Ένωση Αγρινίου

Παρασκευή, 18 Δεκεμβρίου 2020 — Κατηγορίες: Ανακοινώσεις

LIFE: επένδυση 5,4 δισ. ευρώ σε κλιματικά και περιβαλλοντικά έργα

Το πιο φιλόδοξο πρόγραμμα της ΕΕ για το κλίμα και το περιβάλλον - Βελτίωση της βιοποικιλότητας ο βασικός στόχος.

 

Προσωρινή συμφωνία για το πρόγραμμα της ΕΕ για το περιβάλλον και τη δράση για το κλίμα (LIFE) για την ενίσχυση της δράσης της ΕΕ το 2021-2027.

H διαπραγματευτική ομάδα του Κοινοβουλίου συμφώνησε με τα κράτη μέλη για μια προσωρινή συμφωνία για το LIFE +, το μοναδικό πρόγραμμα σε επίπεδο ΕΕ αποκλειστικά αφιερωμένο στο περιβάλλον και το κλίμα. Η συμφωνία θα επιτρέψει στην Επιτροπή να αρχίσει να προετοιμάζεται για την εφαρμογή του προγράμματος.

Ο συνολικός προϋπολογισμός που διατίθεται για το LIFE στο συμβιβασμό για το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2021-2027 είναι 5,4 δισεκατομμύρια ευρώ (τρέχουσες τιμές), εκ των οποίων 3,5 δισεκατομμύρια ευρώ θα διατεθούν για περιβαλλοντικές δραστηριότητες. 1,9 δισεκατομμύρια ευρώ θα διατεθούν για δράση για το κλίμα. Το 61% του συνολικού προϋπολογισμού πρέπει να σχετίζεται με το κλίμα. Το πρόγραμμα θα συμβάλει στην ενσωμάτωση των δράσεων για το κλίμα και στην επίτευξη του συνολικού στόχου τουλάχιστον του 30% των δαπανών του προϋπολογισμού της ΕΕ για την υποστήριξη των κλιματικών στόχων.

Το πρόγραμμα στοχεύει να συμβάλει στη μετάβαση προς μια καθαρή, κυκλική, ενεργειακά αποδοτική, χαμηλής περιεκτικότητας σε άνθρακα και ανθεκτική στο κλίμα, συμπεριλαμβανομένης της μετάβασης σε καθαρή ενέργεια, για την προστασία και βελτίωση της ποιότητας του περιβάλλοντος και για τη διακοπή και την αντιστροφή της βιοποικιλότητας απώλεια.

Κατά τη χορήγηση κεφαλαίων, η Επιτροπή θα πρέπει να δώσει προτεραιότητα σε έργα που έχουν σαφές διασυνοριακό ευρωπαϊκό ενδιαφέρον και το υψηλότερο δυναμικό να αναπαράγονται επιτυχώς και να αναλαμβάνονται από το δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα ή να κινητοποιούν τις μεγαλύτερες επενδύσεις. Το LIFE θα προωθήσει επίσης τη χρήση πράσινων δημόσιων συμβάσεων.
Ενίσχυση των δαπανών για τη βιοποικιλότητα

Το LIFE θα υποστηρίξει πολλά έργα βιοποικιλότητας και θα συμβάλει στη δαπάνη του 7,5% του ετήσιου προϋπολογισμού της ΕΕ για στόχους βιοποικιλότητας από το 2024 και 10% το 2026 και το 2027.

Η Επιτροπή παρακολουθεί τακτικά και υποβάλλει εκθέσεις σχετικά με την ενσωμάτωση των στόχων του κλίματος και της βιοποικιλότητας, συμπεριλαμβανομένης της παρακολούθησης των δαπανών.

Επόμενα βήματα

Η προσωρινή συμφωνία θα πρέπει τώρα να εγκριθεί από την Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων και της Ολομέλειας του Κοινοβουλίου καθώς και από το Συμβούλιο.

Ιστορικό

Το πρόγραμμα LIFE ξεκίνησε το 1992 και είναι το μοναδικό πρόγραμμα της ΕΕ αφιερωμένο ειδικά στην περιβαλλοντική και κλιματική δράση. Επομένως, διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στη στήριξη της εφαρμογής της νομοθεσίας και των πολιτικών της ΕΕ σε αυτούς τους τομείς με τη συγχρηματοδότηση έργων με ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία.