Ένωση Αγρινίου

Τρίτη, 26 Ιανουαρίου 2021 — Κατηγορίες: Η φωνή του αγρότη

Η εγκύκλιος του ΟΠΕΚΕΠΕ για τους ελέγχους και τις πληρωμές

Αναλυτικά η νέα εγκύκλιος για τις «Διαδικασίες Ελέγχων του καθεστώτος της βασικής ενίσχυσης και λοιπών καθεστώτων & μέτρων στήριξης στα πλαίσια των ΚΑΝ. (ΕΕ) 1306/2013 & 229/2013»

ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ

Πρόκειται για μη τακτικούς, ειδικούς ελέγχους, οι οποίοι διενεργούνται, είτε κατόπιν καταγγελίας, είτε κατόπιν απόφασης της Διοίκησης του ΟΠΕΚΕΠΕ σε περιπτώσεις ειδικών ερευνών - στοχευμένων ελέγχων, ή βάσει ανάλυσης κινδύνου.

Τα αποτελέσματα αυτών των ειδικών ελέγχων υπερισχύουν οποιωνδήποτε άλλων ελέγχων, που έχουν διενεργηθεί στους γεωργούς.

ΕΛΕΓΧΟΙ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ

Οι καταγγελίες ή κάθε είδους αναφορές υποβάλλονται εγγράφως ή ηλεκτρονικά στο πεδίο ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ-ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ της ιστοσελίδας του οργανισμού. Οι τηλεφωνικές καταγγελίες δεν εξετάζονται. Εξετάζονται οι επώνυμες και ανώνυμες καταγγελίες, οι οποίες έχουν υποβληθεί με τους ανωτέρω αναφερόμενους τρόπους στην Υπηρεσία, και ερευνώνται στο εύρος και το βάθος, το οποίο επιτρέπει η αρμοδιότητά της, εφόσον αυτές, στοιχειωδώς, πληρούν σωρευτικά συγκεκριμένες προϋποθέσεις, ήτοι:

 1. Στην περίπτωση επώνυμης καταγγελίας να περιλαμβάνει το ονοματεπώνυμο, την ιδιότητα, τον αριθμό τηλεφώνου και την ταχυδρομική ή/και την ηλεκτρονική διεύθυνση του καταγγέλλοντος. Η καταγγελία πρέπει να υπογράφεται και να χρονολογείται.
 2. Σε κάθε περίπτωση στο κείμενό της καταγγελίας πρέπει να περιγράφεται η παραβατική συμπεριφορά του καταγγελλόμενου, για την οποία ζητείται ο έλεγχος, το χρονικό σημείο, κατά το οποίο περιήλθε σε γνώση του ενδιαφερομένου, η τυχόν ανάμειξη δικαστικής ή διοικητικής αρχής.
 1. Η καταγγελία πρέπει να μην είναι αόριστη, δηλαδή να περιέχει τουλάχιστον έναν ισχυρισμό, ο οποίος, εάν αναχθεί σε έναν κανόνα δικαίου να επιφέρει μία νομική συνέπεια.
 2. Να περιλαμβάνει αρχή αποδείξεως, δηλαδή να περιέχει τουλάχιστον ένα στοιχειώδες αποδεικτικό στοιχείο, από το οποίο να μπορεί να αποδειχθεί η αξιοπιστία της και το οποίο να μπορεί να αποτελέσει «αρχή αποδείξεως» για περαιτέρω έρευνα από την Υπηρεσία.
 3. Να μην υποβάλλεται καταχρηστικά, με την έννοια ότι, τα καταγγελλόμενα δεν πρέπει να έχουν επαναλαμβανόμενο χαρακτήρα, εμμένοντας σε ισχυρισμούς, οι οποίοι έχουν ήδη εξεταστεί ή απαντηθεί επαρκώς από την Υπηρεσία, η οποία έχει επιβεβαιώσει τη νομιμότητα των ενεργειών της.
 4. Να αφορά έως στα τέσσερα (4) προηγούμενα έτη1 από το τρέχον έτος αιτήσεων και πάντα εντός της ίδιας προγραμματικής περιόδου
 5. Εφόσον η καταγγελία αφορά σε ιδιόκτητα αγροτεμάχια του καταγγέλλοντα ή σε ακίνητα των οποίων ο καταγγέλλων έχει τη νομή ή κατοχή, πρέπει να συνοδεύεται από αποδεικτικά κυριότητας (π.χ. Ε9 ή τίτλους ιδιοκτησίας νόμιμα μεταγραμμένους) ή αποδεικτικά κτήσης νομής ή κατοχής (π.χ παραχωρητήρια , μισθωτήρια αναρτημένα στο taxisnet κτλ), ως προϋπόθεση ύπαρξης έννομου συμφέροντος, καθώς και παραστατικά εντοπισμού των αγροτεμαχίων στην γεωχωρική βάση δεδομένων του ΟΠΕΚΕΠΕ (πχ. υποβολή συντεταγμένων κατά ΕΓΣΑ΄87, τοπογραφικό διάγραμμα ή κτηματολογικά αποσπάσματα με κορυφές ορίων).

