ποταμό Αχελώο.

Οι εργασίες θα περιλαμβάνουν τα κάτωθι και θα εκτελεστούν τμηματικά, όπου κριθεί αναγκαίο κατά μήκος της διώρυγας:

  • Συντήρηση και αποκατάσταση των υφιστάμενων αντιπλημμυρικών έργων.
  • Απομάκρυνση της υδροχαρούς βλάστησης.

Πριν την έναρξη των εργασιών, ο Ανάδοχος οφείλει να προβεί με απόλυτη ακρίβεια στη βυθομέτρηση της διώρυγας σε όλο το μήκος της. Η βυθομέτρηση θα γίνει υποχρεωτικά από τον Ανάδοχο με την παρουσία του Επιβλέποντα μηχανικού. Κατά τις μετρήσεις, τα βυθόμετρα θα λαμβάνονται σε αποστάσεις τουλάχιστον δεκαπέντε (15) μέτρων σε κάθε διατομή και οι διατομές σε αποστάσεις τουλάχιστονπενήντα (50) μέτρων. Η βυθομετρική αποτύπωση θα προσυπογράφεται από τον επιβλέποντα μηχανικό και από τον Ανάδοχο.

Στην περιοχή νότια της γέφυρας της Ιόνιας οδού, υφίσταται ανάχωμα με μανδύα προστασίας από λιθορριπές το οποίο προστατεύει την περιοχή των εκβολών της διώρυγας από τον ποταμό Αχελώο και έχει υποστεί υποσκαφή λόγω των αυξημένων παροχών υδάτων του ποταμού. Προτείνεται η αποκατάσταση των λιθορριπών κατά τμήματα,όπου κριθεί αναγκαίο, στην περιοχή των εκβολών και ειδικότερα, κατά μήκος των 1.700 μέτρων νότια της γέφυρας της Ιόνιας οδού έως την έξοδο της διώρυγας.

Σε πολλές θέσεις κατά μήκος της διώρυγας, η ενεργός διατομή είναι σημαντικά μειωμένη λόγω της ύπαρξης ιδιαίτερα ανεπτυγμένης υδροχαρούς βλάστησης. Προτείνεται ο επιμελής καθαρισμός από την αυτοφυή βλάστηση και η αποκατάσταση της διώρυγας στην πρότερη κατάσταση κατά τμήματα, όπου κριθεί αναγκαίο, κατά μήκος των 11.500 μέτρων.