Ένωση Αγρινίου

Πέμπτη, 21 Ιανουαρίου 2021 — Κατηγορίες: Επικαιρότητα

Ntomatomics: Παραγωγή νέων ποικιλιών ντομάτας

Μέσω τηλεδιάσκεψης διεξήχθη η εναρκτήρια συνάντηση του ερευνητικού έργου "Ntomatomics: Παραγωγή νέων ποικιλιών ντομάτας με χρήση ομικών τεχνολογιών", το οποίο πραγματοποιείται με τη συμμετοχή ακαδημαϊκών ιδρυμάτων από όλη την Ελλάδα, καθώς και του ΕΛΓΟ Δήμητρα και ιδιωτών.

Το έργο, συνολικού προϋπολογισμού 1 εκατ. ευρώ, στοχεύει στο χαρακτηρισμό και αξιοποίηση των ελληνικών παραδοσιακών ποικιλιών ντομάτας και του υπάρχοντος γενετικού υλικού σε διάφορα στάδια βελτίωσης με κεντρικό στόχο την παραγωγή ελληνικών ποικιλιών ντομάτας είτε με τη μορφή υβριδίου είτε καθαρής σειράς με κριτήρια βελτίωσης τη μετασυλλεκτική συμπεριφορά, τα ποιοτικά χαρακτηριστικά και την παραγωγικότητα.Ο στόχος αυτός θα επιτευχθεί μέσω πολλαπλών, καινοτόμων, ερευνητικών δράσεων με τη συμμετοχή ερευνητικών ομάδων με συμπληρωματική εξειδίκευση και πρωτοπόρων εταιρειών στην καλλιέργεια θερμοκηπιακής ντομάτας.

Αναλυτικότερα, οι κύριοι στόχοι του προγράμματος είναι:

  • Γενετική Βελτίωση παραδοσιακών ποικιλιών για δημιουργία νέων ανταγωνιστικών ως προς τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά μετασυλλεκτικής συμπεριφοράς, ποιοτικών παραμέτρων και παραγωγικότητας που θα ενσωματώνουν αντοχή σε ασθένειες και ιώσεις χρησιμοποιώντας γονιδιωματικές προσεγγίσεις και genome editing.
  • Μεταβολομική ανάλυση των καρπών ντομάτας με στόχο την πιστοποίηση ποιότητας του παραγόμενου προϊόντος αγροδιατροφής και την εύρεση βιοδεικτών και μεταβολιτών που διαφοροποιούνται από ποικιλία σε ποικιλία και μεταξύ διαφόρων σταδίων ανάπτυξης για τον χαρακτηρισμό της διατροφικής αξίας των παραχθέντων ποικιλιών με στόχο την εμπορική αξιοποίησή τους.
  • Αξιολόγηση της γονοτυπικής και φαινοτυπικής ποικιλομορφίας των ελληνικών ποικιλιών καθώς και αυτών που θα παραχθούν κατά τη διάρκεια του προγράμματος και διερεύνηση, μελέτη της μοριακής βάσης της ποικιλομορφίας τους χρησιμοποιώντας συνδυαστικές μεταγραφομικές (transcriptomics), πρωτεομικές (proteomics) και φαινομικές (phenomics) προσεγγίσεις.
  • Διατήρηση σπόρων των ελληνικών παραδοσιακών ποικιλιών και του γενετικού υλικού από αυτογονιμοποίηση και δημιουργία βάσης δεδομένων διαθέσιμης μέσω ιστότοπου με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά ποιότητας, μετασυλλεκτικής συμπεριφοράς, παραγωγικότητας και καλλιεργητικών τεχνικών (θερμοκηπιακή καλλιέργεια σε υδροπονία και έδαφος).