Ένωση Αγρινίου

Πέμπτη, 28 Ιανουαρίου 2021 — Κατηγορίες: Ανακοινώσεις

Νέοι κανόνες για το πολλαπλασιαστικό υλικό αμπέλου

Με εγκύκλιό της η αρμόδια διεύθυνση του ΥπΑΑΤ καθορίζει όλα όσα στο εξής ισχύουν για τις διαδικασίες Ελέγχου και Πιστοποίησης των υλικών αγενούς πολλαπλασιασμού της αμπέλου.

Οι επίσημοι έλεγχοι των μητρικών φυτειών και φυτωρίων αμπέλου διεξάγονται από τα ΤΑΑΕ και αφορούν στον έλεγχο των προϋποθέσεων που πρέπει να πληροί η καλλιέργεια και το παραγόμενο από αυτές πολ/κό υλικό.

Οι έλεγχοι αυτοί αφορούν:

  1. Στην διαπίστωση της ταυτότητας της ποικιλίας ή κατά περίπτωση του κλώνου,
  2. Στην ικανοποίηση των φυτοϋγειονομικών απαιτήσεων καθώς και των μέτρων στις μονάδες παραγωγής, τον τόπο παραγωγής ή την περιοχή που θέτει η νομοθεσία.

Ποικιλιακή Ταυτότητα

Διενεργείται τουλάχιστον μια επίσημη επιθεώρηση στις μητρικές φυτείες που προορίζονται για την παραγωγή αρχικού, βασικού, πιστοποιημένου υλικού και τυποποιημένου υλικού (standard). Σε περιπτώσεις αμφισβήτησης, διενεργούνται πρόσθετες επίσημες επιθεωρήσεις των μητρικών φυτειών. Η διενέργεια της επίσημης επιθεώρησης γίνεται στο κατάλληλο στάδιο ανάπτυξης της καλλιέργειας, ώστε να μπορεί να διαπιστωθεί η ταυτότητα της ποικιλίας ή κατά περίπτωση του κλώνου.

Φυτοϋγεία

Όσον αφορά τις φυτοϋγειονομικές απαιτήσεις οι μητρικές φυτείες και τα φυτώρια που προορίζονται για την παραγωγή υλικού όλων των κατηγοριών, κατόπιν οπτικής επιθεώρησης ή μετά από δειγματοληψία και δοκιμές σε περιπτώσεις αμφιβολιών ή σε ιδιαίτερες περιπτώσεις, πρέπει να είναι απαλλαγμένες από τους ρυθμιζόμενους επιβλαβείς οργανισμούς μη καραντίνας (ΡΕΟΜΚ) που απαριθμούνται στα τμήματα 6 και 7 του παραρτήματος Ι του άρθρου 22 της αριθ. 258676/29-09-2003 ΚΥΑ (Β΄ 1517), όπως το παράρτημα αυτό τροποποιήθηκε με την αριθ. 1080/99222/08.04.2020 ΥΑ (Β΄ 1415).

Ειδικότερα:

1. Για τους ΡΕΟΜΚ του τμήματος 6 του παραρτήματος Ι [Viteus vitifoliae (φυλλοξήρα), Xylophilus ampelinus (βακτηριακή νέκρωση, τσιλίκ μαράζ), Candidatus Phytoplasma solani (Grapevine bois noir phytoplasma)], απαιτείται τουλάχιστον μια επίσημη οπτική επιθεώρηση και σε περίπτωση αμφιβολιών δειγματοληψία και δοκιμές (εργαστηριακή εξέταση).

Ειδικότερα:

α) για την παραγωγή αρχικού υλικού (ποικιλίες και υποκείμενα): όλα τα φυτά που παρουσιάζουν συμπτώματα από Candidatus Phytoplasma solani, εκριζώνονται. Όλα τα φυτά που παρουσιάζουν συμπτώματα από Xylophilus ampelinus εκριζώνονται και λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα υγιεινής (αγωγή με βακτηριοκτόνο μετά το κλάδεμα). Όλα τα φυτά διατηρούνται σε εντομοστεγείς συνθήκες και δεν παρατηρούνται συμπτώματα από Viteus vitifoliae.

β) για την παραγωγή βασικού υλικού (ποικιλίες και υποκείμενα), όλα τα φυτά που παρουσιάζουν συμπτώματα από Candidatus Phytoplasma solani, εκριζώνονται. Όλα τα φυτά που παρουσιάζουν συμπτώματα από Xylophilus ampelinus εκριζώνονται και λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα υγιεινής (αγωγή με βακτηριοκτόνο μετά το κλάδεμα). Τα φυτά εμβολιάζονται σε έρριζα υποκείμενα ανθεκτικά σε Viteus vitifoliae.

γ) για την παραγωγή πιστοποιημένου υλικού (ποικιλίες και υποκείμενα), όλα τα φυτά που παρουσιάζουν συμπτώματα από Candidatus Phytoplasma solani, τουλάχιστον εξαιρούνται από την παραγωγή πολλαπλασιαστικού υλικού. Όλα τα φυτά που παρουσιάζουν συμπτώματα από Xylophilus ampelinus εκριζώνονται και λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα υγιεινής (αγωγή με βακτηριοκτόνο μετά το κλάδεμα). Τα φυτά εμβολιάζονται σε έρριζα υποκείμενα ανθεκτικά σε Viteus vitifoliae.

δ) για την παραγωγή τυποποιημένου υλικού (standard) (ποικιλίες), όλα τα φυτά που παρουσιάζουν συμπτώματα από Candidatus Phytoplasma solani, τουλάχιστον εξαιρούνται από την παραγωγή πολλαπλασιαστικού υλικού. Όλα τα φυτά που παρουσιάζουν συμπτώματα από Xylophilus ampelinus εκριζώνονται και λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα υγιεινής (αγωγή με βακτηριοκτόνο μετά το κλάδεμα). Τα φυτά εμβολιάζονται σε έρριζα υποκείμενα ανθεκτικά σε Viteus vitifoliae.

2. Για τους ΡΕΟΜΚ του τμήματος 7 του παραρτήματος Ι [Arabis mosaic virus (ARMV00), Grapevine fanleaf virus (GFLV00), Grapevine leafroll associated virus 1 (GLRAV1), Grapevine leafroll associated virus 3 (GLRAV3), Grapevine fleck virus (GFKV00)], απαιτείται τουλάχιστον μια επίσημη οπτική επιθεώρηση κατ’ έτος και δειγματοληψία και δοκιμές (εργαστηριακή εξέταση) στις μητρικές φυτείες που προορίζονται:

α) για την παραγωγή αρχικού υλικού (ποικιλίες και υποκείμενα), σε όλα τα φυτά αμπέλου της μητρικής φυτείας πριν την αποδοχή τους και στη συνέχεια κάθε πέντε έτη από το έτος αποδοχής των φυτών αμπέλου της μητρικής φυτείας για τους πρώτους τέσσερις ιούς (Arabis mosaic virus, Grapevine fanleaf virus, Grapevine leafroll associated virus 1 και 3). Για τον ιό Grapevine fleck virus (GFKV00) η δειγματοληψία και οι δοκιμές γίνονται μία μόνο φορά πριν την αποδοχή τους και σε μητρικές φυτείες που προορίζονται για την παραγωγή αρχικού υλικού υποκειμένων. Όλα τα φυτά αμπέλου διατηρούνται σε εντομοστεγείς συνθήκες και υπάρχει μηδενική ανοχή ως προς την παρουσία των ιών Arabis mosaic virus, Grapevine fanleaf virus, Grapevine leafroll associated virus 1 και 3 και Grapevine fleck virus (GFKV00).

β) για την παραγωγή βασικού υλικού (ποικιλίες και υποκείμενα), η δειγματοληψία και οι δοκιμές πραγματοποιούνται σε μητρικές φυτείες ηλικίας έξι ετών σε όλα τα φυτά αμπέλου της μητρικής φυτείας και στη συνέχεια κάθε έξι έτη από το έτος αποδοχής των φυτών αμπέλου της μητρικής φυτείας για τους πρώτους τέσσερις ιούς (Arabis mosaic virus, Grapevine fanleaf virus, Grapevine leafroll associated virus 1 και 3). Τα αποτελέσματα των δοκιμών πρέπει να είναι διαθέσιμα πριν την αποδοχή τους. Υπάρχει μηδενική ανοχή ως προς την παρουσία των ιών Arabis mosaic virus, Grapevine fanleaf virus, Grapevine leafroll associated virus 1 και 3.

γ) για την παραγωγή πιστοποιημένου υλικού (ποικιλίες και υποκείμενα), η δειγματοληψία και οι δοκιμές πραγματοποιούνται σε μητρικές φυτείες ηλικίας δέκα ετών σε αντιπροσωπευτικό τμήμα των φυτών αμπέλου της μητρικής φυτείας και στη συνέχεια κάθε δέκα έτη από το έτος αποδοχής των φυτών αμπέλου της μητρικής φυτείας για τους πρώτους τέσσερις ιούς (Arabis mosaic virus, Grapevine fanleaf virus, Grapevine leafroll associated virus 1 και 3). Τα αποτελέσματα των δοκιμών πρέπει να είναι διαθέσιμα πριν την αποδοχή τους. Υπάρχει ανοχή σε ποσοστό 5 % των φυτών αμπέλου της μητρικής φυτείας με συμπτώματα από τους ιούς Arabis mosaic virus, Grapevine fanleaf virus, Grapevine leafroll associated virus 1 και 3 και τα εν λόγω φυτά εκριζώνονται και καταστρέφονται.

δ) για την παραγωγή τυποποιημένου υλικού (standard) (ποικιλίες): διενεργείται μια τουλάχιστον οπτική επιθεώρηση κατ’ έτος για όλους τους ΡΕΟΜΚ των Τμημάτων 6 και 7 του παραρτήματος Ι. Υπάρχει ανοχή σε ποσοστό 10 % των φυτών αμπέλου της μητρικής φυτείας με συμπτώματα από τους ιούς Arabis mosaic virus, Grapevine fanleaf virus, Grapevine leafroll associated virus 1 και 3 και τα εν λόγω φυτά απορρίπτονται από τον πολλαπλασιασμό.

3. Επιπλέον, το παραγόμενο από τις μητρικές φυτείες υλικό πρέπει να είναι ουσιαστικά απαλλαγμένο από επιβλαβείς οργανισμούς που μειώνουν τη χρησιμότητα και την ποιότητά του και να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις που αφορούν τους ενωσιακούς επιβλαβείς οργανισμούς καραντίνας και τους επιβλαβείς οργανισμούς καραντίνας στις προστατευόμενες ζώνες που προβλέπονται στις εκτελεστικές πράξεις που εκδίδονται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/2031, καθώς και με τα μέτρα που εγκρίνονται σύμφωνα με το άρθρο 30 παράγραφος 1 του εν λόγω κανονισμού [παρ. 4 του τμήματος Ι του παραρτήματος ΙΙ του άρθρου 22, όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 6 της αριθ. 282465/18.08.2006 απόφασης (Β΄ 1412) και η παρ. 4 αντικαταστάθηκε από την παρ. 2 του παραρτήματος ΙΙΙ της αριθ. 1080/99222/08-04- 2020 ΥΑ (Β΄ 1415)]. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι πέραν των ρυθμιζόμενων επιβλαβών οργανισμών μη καραντίνας (ΡΕΟΜΚ) που αναφέρονται στα Τμήματα 6 και 7 του Παραρτήματος Ι, οι μητρικές φυτείες θα πρέπει να είναι ουσιαστικά απαλλαγμένες και από επιβλαβείς οργανισμούς (εχθροί και ασθένειες) που μειώνουν την ποιότητα και την χρησιμότητα του παραγόμενου υλικού (που επηρεάζουν δηλαδή τη σωστή θρέψη των κληματίδων), όπως περονόσπορος, ωίδιο, φώμοψη, ευτυπίωση, ίσκα, αφίδες, θρίπες κοκκοειδή, κλπ., καθώς και από τους ενωσιακούς επιβλαβείς οργανισμούς καραντίνας και τους επιβλαβείς οργανισμούς καραντίνας στις προστατευόμενες ζώνες. Ο έλεγχος για τους επιβλαβείς οργανισμούς καραντίνας (ενωσιακούς ή στις προστατευόμενες ζώνες) είναι αρμοδιότητα των φυτοϋγειονομικών ελεγκτών.

4. Η Μητρική Φυτεία θα πρέπει να παρακολουθείται καθ’ όλη την καλλιεργητική περίοδο από τον υπεύθυνο επιστήμονα αυτής και να ενημερώνεται το αρμόδιο ΤΑΑΕ ή ο αρμόδιος φυτοϋγειονομικός ελεγκτής για τυχόν προβλήματα που εντοπίζονται.

Δείτε ολόκληρη την απόφαση ΕΔΩ.