Οι καταγγελίες ή κάθε είδους αναφορές που υποβάλλονται στον ΟΠΕΚΕΠΕ, εξετάζονται από τις αρμόδιες Περιφερειακές Υπηρεσίες που ανήκει η έδρα εκμετάλλευσης του καταγγελλόμενου – ελεγχόμενου δικαιούχου παραγωγού, ως προς:

 • το περιεχόμενό τους
 • τους εμπλεκόμενους
 • τα σχετικά αγροτεμάχια
 • τα καθεστώτα που αφορούν
 • τις τυχόν πληρωμές
 • τους τυχόν ελέγχους που τις αφορούν
 • το ζωικό κεφάλαιο

Οι καταγγελίες ή κάθε είδους αναφορές, αφού εξεταστούν ως προς τα ανωτέρω, και κατά την κρίση της Περιφερειακής Υπηρεσίας απαιτηθεί ειδικός διοικητικός ή/και επιτόπιος έλεγχος, διαβιβάζονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη γραμματεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Ελέγχων με σχετική εισήγηση για διενέργεια ειδικού ελέγχου που περιλαμβάνει περιγραφή και οποιοδήποτε στοιχείο κρίνεται απαραίτητο, προκειμένου να τεκμηριωθεί η εισήγηση. Η Δ/νση Τεχνικών Ελέγχων, αφού αξιολογήσει την εισήγηση, προωθεί σχετικό σχέδιο ενεργειών στον Πρόεδρο για έγκριση.

Καταγγελίες ή κάθε είδους αναφορές, οι οποίες δεν απαιτούν ειδικό έλεγχο, απαντώνται από τις αρμόδιες Περιφερειακές Διευθύνσεις, σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο που διέπει το θέμα που περιέχεται σε αυτήν και δεν απαιτείται να κοινοποιηθούν στην ΚΥ.

Οι καταγγελίες ή κάθε είδους αναφορές, οι οποίες, μετά από σχετική αξιολόγηση, κρίνονται ως εμφανώς αόριστες, απροσδιόριστες, ακατάληπτες ή επαναλαμβανόμενες κατά τρόπο καταχρηστικό τίθενται στο αρχείο και δεν απαιτείται να κοινοποιηθούν στην ΚΥ. Στις επώνυμες καταγγελίες/αναφορές , ενημερώνεται σχετικά ο καταγγέλλων από την αρμόδια Π.Δ./Π.Μ.

Κατ΄ εξαίρεση των ανωτέρω, στις παρακάτω περιπτώσεις, οι καταγγελίες αποστέλλονται στην Κεντρική Υπηρεσία (Γραφείο Διοίκησης και Γραμματείας ΔΣ) προκειμένου να δοθούν κατευθυντήριες οδηγίες για τις περαιτέρω ενέργειες.

 • Όταν η καταγγελία αφορά σε εσωτερική διαδικασία ή στρέφεται και κατά υπαλλήλου του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.
 • Όταν η καταγγελία αφορά σε θέματα που δεν εμπίπτουν στις αρμοδιότητες των Περιφερειακών Υπηρεσιών αλλά σε αρμοδιότητες των Διευθύνσεων της Κεντρικής Υπηρεσίας
 • Σε περιπτώσεις διαπιστωμένης απάτης ή παρατυπίας
 • Εξώδικες αναφορές, έλεγχοι από ανεξάρτητες αρχές, συνήγορο του Πολίτη, ΣΕΕΔ, ΣΔΟΕ κλπ.

ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ

Οι στοχευμένοι έλεγχοι διενεργούνται κατόπιν απόφασης της Διοίκησης του ΟΠΕΚΕΠΕ σε περιπτώσεις ειδικών ερευνών - στοχευμένων ελέγχων, ή βάσει ανάλυσης κινδύνου.

Διακρίνονται σε διοικητικούς και επιτόπιους ελέγχους και μπορεί, κατά περίπτωση, να επεκταθούν έως τέσσερα προηγούμενα έτη από το τρέχον έτος αιτήσεων και πάντα εντός της ίδιας προγραμματικής περιόδου.

Οι στοχευμένοι έλεγχοι εξετάζονται από τις αρμόδιες Περιφερειακές Υπηρεσίες που ανήκει η έδρα εκμετάλλευσης του καταγγελλόμενου – ελεγχόμενου, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στην απόφαση ελέγχου.

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΠΙΤΟΠΙΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Ο ειδικός επιτόπιος έλεγχος μπορεί να αφορά είτε σε καταγγελία είτε σε στοχευμένο έλεγχο. Διενεργείται πάντα παρουσία του καταγγελλόμενου/ελεγχόμενου παραγωγού ή εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου του, στα στοιχεία της εκμετάλλευσης που αφορά η καταγγελία/διερεύνηση, κατά περίπτωση. Αν ενδεχομένως λόγω των ευρημάτων κριθεί απαραίτητο να επεκταθεί ο έλεγχος και  σε άλλα στοιχεία της εκμετάλλευσης πρέπει να ενημερωθεί η Διεύθυνση Τεχνικών Ελέγχων της Κ.Υ. με σχετική εισήγηση, προκειμένου να συνταχθεί σχετική εντολή επέκτασης του ελέγχου και στα λοιπά στοιχεία της εκμετάλλευσης.

Η διαδικασία που ακολουθείται είναι αυτή που περιγράφεται στο κεφάλαιο 2.3.ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΕΠΙΤΟΠΙΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ της παρούσης.

ΠΑΡΑΤΥΠΙΑ ΕΚ ΠΡΟΘΕΣΕΩΣ

Στην περίπτωση που ο καταγγελλόμενος αιτείται την ειδική ενίσχυση βάμβακος σύμφωνα με τον τίτλο IV κεφάλαιο 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 ή στρεμματικές ενισχύσεις στο πλαίσιο προαιρετικής συνδεδεμένης στήριξης, σύμφωνα με τον τίτλο IV κεφάλαιο 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013, ή ενίσχυση στα ειδικά μέτρα στήριξης των τοπικών γεωργικών προϊόντων των μικρών νησιών του Αιγαίου Πελάγους και κατά τον επιτόπιο έλεγχο μετά από καταγγελία ή στοχευμένο έλεγχο διαπιστωθεί διαφορετική από τις αιτηθείσες προς ενίσχυση καλλιέργεια, τότε η παρατυπία αυτή θεωρείται ότι έγινε από πρόθεση.

Παρατυπία εκ προθέσεως θεωρείται η ανεύρεση μικρότερου αριθμού ή ίσου από το 50% των δηλωμένων ζώων, κατά τον επιτόπιο έλεγχο σε σταβλικές εγκαταστάσεις. Σε περίπτωση συστεγαζόμενων, ακολουθείται η ίδια οδηγία για τον κάθε ένα ξεχωριστά.

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Ο ειδικός διοικητικός έλεγχος διενεργείται ανάλογα με το είδος επιπρόσθετου ελέγχου, όπως ορίζονται με την παρούσα, και αποσκοπεί στην επαλήθευση ή μη των δηλωθέντων στοιχείων για τη νόμιμη χρήση αγροτεμαχίων, που έχουν υποβληθεί στην ΕΑΕ με ευθύνη του γεωργού. Τα προβλεπόμενα παραστατικά περιγράφονται στην κατ΄ έτος ΕΓΚΥΚΛΙΟ-ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ, ενώ δύναται να αναζητηθούν από τον ελεγχόμενο συμπληρωματικά δικαιολογητικά.

Στις περιπτώσεις που τα προσκομιζόμενα έγγραφα δημιουργούν αμφιβολίες, ως προς την νομιμότητα των πράξεων και δεν καθιστούν δυνατό τον προσδιορισμό της κυριότητας, νομής ή κατοχής ή των ορίων κυριότητας του αγροτεμαχίου, ο Οργανισμός δεν είναι αρμόδιος να κρίνει σχετικά με τα ως άνω εμπράγματα δικαιώματα Η επίλυση ιδιοκτησιακών ή εν γένει εμπράγματων δικαιωμάτων μεταξύ των δικαιούχων, αποτελούν αποκλειστική αρμοδιότητα των δικαστικών αρχών και δεν εμπίπτουν στη δικαιοδοσία του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.

 Δεν διενεργείται ειδικός διοικητικός έλεγχος στις εκτάσεις βοσκοτόπων που έχουν κατανεμηθεί βάσει της υπ’ αρ. 873/55993/20.05.15 ΚΥΑ.

ΕΙΔΙΚΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ

Α1. Για τα ιδιόκτητα αγροτεμάχια, για την επιβεβαίωση των δηλωθέντων στοιχείων στην ΕΑΕ διατίθενται από την ΑΑΔΕ σε ηλεκτρονική μορφή τα στοιχεία της βεβαίωσης δηλωθείσας περιουσιακής κατάστασης.

 1. Ελέγχεται η ταυτοποίησή των δηλωθέντων στοιχείων στην ΕΑΕ με τα αναγραφόμενα στην βεβαίωση δηλωθείσας περιουσιακής κατάστασης (Ε9) του ελεγχόμενου έτους αιτήσεων, του ιδιοκτήτη του αγροτεμαχίου.
 2. Ελέγχεται η συνολική έκταση ανά ΑΤΑΚ, η τοποθεσία/περιοχή, και το είδος της καλλιέργειας.

