Ένωση Αγρινίου

Δευτέρα, 19 Οκτωβρίου 2020 — Κατηγορίες: Η φωνή του αγρότη

Σχέδια Βελτίωσης: όσα ισχύουν για τις πληρωμές

Διευκρινίσεις υπό την μορφή συχνών ερωτήσεων - απαντήσεων στο πλαίσιο της υποβολής αιτημάτων πληρωμής και τροποποιήσεων στα σχέδια βελτίωσης, δίνει με έγγραφό της η Γενική Γραμματεία Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων του ΥπΑΑΤ.

Στο πλαίσιο της υποβολής αιτημάτων πληρωμής και τροποποίησης στα σχέδια βελτίωσης (υπομέτρο 4.1),η υπηρεσία έχει δεχθεί ερωτήματα, τις απαντήσεις των οποίων προωθεί προς ενημέρωση (συχνές ερωτήσεις και απαντήσεις), με έγγραφό της, η Γενική Γραμματεία Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων του ΥπΑΑΤ.

Ακολουθούν 18 χρήσιμες ερωτήσεις με τις απαντήσεις:

1. Δεν μπορώ να υποβάλω αίτημα για τροποποίηση ή πληρωμή ή προκαταβολή κ.ο.κ.στο ΠΣΚΕ (αφορά ενέργεια που προσπαθεί να ανοίξει πριν ολοκληρωθεί άλλη ανοικτή ενέργεια).  

Σε περίπτωση που δεν μπορείτε να υποβάλλετε κάποιο αίτημα στο ΠΣΚΕ τότε συντρέχει κάποιος από τους παρακάτω λόγους:

α)Έχετε ανοιχτή μία ενέργεια σε "Σχέδιο" (ένστασης / πληρωμής / προκαταβολής / τροποποίησης). Ακυρώστε την τρέχουσα ενέργεια για να μπορέσετε να ξεκινήσετε νέα.

β) Αν υπάρχει ενέργεια σε αξιολόγηση (ένστασης / πληρωμής / προκαταβολής / τροποποίησης) δεν μπορείτε να ανοίξετε μία άλλη. Πρέπει να περιμένετε να ολοκληρωθεί ο σχετικός έλεγχος.

γ) Αν στην προσπάθεια να ακυρώσετε το αίτημα προκαταβολής βγαίνει "Server Error", επικοινωνήστε με το support και ζητήστε την ακύρωσή της.

2. Θέλω να μεταφέρω ποσά μεταξύ επενδύσεων χωρίς τροποποίηση. Μπορώ;

Λόγω περιορισμών που έχουν τεθεί από τη λειτουργία του ΠΣΚΕ, δυστυχώς δεν είναι δυνατή η μεταφορά πόρων μεταξύ επενδύσεων χωρίς την υποβολή αιτήματος τροποποίησης.

3. Πότε θεωρείται ότι το μηχάνημα (ή γενικά εξοπλισμός, υλικά κατασκευής κ.λπ.) που έχω προμηθευτεί διαφοροποιείται σε σχέση με το εγκεκριμένο;

Το μηχάνημα που προμηθεύομαι θεωρείται ότι ταυτίζεται με το εγκεκριμένο όταν η περιγραφή του μηχανήματος στο τιμολόγιο είναι ίδια με την περιγραφή στο προτιμολόγιο (προσφορά). Διαφορά μεταξύ των δύο περιγραφών, ενδεικτικά, στον κατασκευαστή, στη δυναμικότητα, στον τύπο του μηχανήματος, στον συνοδό (ενσωματωμένο ή μη) εξοπλισμό εφόσον αυτός αναφέρεται στο προτιμολόγιο (π.χ. προτιμολόγιο που αναφέρει ελκυστήρα με καμπίνα και τιμολόγιο που δεν αναφέρει την καμπίνα ή προτιμολόγιο που αναφέρει ελκυστήρα με πρόσθια υδραυλικά και τιμολόγιο που δεν τα αναφέρει κ.λπ.) θεωρείται διαφοροποίηση από την εγκεκριμένη επενδυτική δαπάνη. Ανάλογα με τη διαφοροποίηση μπορεί να απαιτείται υποβολή δικαιολογητικών όπως τεχνικό φυλλάδιο (προσπέκτους), τρεις προσφορές κ.λπ. ή ακόμα και η υποβολή αιτήματος τροποποίησης.

4. Μου έχει εγκριθεί μηχάνημα (ή γενικά εξοπλισμός, υλικά κατασκευής κ.λπ.) και θέλω να πάρω το ίδιο μηχάνημα από άλλον προμηθευτή. Μπορώ; Χρειάζονται ξανά προσφορές;

Εφόσον δεν διαφοροποιείται το μηχάνημα από το εγκεκριμένο (βλέπε ανωτέρω 3), έχει ήδη εκτιμηθεί το εύλογο κόστος του και συνεπώς μπορεί να αγοραστεί από οποιοδήποτε προμηθευτή χωρίς την προσκόμιση νέων προσφορών.

5. Μου έχει εγκριθεί μηχάνημα και θέλω να πάρω διαφορετικό μηχάνημα (εντός της ίδιας υποκατηγορίας) από άλλον προμηθευτή. Μπορώ; Χρειάζονται ξανά προσφορές;

Αλλαγή μηχανήματος εντός της ίδιας υποκατηγορίας δεν απαιτεί υποβολή αιτήματος τροποποίησης. Ωστόσο απαιτείται η προσκόμιση τριών προσφορών καθώς και των κατά περίπτωση επένδυσης δικαιολογητικών (π.χ. για επενδύσεις με προϋπολογισμό άνω των 25.000 ευρώ απαιτείται και η προσκόμιση τεχνικού φυλλαδίου). Πολλή προσοχή χρειάζεται όταν πρόκειται για αλλαγή σε καινοτόμο επένδυση καθώς αν το μηχάνημα που τελικά προμηθευτεί ο δικαιούχος δεν γίνει αποδεκτό ως καινοτόμο από την επιτροπή παραλαβής, τότε μπορεί να δημιουργηθούν τα εξής δύο προβλήματα: α) αν για το νέο μηχάνημα έχει προσκομισθεί μόνο μία προσφορά και αυτό δεν θεωρηθεί ότι είναι καινοτόμο, τότε ενδεχομένως να μην είναι δυνατή η προσκόμιση επιπλέον δύο προσφορών, καθώς αυτές ενδέχεται να έχουν ημερομηνία μεταγενέστερη από το τιμολόγιο αγοράς και β) υπάρχει απώλεια βαθμολογίας η οποία μπορεί να καταστήσει το σχέδιο μη επιλέξιμο.

6. Μου έχει εγκριθεί μηχάνημα (ή γενικά εξοπλισμός, υλικά κατασκευής κ.λπ.) και θέλω να πάρω διαφορετικό μηχάνημα (από άλλη υποκατηγορία) από τον ίδιο ή άλλον προμηθευτή. Μπορώ; Χρειάζονται ξανά προσφορές;

Η αλλαγή υποκατηγορίας σε οποιαδήποτε αιτούμενη επένδυση (μηχανήματα, κτίρια, φυτείες κ.λπ.) απαιτεί υποβολή αιτήματος τροποποίησης. Με το αίτημα απαιτείται η προσκόμιση τριών προσφορών. Επιπλέον, για καινοτόμες επενδύσεις ή επενδύσεις με προϋπολογισμό άνω των 25.000 ευρώ απαιτείται και η προσκόμιση τεχνικού φυλλαδίου. Γενικότερα, με το αίτημα τροποποίησης προσκομίζονται όλα τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έγκριση της επένδυσης.

