Ένωση Αγρινίου

Πέμπτη, 03 Δεκεμβρίου 2020 — Κατηγορίες: Ανακοινώσεις

Διαγωνισμοί για τους ΤΟΕΒ Λεσινίου και Νεοχωρίου

Έργα συνολικού προϋπολογισμού 4,4 εκατομμυρίων ευρώ.

 

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, με σχετικά έγγραφά της προς το υπουργείο Υποδομών, γνωστοποιεί ότι προτίθεται να προβεί στη διακήρυξη δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ, για την επιλογή αναδόχου κατασκευής των έργων:

  • «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΔΙΚΤΟΥ, ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ Α2/ΖΩΝΗΣ(9Α) & Α2/ΖΩΝΗΣ(9Β+9Γ) ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ Τ.Ο.Ε.Β. ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ», προϋπολογισμού 2.200.000,00 € (με Φ.Π.Α.) και
  • «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ, ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ Λ1 & Λ4, ΚΤΗΜΑΤΟΣ ΛΕΣΙΝΙΟΥ, ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΕΒ ΛΕΣΙΝΙΟΥ Ν. ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ», προϋπολογισμού: 2.200.000,00 € (με Φ.Π.Α.).

Τα έργα χρηματοδοτούνται  από πιστώσεις του ΠΑΑ 2014-2020 από τη δράση 4.3.1 (Υποδομές εγγείων βελτιώσεων)  μέσω της οποίας επιτυγχάνεται η μείωση των απωλειών και η εφαρμογή μεθόδων άρδευσης υψηλής αποδοτικότητας, η χρήση εναλλακτικών πηγών νερού, η συγκράτηση των χειμερινών απορροών και η διάθεση αυτών κατά τους θερινούς μήνες, η αντιμετώπιση προβλημάτων υφαλμύρυνσης και η αποκατάσταση προβληματικών υπόγειων υδάτινων συστημάτων, η καλύτερη διαχείριση της απόληψης του νερού και η μείωση των πιέσεων από τη γεωργία τόσο στα υπόγεια όσο και στα επιφανειακά υδατικά σώματα. Με τον τρόπο αυτό αυξάνεται η αποδοτικότητα της χρήσης του αρδευτικού νερού και βελτιώνεται η ανταγωνιστικότητα της Ελληνικής γεωργίας.