Σε περίπτωση αμφιβολιών ή ενδείξεων παρατυπιών η επιτροπή ελέγχου δύναται να αναζητήσει από τον ελεγχόμενο συμπληρωματικά δικαιολογητικά τα οποία είναι η βεβαίωση περιουσιακής κατάστασης και οποιοδήποτε από τα προβλεπόμενα αποδεικτικά νόμιμης κατοχής όπως  συμβόλαια, πιστοποιητικό μεταγραφής στο υποθηκοφυλακείο, αριθμός κτηματολογίου κλπ. Τα συμπληρωματικά έγγραφα πρέπει να υποβληθούν εντός δέκα εργασίμων ημερών από την λήψη του εγγράφου για προσκόμιση συμπληρωματικών στοιχείων. Σε περίπτωση που δεν προσκομίζονται τα  αντίστοιχα κατά περίπτωση παραστατικά μηδενίζεται το αγροτεμάχιο.

Α2. Για τα ενοικιαζόμενα αγροτεμάχια, για την επιβεβαίωση των δηλωθέντων στοιχείων στην ΕΑΕ ελέγχεται η ταυτοποίησή τους με τα παραστατικά χρήσης που έχουν επισυναφθεί με ευθύνη του γεωργού στον ηλεκτρονικό φάκελο που συνοδεύει την κατ΄ έτος υποβληθείσα ΕΑΕ.

 1. Προκειμένου να είναι νομότυπο ένα παραστατικό χρήσης μη ιδιόκτητων (ενοικιαζόμενων) αγροτεμαχίων –πρέπει να περιλαμβάνει όσα περιγράφονται στην κατ΄ έτος ΕΓΚΥΚΛΙΟ- ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ήτοι
 • να αναγράφονται υποχρεωτικά οι ΑΦΜ ιδιοκτήτη/-τριας και ενοικιαστή/-τριας,
 • να αναγράφονται αναλυτικά τα στοιχεία των αγροτεμαχίων και το Α.Τ.Α.Κ. όπου απαιτείται
 • να περιγράφεται το μίσθιο
 • να αναγράφεται η χρονική περίοδος της μίσθωσης,
 • να έχουν θεώρηση του γνησίου της υπογραφής για καθένα από τους αντισυμβαλλόμενους
 1. Αν στον ηλεκτρονικό φάκελο επισυνάπτονται κενά αρχεία, αντί των προβλεπόμενων παραστατικών, στα εν λόγω αγροτεμάχια η ευρεθείσα έκταση μηδενίζεται και δεν γίνονται

 αποδεκτά μισθωτήρια που θα υποβληθούν στο στάδιο υποβολής ενστάσεων.

 1. Στην περίπτωση που το παραστατικό ενοικίασης δεν είναι νομότυπο σύμφωνα με τα ανωτέρω, στο/στα εν λόγω αγροτεμάχιο/α που αφορά η ευρεθείσα έκταση θα μηδενίζεται. Στο στάδιο υποβολής ενστάσεων, γίνονται αποδεκτά μισθωτήρια που θα υποβληθούν και αφορούν στους ίδιους συμβαλλόμενους, στα ίδια στοιχεία αγροτεμαχίων και στην ίδια χρονική περίοδο μίσθωσης .

Στην περίπτωση που το παραστατικό ενοικίασης είναι νομότυπο προσδιορίζεται η ευρεθείσα έκταση λαμβάνοντας υπόψη τα λοιπά στοιχεία του ελέγχου, λαμβάνοντας υπόψη το περιεχόμενο της καταγγελίας. Εαν αμφισβητείται η αλήθεια, ή η νομιμότητα της μίσθωσης και υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις απάτης ή πλαστογραφίας ή εικονικότητας σε σχέση με τα δηλωθέντα στοιχεία, αμφιβολίες ή λοιπές ενδείξεις παρατυπιών, η επιτροπή ελέγχου ζητά από τον αιτούντα γεωργό να προσκομίσει ο ίδιος ή ο εκμισθωτής για λογαριασμό του ελεγχομένου, σαρωμένα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή σε ευκρινή φωτοαντίγραφα μέσω ταχυδρομείου, τα κάτωθι δικαιολογητικά:

α) Βεβαίωση δηλωθείσας περιουσιακής κατάστασης (Ε9) του εκμισθωτή όπως ισχύει 31/5 του έτους αιτήσεων που ελέγχεται. Τα στοιχεία της δηλωθείσας περιουσιακής κατάστασης του εκμισθωτή δύναται να παρέχονται σε ηλεκτρονική μορφή από την ΑΑΔΕ ή

β) Τίτλους κτηματολογίου (προσωρινούς ή οριστικούς) εφόσον υπάρχουν ή συμβολαιογραφικές πράξεις αγοράς, ή αποδοχής δωρεάς, ή αποδοχής κληρονομιάς, ή γονικής παροχής και τα πιστοποιητικά μεταγραφής τους ή δικαστικές αποφάσεις και τα πιστοποιητικά μεταγραφής τους ή παραχωρητήρια και τα πιστοποιητικά μεταγραφής τους ή διοικητικές πράξεις (Απόφαση Νομάρχη / Περιφερειάρχη, Υπουργική Απόφαση) και τα πιστοποιητικά μεταγραφής / ΦΕΚ δημοσίευσης

γ) Σε περίπτωση που ο εκμισθωτής είναι Νομικό Πρόσωπο, το καταστατικό του εν λόγω Νομικού Προσώπου, καθώς και νομιμοποιητικά έγγραφα του εκπροσώπου του, που εξουσιοδοτείται να υπογράφει τα μισθωτήρια.