7. Θέλω να αγοράσω ελκυστήρα με καμπίνα ενώ μου έχει εγκριθεί ελκυστήρας χωρίς καμπίνα (ή και αντίστροφα). Μπορώ;

Η προσθήκη ή η αφαίρεση καμπίνας σε ή από γεωργικό ελκυστήρα δεν θεωρείται ουσιώδης παρέκκλιση καθώς δεν επηρεάζει κανένα από τα στοιχεία που αναφέρονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 25 της ΥΑ (όροι υπαγωγής της αίτησης στήριξης και της έγκρισης των επενδύσεων, σκοπιμότητα, λειτουργική προσαρμογή, το μέγεθος και τη δυναμικότητα των επενδύσεων σε σχέση με την παραγωγική ικανότητα της εκμετάλλευσης, ένταση στήριξης). Επίσης δεν οδηγεί σε αλλαγή υποκατηγορίας επένδυσης. Συνεπώς μπορεί να υλοποιηθεί χωρίς την υποβολή αιτήματος τροποποίησης. Ως προς τα δικαιολογητικά, ισχύουν τα όσα αναφέρονται ανωτέρω στο σημείο 5.

8. Έχω εγκριθεί για δενδροκομικό ελκυστήρα και θέλω να αγοράσω γεωργικό ελκυστήρα (ή και αντίστροφα). Μπορώ χωρίς τροποποίηση;

Η αλλαγή τύπου ελκυστήρα δεν απαιτεί την υποβολή αιτήματος τροποποίησης, εφόσον, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα 3 της ΥΑ, από τις καλλιέργειες της μελλοντικής κατάστασης δικαιολογείται η δυναμικότητά του και η λειτουργική του προσαρμογή σε αυτές.

Ιδιαίτερη προσοχή όμως χρειάζεται στις περιπτώσεις δικαιούχων που έκαναν χρήση της εξαίρεσης της παραγράφου 33 του άρθρου 10 της ΥΑ, δηλαδή σε όσους κατείχαν μη αποσβεσμένο ελκυστήρα και τους εγκρίθηκε δενδροκομικός υπό τον όρο της υλοποίησης αναδιάρθρωσης καλλιεργειών. Σε αυτές τις περιπτώσεις, καθώς έχουν τηρηθεί συγκεκριμένοι όροι για την έγκριση της επενδυτικής δαπάνης, ο νέος ελκυστήρας πρέπει να μπορεί να εξυπηρετήσει τις ανάγκες των δενδρώνων της εκμετάλλευσης. Επομένως, αν υποβληθεί φάκελος πληρωμής με ελκυστήρα για τον οποίον διαπιστωθεί από την επιτροπή παραλαβής ότι δεν εξυπηρετεί τις ανάγκες των δενδρώνων της εκμετάλλευσης (π.χ. ευχερής είσοδος στο δενδροκομείο, ζιζανιοκτονία μεταξύ των σειρών, ψεκασμός κ.λπ.) τότε η δαπάνη θα απορρίπτεται και θα επιβάλλεται και η αντίστοιχη ποινή.

9. Σε δικαιούχο έχει εγκριθεί γεωργικός ελκυστήρας. Μπορεί με αίτημα τροποποίησης να ζητήσει γεωργικό ελκυστήρα διαφορετικού μοντέλου ή και διαφορετικής κατασκευάστριας εταιρείας με νέα ιπποδύναμη που υπερβαίνει την ιπποδύναμη της μελέτης προσδιορισμού ιπποδύναμης ελκυστήρα του Παραρτήματος 3 (Μεθοδολογία Εκλογής Ελκυστήρα), μεταβάλλοντας την μελλοντική κατάσταση και προσκομίζοντας νέα μελέτη προσδιορισμού ιπποδύναμης;

Ο δικαιούχος μπορεί, εφόσον υποβάλλει αίτημα τροποποίησης στο οποίο μεταβάλλει τη μελλοντική του κατάσταση (καλλιέργειες ή/και εκτάσεις), να αιτηθεί έγκριση γεωργικού ελκυστήρα με μεγαλύτερη ιπποδύναμη η οποία να δικαιολογείται από τη νέα μελλοντική κατάσταση. Σημειώνεται πως με το αίτημα τροποποίησης προσκομίζονται όλα τα σχετικά έγγραφα για την επιλεξιμότητα της επένδυσης (βλέπε ανωτέρω 5).

10. Σε δικαιούχο έχει εγκριθεί γεωργικός ελκυστήρας. Μπορεί να αγοράσει ελκυστήρα με τιμή μεγαλύτερη (αιτιολογημένα) από την αρχικά εγκεκριμένη, χωρίς να αιτείται να ενισχυθεί για το επιπλέον ποσό; Το επιπλέον ποσό θα καλυφθεί από τον ίδιο.

Εφόσον η δυναμικότητα του ελκυστήρα καλύπτεται από τους όρους επιλεξιμότητας του Παραρτήματος 3, είναι δυνατόν με το αίτημα πληρωμής να αιτηθεί ενίσχυση για ελκυστήρα (αιτιολογημένα) μεγαλύτερης αξίας για τον οποίο θα ενισχυθεί μόνο για το ποσό για το οποίο έχει εγκριθεί. Σημειώνεται πως με το αίτημα πληρωμήςπροσκομίζονται όλα τα απαραίτητα έγγραφα για την επιλεξιμότητα της επένδυσης (βλέπε ανωτέρω 5).

11. Μπορώ να μεταφέρω ποσό προς την αμοιβή του μελετητή;
Η αμοιβή του μελετητή για τη σύνταξη και υποβολή της αίτησης στήριξης δεν μπορεί να μεταβληθεί καθώς έχει ήδη ολοκληρωθεί το φυσικό αντικείμενο,το οποίο έχει κοστολογηθεί κατά τη στιγμή της παροχής του και άρα δεν είναι δυνατό να αλλάξει.

Η αμοιβή του μελετητή για την τεχνική στήριξη δύναται να μεταβληθεί αλλά απαιτείται η υποβολή αιτήματος τροποποίησης, στο οποίο θα τεκμηριώνονται οι λόγοι διαφοροποίησης. Σε κάθε περίπτωσηη νέα αμοιβήπρέπει να προσαρμόζεται στους περιορισμούς της ΥΑ 13158/2017 και συγκεκριμένα στα αναγραφόμενα στο άρθρο 9, παράγραφοι 8 και 11 και στο παράρτημα 10, εδάφιο «Δ. Γενικές δαπάνες».

12. Είναι δυνατόν το πρώτο αίτημα πληρωμής να περιλαμβάνει μόνο γενικές δαπάνες;

Όχι, αυτό δεν είναι δυνατόν. Σύμφωνα με τις παραγράφους 8 και 11 του άρθρου 9 της ΥΑ 13158/2017, οι γενικές δαπάνες (π.χ. αμοιβή μελετητή, οικοδομική άδεια κ.λπ.) αφορούν τη λήψη υπηρεσιών που συνδέονται άμεσα με την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου. Συνεπώς δεν νοούνται επιλέξιμες γενικές δαπάνες χωρίς να έχει προηγηθεί η υλοποίηση επενδυτικών δαπανών.

13. Η αλλαγή χωροθέτησης στη φυτεία, απαιτεί υποβολή αιτήματος τροποποίησης;

Η αλλαγή της χωροθέτησης της φυτείας εφόσον δεν επηρεάζει κανένα από τα στοιχεία που αναφέρονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 25 της ΥΑ (όροι υπαγωγής της αίτησης στήριξης και της έγκρισης των επενδύσεων, σκοπιμότητα, λειτουργική προσαρμογή, το μέγεθος και τη δυναμικότητα των επενδύσεων σε σχέση με την παραγωγική ικανότητα της εκμετάλλευσης, ένταση στήριξης) μπορεί να υλοποιηθεί χωρίς την υποβολή αιτήματος τροποποίησης. Σημειώνεται ότι παρότι δεν απαιτείται υποβολή αιτήματος τροποποίησης ο έλεγχος της νόμιμης κατοχής θα γίνεται από την επιτροπή παρακολούθησης/ΔΑΟΠ και συνεπώς απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή στην τεκμηρίωση της. Μη επαρκής τεκμηρίωσήμπορεί να οδηγήσει σε απόρριψη της υλοποιημένης δαπάνης της φυτείας, στην απώλεια βαθμολογίαςκαιστην επιβολή ποινής.

14. Σε δικαιούχο έχει εγκριθεί δαπάνη στην κατηγορία πολυετείς φυτείες με υποκατηγορία «Αμπέλια σε υποστηριγμένα σχήματα». Η ποικιλία αμπέλου που είχε αιτηθεί βάσει προσφοράς στην αίτηση στήριξης ήταν αμπέλι οινοποιίας ποικιλίας merlot σε έκταση 30 στρ. Κατά την υλοποίηση εγκαταστάθηκαν 30 στρ. αμπέλι ποικιλίας ροδίτη και μαλαγουζιάς. Απαιτείται τροποποίηση;

Εφόσον δεν αλλάζει η υποκατηγορία (για το συγκεκριμένο παράδειγμα η υποκατηγορία είναι η 50η γραμμή στον πίνακα του παραρτήματος 9) δεν απαιτείται τροποποίηση. Επειδή όμως πρόκειται για διαφορετικές ποικιλίες, απαιτείται νέα προσφορά από τον φυτωριούχο. Αν αλλάζει το σύστημα φύτευσης τότε, ακόμα και όταν η ποικιλία παραμένει η ίδια, απαιτείται η υποβολή αιτήματος τροποποίησης καθώς μεταβάλλεται η υποκατηγορία.

15. Σε ένα τιμολόγιο, για ένα μέρος του τιμήματος έχει εκδοθεί πιστωτικό τιμολόγιο. Πώς καταχωρείται; Υπάρχει δηλαδή ή δυνατότητα καταχώρησης των πιστωτικών τιμολογίων είτε με καταχώρηση αρνητικής τιμής είτε με ειδική κατηγορία παραστατικών ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ώστε η αξία τους να θεωρείται ως «παραστατικό εξόφλησης»;

Ναι, υπάρχει τέτοια δυνατότητα. Αν, π.χ. για τιμολόγιο αξίας 1.000 ευρώ τα 800 ευρώ έχουν πληρωθεί με τραπεζικό παραστατικό και για τα υπόλοιπα 200 ευρώ έχει εκδοθεί πιστωτικό τιμολόγιο 200 ευρώ, τότε το πιστωτικό ουσιαστικά μπορεί να θεωρηθεί «παραστατικό εξόφλησης», δηλαδή καταχωρείται στην εξόφληση και τεκμηριώνει το πώς εξοφλήθηκε το αρχικό παραστατικό.
Αναλυτικότερα, το πιστωτικό καταχωρίζεται στην καρτέλα V.1 ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ως εξοφλητικό παραστατικό με την επιλογή της τιμής «ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ» από την αναδιπλούμενη λίστα τιμών του πεδίου ΤΥΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ. Το πιστωτικό συνδέεται με το παραστατικό δαπάνης (π.χ. τιμολόγιο) στο πίνακα σύνδεσης με το «τικάρισμα» του checkbox «ΧΡΗΣΗ», όπως γίνεται για κάθε παραστατικό εξόφλησης.

16. Στα γενικά δικαιολογητικά ζητείται βεβαίωση μεταβολών από την ΔΟΥ. Αυτή μπορεί να εκτυπώνεται από τα στοιχεία μητρώου της επιχείρησης στο TAXIS;   

Ναι.

