Ένωση Αγρινίου

Πέμπτη, 03 Δεκεμβρίου 2020 — Κατηγορίες: Ανακοινώσεις

Πολιτική συμφωνία σχετικά με τον κανονισμό Interreg

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χαιρετίζει την πολιτική συμφωνία που επιτεύχθηκε μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των κρατών μελών της ΕΕ σχετικά με την πρόταση της Επιτροπής για τα προγράμματα «Ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας» μετά το 2020 (ευρύτερα γνωστά ως «Interreg»).

Πρόκειται για τον τρίτο φάκελο που σχετίζεται με την πολιτική συνοχής, στο πλαίσιο του οποίου οι τριμερείς διαπραγματεύσεις ολοκληρώθηκαν και τελεί εν αναμονή της τελικής έγκρισης των νομικών κειμένων από την ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και το Συμβούλιο.

Με προϋπολογισμό 8.050 εκατ. ευρώ, η 6η γενιά του Interreg θα στηρίξει τη συνεργασία μεταξύ περιφερειών, πολιτών και οικονομικών παραγόντων στα αντίστοιχα χερσαία και θαλάσσια σύνορά τους. Η νέα νομοθεσία θα καλύπτει επίσης τη συνεργασία μεταξύ περιφερειών σε διακρατικό επίπεδο στο πλαίσιο της μακροπεριφερειακής στρατηγικής και της στρατηγικής για τις θαλάσσιες λεκάνες: Βαλτικής, Ιονίου/Αδριατικής και Εύξεινου Πόντου, Δούναβη και Άλπεων.

Για πρώτη φορά, θα διατεθεί ειδικό κονδύλιο για την ενίσχυση της συνεργασίας των εξόχως απόκεντρων περιοχών με το γειτονικό περιβάλλον τους, όπως οι περιφέρειες της Καραϊβικής, για να ενισχυθούν οι οικονομικές συναλλαγές μεταξύ των περιφερειακών εταίρων και η αμοιβαία ανάπτυξή τους.

Η διαπεριφερειακή συνεργασία θα εξακολουθήσει, επίσης, να προάγει την ανταλλαγή εμπειρογνωμοσύνης, ορθών πρακτικών και την ανάπτυξη ικανοτήτων μέσω ειδικής δέσμης προγραμμάτων: Interreg EuropeUrbactInteract και ESPON.

Εξίσου σημαντικό γεγονός είναι ότι το πρόγραμμα PEACE PLUS θα συνεχίσει κατά την περίοδο προγραμματισμού 2021-2027 τις εργασίες του χρηματοδοτούμενου από το ΕΤΠΑ προγράμματος PEACE για τη στήριξη της ειρήνης και της συμφιλίωσης μεταξύ των παραμεθόριων κομητειών της Ιρλανδίας και της Βόρειας Ιρλανδίας, μέσω της συνεργασίας Βορρά-Νότου στο πλαίσιο της συμφωνίας της Μεγάλης Παρασκευής που αποτελεί το θεμέλιο της ειρηνευτικής διαδικασίας στη Βόρεια Ιρλανδία.

Επιπλέον, η εδαφική συνεργασία θα εξορθολογιστεί, επωφελούμενη ιδίως από τα μέτρα απλούστευσης που συμφωνήθηκαν στο πλαίσιο του κανονισμού περί κοινών διατάξεων.

Τα κύρια στοιχεία της συμφωνίας περιλαμβάνουν τα εξής:

 • Την κατανομή των πιστώσεων για κάθε ειδικό σκέλος:
  • 5.800 εκατ. ευρώ για τη διασυνοριακή συνεργασία
  • 1.467 εκατ. ευρώ για τη διακρατική συνεργασία
  • 490 εκατ. ευρώ για τη διαπεριφερειακή συνεργασία
  • 280 εκατ. ευρώ για τις εξόχως απόκεντρες περιοχές
 • Ειδικό ποσοστό συγχρηματοδότησης 80 %, αυξημένο σε 85 % για τις εξόχως απόκεντρες περιοχές, που συμφωνήθηκε στον κανονισμό περί κοινών διατάξεων.
 • Διατάξεις σχετικά με τη θεματική συγκέντρωση, συμπεριλαμβανομένης της υποχρέωσης στήριξης μέτρων που συμβάλλουν στην επίτευξη της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, καθώς και μέτρων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+, μεταξύ των εσωτερικών χερσαίων συνόρων. Ενθαρρύνουν επίσης νέους ειδικούς στόχους στο πλαίσιο του Interreg, με στόχο ιδίως να καταστεί η Ευρώπη πιο ασφαλής και πιο προστατευμένη.
 • Διατάξεις ευελιξίας που διευκολύνουν τη στήριξη μικρών έργων, συμπεριλαμβανομένων των δράσεων «επαφών μεταξύ των λαών».
 • Πλήρη και ευέλικτη δέσμη στήριξης για τεχνική βοήθεια, προσαρμοσμένη στις ανάγκες κάθε είδους προγράμματος.

Η επίτροπος Συνοχής και Μεταρρυθμίσεων, κ. Ελίζα Φερέιρα, δήλωσε τα ακόλουθα: «Εκφράζω την ικανοποίησή μου για τη σημερινή πολιτική συμφωνία σχετικά με τον κανονισμό Interreg. Το πρόγραμμα αυτό στηρίζει και διευκολύνει την εδαφική συνεργασία, με σκοπό την υπέρβαση των τυπικών και άτυπων εμποδίων που εμποδίζουν την οικονομική μεγέθυνση των παραμεθόριων περιοχών και την ανάπτυξη του πλήρους δυναμικού τους. Διευκολύνει επίσης τη συνεργασία των περιφερειών στα εξωτερικά σύνορα, αντιμετωπίζοντας τις ειδικές αναπτυξιακές ανάγκες τους και συμβάλλοντας σε μια ασφαλέστερη και καλύτερα προστατευμένη Ευρώπη. Πρόκειται, στην περίπτωση αυτή, πράγματι για τον πυρήνα του ευρωπαϊκού εγχειρήματος».

Επόμενα στάδια

Μετά την πολιτική συμφωνία της 10ης Νοεμβρίου 2020 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, των κρατών μελών της ΕΕ στο Συμβούλιο, καθώς και της Επιτροπής σχετικά με τον επόμενο μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της ΕΕ και το μέσο ανάκαμψης NextGenerationEU, απαιτείται πλέον επειγόντως η νομική έγκριση του κανονισμού για το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο (ΠΔΠ), του κανονισμού για το NextGenerationEU μαζί με την τροποποίηση της απόφασης για τους ίδιους πόρους.

Μόλις εγκριθεί, ο μακροπρόθεσμος προϋπολογισμός της ΕΕ, σε συνδυασμό με την πρωτοβουλία NextGenerationEU –ένα προσωρινό μέσο που σχεδιάστηκε για την καθοδήγηση της ανάκαμψης της Ευρώπης, θα αποτελέσει τη μεγαλύτερη δέσμη κινήτρων που χρηματοδοτήθηκε ποτέ από τον προϋπολογισμό της ΕΕ. Συνολικά 1,8 τρισεκατομμύρια ευρώ θα συμβάλουν στην ανοικοδόμηση της Ευρώπης μετά τη νόσο COVID-19. Θα είναι μια πιο πράσινη, πιο ψηφιακή και πιο ανθεκτική Ευρώπη. 

Ιστορικό

Στις 29 Μαΐου 2018 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε σειρά νομοθετικών προτάσεων για την πολιτική συνοχής της ΕΕ μετά το 2020, συμπεριλαμβανομένης πρότασης κανονισμού για τα προγράμματα «Ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας» μετά το 2020 (ευρύτερα γνωστά ως «Interreg»). Το Interreg είναι ένα από τα βασικά μέσα της ΕΕ για τη στήριξη της διασυνοριακής συνεργασίας μέσω της χρηματοδότησης έργων. Στόχος του είναι η από κοινού αντιμετώπιση κοινών προκλήσεων και η εξεύρεση κοινών λύσεων σε τομείς, όπως η υγεία, το περιβάλλον, η έρευνα, η εκπαίδευση, οι μεταφορές, η βιώσιμη ενέργεια και άλλα. 

Για περισσότερες πληροφορίες

Interreg — Ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία