Ένωση Αγρινίου

Παρασκευή, 20 Νοεμβρίου 2020 — Κατηγορίες: Γεωργικές Προειδοποιήσεις, Επικαιρότητα

Γεωργικές Προειδοποιήσεις για την καλλιέργεια της αμυγδαλιάς

Χρήσιμες συμβουλές και καθοδήγηση στους παραγωγούς για την αντιμετώπιση των βασικών ασθενειών της περιόδου, από το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Βόλου.

ΑΝΘΟΝΟΜΟΣ

Ο ανθονόµος της αµυγδαλιάς έχει µήκος 3-4mm και χρώµα σκούρο καστανό. Έχει µία γενεά το έτος είναι δραστήριο το χειµώνα και την άνοιξη. Το καλοκαίρι τα ενήλικα άτοµα βρίσκονται σε προστατευµένες θέσεις πάνω ή κοντά στα δένδρα (κάτω από ξερούς φλοιούς,σε ρωγµές του φλοιού, µέσα στο έδαφος και αλλού).

Τα ενήλικα δραστηριοποιούνται από τις αρχές Νοεµβρίου. Αφού τραφούν για δυο εβδοµάδες σε βάρος των οφθαλµών, συζευγνύονται και αρχίζουν να ωοτοκούν.

Η ωοτοκία γίνεται από τον ∆εκέµβριο έως τέλος Φεβρουαρίου, αναλόγως της περιοχής. Το θηλυκό εναποθέτει σε κάθε οφθαλµό ένα αυγό.

Οι προσβεβληµένοι οφθαλµοί ξεραίνονται χωρίς να ανοίξουν και τελικά πέφτουν στο έδαφος.

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ: Σε περιοχές όπου υπάρχει ένδειξη ότι το φθινόπωρο ο ενήλικος πληθυσµός του εντόµου πάνω στα δένδρα είναι πυκνός συνίσταται ένας ψεκασµός των δένδρων τον Νοέµβριο πριν πέσουν τα φύλλα και επανάληψη του ψεκασµού µετά την πτώση των ¾ των φύλλων µέχρι και τον Ιανουάριο µήνα, µε εγκεκριµένα φυτοπροστατευτικά σκευάσµατα.

ΦΩΜΟΨΗ Η ΕΛΚΟΣ ΚΛΑ∆ΙΣΚΩΝ

Συνεχίζεται η παρουσία της Φώµοψης phomopsis amygdali (συν.Fusicoccum amygdali) στις Αµυγδαλιές. Προσβολές παρατηρούνται σε καλλιέργειες πού βρίσκονται στους νοµούς Μαγνησίας, Λάρισας, Καρδίτσας και Φθιώτιδας. Η εγκατάσταση του παθογόνου στους βλαστούς του έτους γίνεται κατά την περίοδο της πτώσης των φύλλων ή των ανθέων από τις ουλές αυτών.

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ: Υγρός και βροχερός καιρός (κατά την βλαστική περίοδο) είναι απαραίτητος για την πραγµατοποίηση των µολύνσεων.

Οι θερµοκρασίες για την ανάπτυξη του µύκητα είναι 5-36οC (άριστη 27-29οC).Τα µολύσµατα διασπείρονται µε το νερό (βροχή, δρόσος) σε µικρές αποστάσεις, ενώ µε τον άνεµο, τα έντοµα και το πολλαπλασιαστικό υλικό σε µεγάλες αποστάσεις.

ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ

Α) Καλλιεργητικά µέτρα: Αφαίρεση και καταστροφή µε φωτιά όλων των προσβεβληµένων βλαστών (ανεξαρτήτου εποχής). Αυτό το µέτρο πρέπει να εφαρµόζεται από όλους τους καλλιεργητές της περιοχής µόλις εµφανισθούν τα συµπτώµατα της ασθένειας, για την µείωση και εξάλειψη των εστιών διαχείµασης του παθογόνου.

Β) Χηµικά µέτρα: Συνιστώνται 2-3 ψεκασµοί για την καταπολέµηση του παθογόνου το φθινόπωρο: 1ος ψεκασµός µε την πτώση των φύλλων, 2ος αµέσως µετά το κλάδευµα και 3ος κατά την διάρκεια του ληθάργου το χειµώνα. Καθοριστικός παράγοντας για τον ακριβή αριθµό και τον χρόνο που θα λάβουν χώρα οι επεµβάσεις είναι η εποχή και η διάρκεια των βροχοπτώσεων.

Οι ψεκασµοί για την αντιµετώπιση της φώµοψης συνεχίζονται (ισάριθµοι) την άνοιξη κατά την περίοδο έκπτυξης των οφθαλµών µέχρι του σχηµατισµού και της διόγκωσης των νεαρών καρπιδίων.

ΜΟΝΙΛΙΑ - ΚΟΡΥΝΕΟ  

Η Μονίλια είναι η σοβαρότερη ασθένεια της Αµυγδαλιάς. Η προσβολή από το κορύνεο ευνοείται από τις πολλές βροχές του φθινόπωρου και του χειµώνα όποτε συνεχίζονται οι προσβολές των νεαρών βλαστών ιδιαίτερα ( προκαλεί έλκη στους βλαστούς και κλάδους).

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

1. Κλάδευµα και καταστροφή µε φωτιά των προσβεβληµένων κλαδίσκων, κλάδων, και καρπών (µούµιες) των δένδρων.

2) Να γίνουν ψεκασµοί µε βορδιγάλειο πολτό µε την πτώση των ¾ των φύλλων και επανάληψη κατά την περίοδο της χειµερίας νάρκης, λίγο προ της ενάρξεως διογκώσεως των οφθαλµών.

ΠΟΛΥΣΤΙΓΜΩΣΗ

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

1) Ψεκασµό των δένδρων µε βορδιγάλειο πολτό πριν την πτώση των φύλλων.

2) Για τον περιορισµό ή την εξάλειψη των µολυσµάτων, συνιστάται επίσης ψεκασµός των πεσµένων στο έδαφος µολυσµένων φύλλων µε ουρία 10-12%0 και ενσωµάτωση αυτών (πολύ βαθύ παράχωµα) κατά τον χειµώνα µε καλλιέργεια του εδάφους.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Σε κάθε περίπτωση να τηρούνται αυστηρά οι οδηγίες χρήσης των φυτοπροστατευτικών προϊόντων για την αναλογία χρήσης, συνδυαστικότητα, τον κίνδυνο φυτοτοξικότητας το διάστηµα µεταξύ τελευταίας επέµβασης και συγκοµιδής και τα µέτρα προστασίας για την αποφυγή δηλητηριάσεων.