Ένωση Αγρινίου

Παρασκευή, 20 Νοεμβρίου 2020 — Κατηγορίες: Η φωνή του αγρότη

Οδηγός εκτροφής κουνελιών

Οι μονάδες εκτροφής κουνελιών όπως και κάθε άλλη κτηνοτροφική εκμετάλλευση θα πρέπει να βρίσκεται εκτός σχεδίου πόλεως και να έχει άδεια κτηνοτροφικής εγκατάστασης.

Σύμφωνα με σχετικό ενημερωτικό έγγραφο που έχει εκδώσει το Τμήμα Πτηνοτροφίας, κονικλοτροφίας, γουνοφόρων ζώων & λοιπών αγροτικών ζώων της Δ/νσης Ζωικής Παραγωγής του ΥπΑΑΤ, η άδεια αυτή εκδίδεται από τη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της οικείας Περιφερειακής Ενότητας. Η όλη διαδικασία έκδοσης της άδεια καθορίζεται στο άρθρο 6 του Ν. 4056/2012 (ΦΕΚ 52/Α’/2012) όπως τροποποιείται και ισχύει.

Ένα από τα δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται κατά την έκδοση της άδειας εγκατάστασης είναι είτε η απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών επιπτώσεων είτε η δήλωση υπαγωγής σε πρότυπες περιβαλλοντικές δεσμεύσεις (ΠΠΔ).

Με την υπ’ αρίθμ. 65150/1780 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΦΕΚ 3089/Β/4-12-2013), (Παράρτημα VII, Ομάδα 7η -Πτηνο-κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις-) κατηγοριοποιούνται οι κονικλοτροφικές μονάδες ως προς τις επιπτώσεις τους στο περιβάλλον και την υποχρέωσή τους έκδοσης απόφασης περιβαλλοντικών επιπτώσεων ή ΠΠΔ. Η κατηγοριοποίηση αυτή φαίνεται στον πίνακα που ακολουθεί.

Σε ότι αφορά στις αποστάσεις των μονάδων εκτροφής κουνελιών από τους χώρους που αναφέρονται στο Παράρτημα του άρθρου 20 του Ν.4056/2012 (ΦΕΚ 52/Α’/2012), αυτές καθορίζονται ανάλογα το μέγεθός τους βάση του ισοδύναμου ζώου όπως αυτό ορίζεται στην απόφαση 65150/1780/2013 (ΦΕΚ 3089/Β/2013).

Πέρα από την έκδοση άδειας εγκατάστασης οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να εγγράφουν στα σχετικά μητρώα που τηρούνται στο τμήμα Κτηνιατρικής της οικείας Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης & Κτηνιατρικής.

Επίσης, βάση των άρθρων 60 και 63 παρ. 8 του νόμου 4235/2014 (ΦΕΚ 32/Α/2014) υποχρεούνται να χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες ιδιώτη κτηνίατρου ως «Κτηνίατρο εκτροφής». Αναμένεται απόφαση που θα καθορίζει το μέγεθος της κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης πάνω από το οποίο θα υπάρχει αυτή η υποχρέωση καθώς και άλλες λεπτομέρειες σχετικές με τον κτηνίατρο εκτροφής.

Επιπλέον ο εκτροφέας κουνελιών ως κάτοχος αγροτικής εκμετάλλευσης θα πρέπει να εγγραφεί στο μητρώο αγροτών και αγροτικών εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ) σύμφωνα με το Ν.3874/2010 (ΦΕΚ 151/Α’/6-09-2010).

Η εγγραφή στο μητρώο αυτό πραγματοποιείται μέσω του διαδικτυακού τόπου του ΟΠΕΚΕΠΕ (www.opekepe.gr). Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε ΕΔΩ.

ΕΚΤΡΟΦΗ

Τόσο στην εθνική όσο και στην κοινοτική νομοθεσία δεν έχουν προβλεφθεί συγκεκριμένες απαιτήσεις για την εκτροφή κουνελιών, ως εκ τούτου ισχύουν μόνο όσα ορίζονται στο προεδρικό διάταγμα 374/2001 (ΦΕΚ 251/Α/22-10-2001) σχετικά με την προστασία των ζώων σε εκτροφεία. Τα εκτρεφόμενα κουνέλια θα πρέπει να σφάζονται σε εγκεκριμένα σφαγεία σύμφωνα με την κοινοτική και εθνική νομοθεσία.

Στον ιστότοπο που ακολουθεί παρουσιάζονται τα εγκεκριμένα από την αρμόδια Δ/νση Κτηνιατρικής σφαγεία λαγομόρφων (http://www.minagric.gr/index.php/el/component/content / article/138-greek-content/egkatastaseis/egkatastaseis/140-sfagiaegkat).

Σε παρέκκλιση των παραπάνω, σύμφωνα με την απόφαση 255610 (ΦΕΚ 327-Β-2010), επιτρέπεται η διάθεση μικρών ποσοτήτων κρέατος λαγομόρφων από παραγωγούς των οποίων η ετήσια παραγωγή δεν υπερβαίνει τα 10.000, εφόσον τηρούνται τα αναφερόμενα στην εν λόγω απόφαση.

Για την τροφή των κουνελιών μπορείτε να δείτε ΕΔΩ.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διατροφή των κουνελιών απευθυνθείτε στο Εργοστάσιο Παραγωγής Σύνθετων Ζωοτροφών και Πρώτων Υλών της Ένωσης Αγρινίου και στο 2641.0. 69060 και 69053.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ - ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ

Η κονοκλοτροφία έχει ενταχθεί ως επιλέξιμη δραστηριότητα στα εξής προγράμματα:

 • Μέτρο 112 «Νέοι Αγρότες» στο πλαίσιο του «Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007- 2013» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων.
 • Μέτρο 121 «Σχέδια Βελτίωσης» στο πλαίσιο του «Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων.
 • Επενδυτικός Νόμος 3908/2011 (ΦΕΚ 8/Α/1-2-2011) Υπουργείο Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας Μεταφορών Υποδομών & Δικτύων όπως τροποποιήθηκε με τα άρθρα 18- 23 του νόμου 4146/2013 (ΦΕΚ 90/Α/2013) καθώς και την απόφαση 6904/2014 (ΦΕΚ 465/Β/2014).

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις επιλέξιμες δράσεις και δαπάνες καθώς και τους περιορισμούς που θέτει κάθε πρόγραμμα ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να ανατρέξει στις σχετικές υπουργικές αποφάσεις.

Η παρακολούθηση της εξέλιξης των προγραμμάτων στο πλαίσιο του «Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013» μπορεί να γίνεται μέσω του site www.agrotikianaptixi.gr (για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στην Ειδική Υπηρεσία Συγχρηματοδοτούμενων Μέτρων & Πράξεων Αγροτικής Ανάπτυξης στα τηλέφωνα 210 5275227/ 5275256/ 5275262/ 5275271/ 5275227) ενώ του επενδυτικού νόμου μέσω του www.ependyseis.gr (για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στο τηλ. 210 3258800 - 804).

Σημειώνεται ότι σε κάθε περίπτωση η λειτουργία των μονάδων εκτροφής κουνελιών πρέπει να είναι σύμφωνη με την ισχύουσα εθνική και κοινοτική νομοθεσία.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα επενδυτικά προγράμματα και τις επιδοτήσεις, απευθυνθείτε στο Κέντρο Υποστήριξης Αγροτών και το Τμήμα Αγροτικών Μελετών της Ένωσης Αγρινίου ή επικοινωνήστε στο 2641.0.69026-28-32.

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

 • Προστασία των ζώων στα εκτροφεία ΠΔ 374-2001 (ΦΕΚ 251/Α/2001)
 • Κτηνίατρος εκτροφής άρθρα 60 και 63 παρ. 8 του νόμου 4235 (ΦΕΚ 32/Α/2014).

ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ

 • Διαδικασία Έκδοσης Άδειας Εγκατάστασης Κτηνοτροφικών Εκμεταλλεύσεων Nόμος 4056/2012 (ΦΕΚ52/Β/2012). Ρυθμίσεις για την κτηνοτροφία και τις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και άλλες διατάξεις.
 • Νόμος 4235 (ΦΕΚ32/Α/2014) άρθρο 43 Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4056/2012. Περιβαλλοντική Αδειοδότηση
 • Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος (Ν.4014/2011)
 • Κατηγοριοποίηση Πτηνοτ./Κτηνοτρ. Εγκαταστάσεων-Παράρτημα VII Ομάδα 7η (Απόφαση 65150/1780/2013 ΦΕΚ 3089/Β/2013)
 • Περιεχόμενο του φακέλου περιβαλλοντικής αδειοδότησης έργων και δραστηριοτήτων της Κατηγορίας Α΄ της απόφασης 65150/1780/2013 (ΦΕΚ 3089/Β/2013). Απόφαση 170225/2014 (ΦΕΚ 135/Β/2014)
 • Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ) για έργα και δραστηριότητες της κατηγορίας Β της 7ης ομάδας «Πτηνοκτηνοτροφικές εγκαταστάσεις» του Παραρτήματος VII, της υπ’ αριθ. 1958/2012 (ΦΕΚ Β΄ 21) υπουργικής απόφασης όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και ειδικότερα για τα έργα και τις δραστηριότητες με α/α 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 και 14, (Απόφαση 46296/2013 ΦΕΚ 2002/Β/14-8-2013)

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την αδειοδότηση απευθυνθείτε στο Τμήμα Αγροτικών Μελετών της Ένωσης Αγρινίου και στο αρμόδια γραφείο για την έκδοση αδειών κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων ή επικοινωνήστε στο 2641.0.69027.

ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ

 • Καν. (ΕΚ) 834/2007 βιολογική παραγωγή & επισήμανση βιολογικών προϊόντων
 • Καν. (ΕΚ) 889/2008 εφαρμογή του Καν. (ΕΚ) 834-2007

ΖΩΙΚΑ ΥΠΟΠΡΟΪΟΝΤΑ-ΑΠΟΒΛΗΤΑ

 • Καν. (ΕΚ) 1069/2009 περί υγειονομικών κανόνων για ζωικά υποπροϊόντα και παράγωγα προϊόντα που δεν προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1774/2002
 • Καν. (ΕΚ)142/2011 για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1069/2009 και για την εφαρμογή της οδηγίας 97/78/ΕΚ του Συμβουλίου όσον αφορά ορισμένα δείγματα και τεμάχια που εξαιρούνται από κτηνιατρικούς ελέγχους στα σύνορα οι οποίοι αναφέρονται στην εν λόγω οδηγία
 • Κώδικας ορθής γεωργικής πρακτικής ΦΕΚ 477/ Β/2000 (Κτηνοτροφικά απόβλητα ΜΕΡΟΣ Β).

ΥΓΙΕΙΝΗ

 • Υγιεινή Τροφίμων Καν. (ΕΚ) 852/2004
 • Υγιεινή Προϊόντων Ζωικής Προέλευσης Καν. (ΕΚ) 853/2004