 Σε περίπτωση που δεν προσκομίζονται τα αντίστοιχα κατά περίπτωση παραστατικά μηδενίζεται το αγροτεμάχιο.

 1. Σε περίπτωση που η έκταση του αγροτεμαχίου που αναφέρεται στο Ε9 ή στα παραστατικά του ανωτέρω σημείου, μετά από την εφαρμογή του ποσοστού συνιδιοκτησίας του εκμισθωτή, υπολείπεται της δηλωθείσας στην ΕΑΕ, ως ευρεθείσα έκταση στο πλαίσιο τουειδικού διοικητικού ελέγχου, θα καταχωρείται η μικρότερη έκταση που απορρέει από τα υποβληθέντα κατά περίπτωση δικαιολογητικά του ανωτέρω σημείου.
 1. Σε περίπτωση που υφίστανται διαφορές στη δηλωθείσα τοποθεσία του αγροτεμαχίου στην ΕΑΕ με τη περιοχή-θέση-τοπωνύμιο που αναφέρεται στο Ε9 ή/και στο δικαιολογητικό του σημείου β και εφ’ όσον το εν λόγω δικαιολογητικό δε συνοδεύεται από τοπογραφικό διάγραμμα εξαρτημένο με το ΕΓΣΑ 87, η επιτροπή ελέγχου προσδιορίζει ως επιλέξιμο το εν λόγω αγροτεμάχιο, εφ’ όσον ταυτοποιείται σε επίπεδο δημοτικής κοινότητας. Διαφορές μεταξύ των δηλωθέντων στην ΕΑΕ και της χρήσης της έκτασης που αναφέρεται στο Ε9 (γήπεδο – αροτραία – δενδρώδης – δασική έκταση – βοσκότοπος) ή/και στο δικαιολογητικό του σημείου β, δε συνεπάγονται απόρριψη του αγροτεμαχίου, αλλά αντιμετωπίζονται κατά την  κρίση  των  ελεγκτών,  μετά  από  διερεύνηση  που  θα  έχει  ως  κύριο  κριτήριο  την επιλεξιμότητα του αγροτεμαχίου, σύμφωνα με το χαρτογραφικό υπόβαθρο του ΟΠΕΚΕΠΕκαι τις πλέον πρόσφατες διαθέσιμες δορυφορικές εικόνες.
 2. Σε περίπτωση που διαπιστώνεται ότι η συνολική έκταση ενός αγροτεμαχίου που εκμισθώνεται σε περισσότερους του ενός υποβάλλοντες ΕΑΕ, όπως προκύπτει από το Ε9 ή το δικαιολογητικό του σημείου β), υπολείπεται του αθροίσματος της έκτασης των τμημάτων του εν λόγω αγροτεμαχίου που δηλώνονται από τους μισθωτές στην ΕΑΕ, η ευρεθείσα έκταση προκύπτει με αναλογική περικοπή της έκτασης που δηλώνεται από τους μισθωτές, ώστε το νέο άθροισμα να ισούται με τη μικρότερη τιμή μεταξύ των υποβληθέντων κατά περίπτωση δικαιολογητικών του σημείου β.

 Σε κάθε περίπτωση, με την ολοκλήρωση του ελέγχου, ενημερώνεται ο ελεγχόμενος, προκειμένου να ακολουθήσει η διαδικασία ενστάσεων, όπως προβλέπεται στο Κεφάλαιο 6.

ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ

Στις περιπτώσεις στοχευμένων ελέγχων εξετάζονται αρχικά τα παραστατικά που έχουν επισυναφθεί στο φάκελο του γεωργού κατά την υποβολή της ΕΑΕ. Δεδομένου, ότι επισυνάπτονται υποχρεωτικά μόνο τα μισθωτήρια, ενώ για τα ιδιόκτητα πραγματοποιείται έλεγχος ορθότητας του ΑΤΑΚ, ο έλεγχος διενεργείται ως εξής:

Β1. Για τα ιδιόκτητα αγροτεμάχια, ακολουθείται όμοια διαδικασία με των ειδικών ελέγχων καταγγελιών σημείο Α1 του Κεφ 5.2 της παρούσας.

Β2. Για τα ενοικιαζόμενα αγροτεμάχια, για την επιβεβαίωση των δηλωθέντων στοιχείων στην ΕΑΕ ελέγχεται η ταυτοποίησή τους με τα παραστατικά χρήσης μη ιδιόκτητων (ενοικιαζόμενων) αγροτεμαχίων που έχουν επισυναφθεί με ευθύνη του γεωργού στον ηλεκτρονικό φάκελο που συνοδεύει την κατ΄ έτος υποβληθείσα ΕΑΕ.

 1. Αν στον ηλεκτρονικό φάκελο επισυνάπτονται κενά αρχεία, αντί των προβλεπόμενων παραστατικών, στα εν λόγω αγροτεμάχια η ευρεθείσα έκταση μηδενίζεται και δεν γίνονται αποδεκτά μισθωτήρια που θα υποβληθούν στο στάδιο υποβολής ενστάσεων.
 2. Στην περίπτωση που το παραστατικό ενοικίασης δεν είναι νομότυπο σύμφωνα με τα ανωτέρω, στο/στα εν λόγω αγροτεμάχιο/α που αφορά η ευρεθείσα έκταση
 3. μηδενίζεται. Στο στάδιο υποβολής ενστάσεων, γίνονται αποδεκτά μισθωτήρια που θα υποβληθούν και αφορούν στους ίδιους συμβαλλόμενους, στα ίδια στοιχεία αγροτεμαχίων και στην ίδια χρονική περίοδο μίσθωσης.
 4. Στην περίπτωση που το παραστατικό ενοικίασης είναι νομότυπο προσδιορίζεται η ευρεθείσα έκταση λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία του μισθωτηρίου.

Αν από τα στοιχεία του ελέγχου η επιτροπή ελέγχου έχει τεκμηριωμένα επιφυλάξεις ή ενδείξεις παρατυπιών δύναται να ζητήσει από τον ελεγχόμενο γεωργό επιπλέον παραστατικά που τεκμηριώνουν την ορθή δήλωσή του. Η διαδικασία που ακολουθείται τότε για τη διενέργεια του ελέγχου είναι αυτή που περιγράφεται στο σημείο Α2 της ενότητας 5.2.

 Σε κάθε περίπτωση, με την ολοκλήρωση του ελέγχου, ενημερώνεται ο ελεγχόμενος, προκειμένου να ακολουθήσει η διαδικασία ενστάσεων, όπως προβλέπεται στο Κεφάλαιο 6.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΒΟΣΚΟΤΟΠΩΝ ΣΕ ΚΑΛΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Ειδικά στην περίπτωση ενοικιαζόμενων εκτάσεων βοσκοτόπων που δηλώνονται σε καλή γεωργική κατάσταση2, για την επιβεβαίωση των δηλωθέντων στοιχείων τους στην ΕΑΕ ελέγχεται η ταυτοποίησή τους με τα παραστατικά χρήσης που έχουν επισυναφθεί με ευθύνη του γεωργού στον ηλεκτρονικό φάκελο που συνοδεύει την κατ΄ έτος υποβληθείσα ΕΑΕ.

 1. Προκειμένου να είναι νομότυπο ένα παραστατικό χρήσης μη ιδιόκτητων (ενοικιαζόμενων) αγροτεμαχίων –πρέπει να περιλαμβάνει όσα περιγράφονται στην κατ΄ έτος ΕΓΚΥΚΛΙΟ- ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ήτοι
 • να αναγράφονται υποχρεωτικά οι ΑΦΜ ιδιοκτήτη/-τριας και ενοικιαστή/-τριας,
 • να αναγράφονται αναλυτικά τα στοιχεία των αγροτεμαχίων και το Α.Τ.Α.Κ. όπου απαιτείται
 • να περιγράφεται το μίσθιο
 • να αναγράφεται η χρονική περίοδος της μίσθωσης,
 • να έχουν θεώρηση του γνησίου της υπογραφής για καθένα από τους αντισυμβαλλόμενους
 1. Αν στον ηλεκτρονικό φάκελο επισυνάπτονται κενά αρχεία, αντί των προβλεπόμενων παρα στατικών, στα εν λόγω αγροτεμάχια η ευρεθείσα έκταση μηδενίζεται και δεν γίνονται αποδεκτά μισθωτήρια που θα υποβληθούν στο στάδιο υποβολής ενστάσεων.
 1. Στην περίπτωση που το παραστατικό ενοικίασης δεν είναι νομότυπο σύμφωνα με τα ανωτέρω, στο/στα εν λόγω αγροτεμάχιο/α που αφορά η ευρεθείσα έκταση μηδενίζεται. Στο στάδιο υποβολής ενστάσεων, γίνονται αποδεκτά μισθωτήρια που θα υποβληθούν και αφορούν στους ίδιους συμβαλλόμενους, στα ίδια στοιχεία αγροτεμαχίων και στην ίδια χρονική περίοδο μίσθωσης . Επιπλέον θα πρέπει να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην παράγραφο 4 που ακολουθεί.
 2. Στην περίπτωση που το παραστατικό ενοικίασης είναι νομότυπο η επιτροπή ελέγχου ζητά από τον αιτούντα γεωργό να προσκομίσει ο ίδιος ή ο εκμισθωτής για λογαριασμό του ελεγχομένου, σαρωμένα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή σε ευκρινή φωτοαντίγραφα μέσω ταχυδρομείου, τα κάτωθι δικαιολογητικά:

α) Βεβαίωση δηλωθείσας περιουσιακής κατάστασης (Ε9) του εκμισθωτή όπως ισχύει 31/5 του έτους αιτήσεων που ελέγχεται. Τα στοιχεία της δηλωθείσας περιουσιακής κατάστασης του εκμισθωτή δύναται να παρέχονται σε ηλεκτρονική μορφή από την ΑΑΔΕ ή

β) Τίτλους κτηματολογίου (προσωρινούς ή οριστικούς) εφόσον υπάρχουν ή συμβολαιογραφικές πράξεις αγοράς, ή αποδοχής δωρεάς, ή αποδοχής κληρονομιάς, ή γονικής παροχής και τα πιστοποιητικά μεταγραφής τους ή δικαστικές αποφάσεις και τα πιστοποιητικά μεταγραφής τους ή παραχωρητήρια και τα πιστοποιητικά μεταγραφής τους ή διοικητικές πράξεις (Απόφαση Νομάρχη / Περιφερειάρχη, Υπουργική Απόφαση) και τα πιστοποιητικά μεταγραφής / ΦΕΚ δημοσίευσης

γ) Σε περίπτωση που ο εκμισθωτής είναι Νομικό Πρόσωπο, το καταστατικό του εν λόγω Νομικού Προσώπου, καθώς και νομιμοποιητικά έγγραφα του εκπροσώπου του, που εξουσιοδοτείται να υπογράφει τα μισθωτήρια.

 Σε περίπτωση που δεν προσκομίζονται τα αντίστοιχα κατά περίπτωση παραστατικά μηδενίζεται το αγροτεμάχιο.

 1. Σε περίπτωση που η έκταση του αγροτεμαχίου που αναφέρεται στο Ε9 ή στα παραστατικά του ανωτέρω σημείου, μετά από την εφαρμογή του ποσοστού συνιδιοκτησίας του εκμισθωτή, υπολείπεται της δηλωθείσας στην ΕΑΕ, ως ευρεθείσα έκταση στο πλαίσιο του ειδικού διοικητικού ελέγχου, θα καταχωρείται η μικρότερη έκταση που απορρέει από τα υποβληθέντα κατά περίπτωση δικαιολογητικά του ανωτέρω σημείου.
 1. Σε περίπτωση που υφίστανται διαφορές στη δηλωθείσα τοποθεσία του αγροτεμαχίου στην ΕΑΕ με τη περιοχή-θέση-τοπωνύμιο που αναφέρεται στο Ε9 ή/και στο δικαιολογητικό του σημείου β και εφ’ όσον το εν λόγω δικαιολογητικό δε συνοδεύεται από τοπογραφικό διάγραμμα εξαρτημένο με το ΕΓΣΑ 87, η επιτροπή ελέγχου προσδιορίζει ως επιλέξιμο το εν λόγω αγροτεμάχιο, εφ’ όσον ταυτοποιείται σε επίπεδο δημοτικής κοινότητας. Διαφορές μεταξύ των δηλωθέντων στην ΕΑΕ και της χρήσης της έκτασης που αναφέρεται στο Ε9 (γήπεδο – αροτραία – δενδρώδης – δασική έκταση – βοσκότοπος) ή/και στο δικαιολογητικό του σημείου β, δε συνεπάγονται απόρριψη του αγροτεμαχίου, αλλά αντιμετωπίζονται κατά την  κρίση  των  ελεγκτών,  μετά  από  διερεύνηση  που  θα  έχει  ως  κύριο  κριτήριο  την επιλεξιμότητα του αγροτεμαχίου, σύμφωνα με το χαρτογραφικό υπόβαθρο του ΟΠΕΚΕΠΕ και τις πλέον πρόσφατες διαθέσιμες δορυφορικές εικόνες.
 2. Σε περίπτωση που διαπιστώνεται ότι η συνολική έκταση ενός αγροτεμαχίου που εκμισθώνεται σε περισσότερους του ενός υποβάλλοντες ΕΑΕ, όπως προκύπτει από το Ε9 ή το δικαιολογητικό του σημείου β), υπολείπεται του αθροίσματος της έκτασης των τμημάτων του εν λόγω αγροτεμαχίου που δηλώνονται από τους μισθωτές στην ΕΑΕ, η ευρεθείσα έκταση προκύπτει με αναλογική περικοπή της έκτασης που δηλώνεται από τους μισθωτές, ώστε το νέο άθροισμα να ισούται με τη μικρότερη τιμή μεταξύ των υποβληθέντων κατά περίπτωση δικαιολογητικών του σημείου β.

 Σε κάθε περίπτωση, με την ολοκλήρωση του ελέγχου, ενημερώνεται ο ελεγχόμενος, προκειμένου να ακολουθήσει η διαδικασία ενστάσεων, όπως προβλέπεται στο Κεφάλαιο 6.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ ΣΕ ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΝΤΑ – ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Εφόσον ο καταγγέλλων έχει αιτηθεί να ενημερωθεί για τα αποτελέσματα του ελέγχου, πρέπει να λάβει απάντηση, από την οργανική μονάδα που διενεργεί τον έλεγχο, μόλις ολοκληρωθεί ο  έλεγχος.

Χορήγηση εγγράφων - στοιχείων από την αρμόδια Υπηρεσία:

 • χορηγούνται εντός χρονικής προθεσμίας 20 ημερών, όταν πρόκειται για διοικητικά έγγραφα, οδηγίες μελέτες κτλ. ήτοι έγγραφα δημοσιευμένα και με γενικό (όχι εξατομικευμένο) περιεχόμενο
 • χορηγούνται μόνο μετά από Εισαγγελική εντολή3 στην οποία αναγράφονται επακριβώς τα συγκεκριμένα στοιχεία, καθώς και ο λόγος για τον οποίο πρέπει να χορηγηθούν, όταν πρόκειται για ιδιωτικά έγγραφα και στοιχεία που αφορούν προσωπικά δεδομένα που υπάρχουν στην Υπηρεσία π.χ. ιδιωτικά συμφωνητικά μίσθωσης, παραχωρητήρια πορίσματα ελέγχων σε ιδιώτες κλπ, εντός χρονικής προθεσμίας 50 ημερών.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΜΕΝΟ

Εφόσον προκύψει εύρημα, η επιτροπή ελέγχου οφείλει να ενημερώνει τον καταγγελλόμενο, με με κάθε πρόσφορο τρόπο και με αποδεικτικό παραλαβής, για τα αποτελέσματα του ελέγχου της καταγγελίας, προκειμένου να ασκήσει το δικαίωμα της ένστασης εμπρόθεσμα.

Επίσης, ο καταγγελλόμενος έχει το δικαίωμα να λάβει τα στοιχεία του καταγγέλλοντος, καθώς και της καταγγελίας, με την υποβολή σχετικής αίτησης στην Π.Δ.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Αμέσως μετά το πέρας του ελέγχου:

α) Η επιτροπή ελέγχου συντάσσει έκθεση ειδικού ελέγχου, σύμφωνα με το πρότυπο του υπ΄ αριθ. πρωτ. 53793/3-5-12 εγγράφου του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η έκθεση ελέγχου διαβιβάζεται στην Δ/νση Τεχνικών Ελέγχων. Η έκθεση αυτή είναι εμπιστευτική και δεν δύναται να χορηγείται σε τρίτα, πλην του καταγγέλλοντα ή του καταγγελλόμενου πρόσωπα παρά μόνο μετά από αίτηση του όπου θα αναφέρει τους λόγους χορήγησης και θα πιστοποιείται το έννομο συμφέρον του, και εφόσον απαλειφθούν προσωπικά δεδομένα που προστατεύονται ειδικά από την κείμενη νομοθεσία ( πχ ΑΦΜ, τραπεζικοί λογαριασμοί).

β) Ενημερώνεται το σχετικό αρχείο καταγγελιών που τηρείται στο Τμήμα Σχεδιασμού, Οργάνωσης και Αξιολόγησης των Ελέγχων της Δ/νσης Τεχνικών Ελέγχων.

γ) Δημιουργούνται έντυπα ειδικού διοικητικού ή/και επιτόπιου ελέγχου καταγγελίας, και καταχωρούνται τα αποτελέσματα, στην κεντρική βάση δεδομένων του ΟΠΕΚΕΠΕ.

δ) Ενημερώνεται ο καταγγελλόμενος με τα αποτελέσματα του ελέγχου, σύμφωνα με το σημείο 5.4.

ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ

Οι περιπτώσεις γεωργών για τις οποίες οι υπηρεσίες του ΟΠΕΚΕΠΕ μετά από έλεγχο έχουν ενδείξεις για διάπραξη αξιόποινων πράξεων ή υπόνοια εξαπάτησης, αυτές πρέπει να παραπεμφθούν στις δικαστικές Αρχές (αναφορές στις εισαγγελικές αρχές). Για το σκοπό αυτό ακολουθείται η διαδικασία που προβλέπεται στο υπ. αριθ. 115129/5-11-2012 έγγραφο του ΟΠΕΚΕΠΕ.