ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ_2020
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΤΑ (€/MWh)
Αιολικά 42,13
Φ/Β 43,66
ΜΥΗΣ 45,75
Βιομάζα 47,04
ΣΗΘΥΑ 47,04