17. Έστω σχέδιο βελτίωσης με μοναδικές επενδύσεις την αγορά τρακτέρ και την εγκατάσταση φυτείας, με την εγκατάσταση της φυτείας να αντιστοιχεί σε ποσοστό μικρότερο του 20% του εγκεκριμένου προϋπολογισμού. Ο δικαιούχος θέλει να υποβληθούν δύο αιτήματα πληρωμής. Υπάρχει η δυνατότητα να πάμε σε μερική πληρωμή του τρακτέρώστε να αφήσουμε 20% του προϋπολογισμού για μια β΄δόση;

Υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Στην πρώτη πληρωμή θα αιτηθεί μικρότερο ποσό για τον ελκυστήρα. Αν, π.χ. υποθέσουμε ότι το σχέδιο έχει συνολικό κόστος 100.000 ευρώ, ο ελκυστήρας 83.000 ευρώ και η φυτεία 17.000 ευρώ, θα εξοφλήσει το σύνολο του τιμολογίου του ελκυστήρα αλλά στο αιτούμενο (του πρώτου αιτήματος πληρωμής) θα συμπληρώσει τα 80.000 ευρώ. Στο δεύτερο αίτημα πληρωμής θα ζητήσει τα υπόλοιπα 3.000 ευρώ και την υλοποίηση της φυτείας, όσο αυτή τελικά κοστίσει. Αν η φυτεία υλοποιηθεί οικονομικότερα (έστω 12.000 ευρώ), στην τελευταία δόση μπορεί να ζητήσει τα 3.000 ευρώ για τον ελκυστήρα και τα 12.000 ευρώ για τη φυτεία. Δηλαδή πρέπει να αφήσουμε τουλάχιστον το 20% για την τελευταία δόση αλλά η τελευταία δόση μπορεί να είναι μικρότερη από 20%.

18. Κτιριακά που υλοποιούνται με αύξηση στα τετραγωνικά αλλά με το ίδιο ποσό υλοποίησης, πώς αντιμετωπίζονται; Π.χ. εάν κάποιος υλοποίησε μεγαλύτερη έκταση θερμοκηπίου από αυτή που είχε εγκριθεί μπορεί να αιτηθεί την πληρωμή, εφόσον δεν υπερβαίνει την επιλέξιμη δαπάνη και καλύπτεται από την έκταση που περιγράφεται στο συμβόλαιο/μισθωτήριο που έχει προσκομίσει; Για παράδειγμα, δικαιούχος εγκρίθηκε να κατασκευάσει θερμοκήπιο 14 στρεμμάτων, σε αγροτεμάχιο 20 στρεμμάτων, με επιλέξιμη δαπάνη 5.200 ευρώ/στρ. Χ 14στρ.=72.800 ευρώ. Μπορεί να κατασκευάσει θερμοκήπιο μεγαλύτερης έκτασης, π.χ. 16 στρεμμάτων με την ιδία δαπάνη; Απαιτείται τροποποίηση ή τεχνικό υπόμνημά από το μελετητή;

Εφόσον ο δικαιούχος επιθυμείνα γίνουν επιλέξιμα περισσότερα τετραγωνικά από αυτά που έχει εγκριθεί πρέπει οπωσδήποτε να υποβάλει αίτημα τροποποίησης. Διαφορετικά κατά την παραλαβή η επιτροπή θα κάνει διαίρεση της δαπάνης κόστους με την υλοποιημένη έκταση και θα πολλαπλασιάσει με την επιλέξιμη έκταση: Στο συγκεκριμένο παράδειγμα, 72.800 ευρώ / 16 στρέμματα που υλοποιήθηκαν = 4.550 ευρώ πραγματικό κόστος υλοποίησης ανά στρέμμα. Επομένως η ενίσχυση θα υπολογιστεί ως εξής: 14 στρέμματα (που είναι η ποσότητα που έχει εγκριθεί) Χ 4.550 ευρώ ανά στρέμμα (πραγματικό κόστος υλοποίησης) = 63.700 ευρώ και άρα θα υποστεί μείωση. Επομένως σε τέτοιες περιπτώσεις χρειάζεται υποβολή αιτήματος τροποποίησης ώστε να εγκριθεί το νέο φυσικό αντικείμενο (στο παράδειγμά μας τα 16 στρέμματα) για να μπορεί στη συνέχεια να καταβληθεί το σύνολο της δημόσιας οικονομικής ενίσχυσης. Αυτό δεν ισχύει μόνο για τις φυτείες αλλά και για τις κτιριακές εγκαταστάσεις - κατασκευές.