Ένωση Αγρινίου

Παρασκευή, 28 Αυγούστου 2020 — Κατηγορίες: Η φωνή του αγρότη

Εµβολιασµός κατά του οροτύπου 4 του Καταρροϊκού Πυρετού του προβάτου

Από το 2014 οπότε και εκδηλώθηκε η επιζωοτία Καταρροϊκού Πυρετού από τον ορότυπο 4 στη Χώρα µας και έως τις 30.07.2020, δεν είχαν εκδηλωθεί άλλες εστίες Καταρροϊκού Πυρετού από τον εν λόγω ορότυπο στην ηπειρωτική Ελλάδα.

Από τις 30.07.2020, οπότε και επιβεβαιώθηκαν οι πρώτες εστίες της νόσου στις Περιφερειακές Ενότητες (ΠΕ) Κοζάνης και Καστοριάς, η επιβεβαίωση κρουσµάτων της νόσου από τον ορότυπο 4 του ιού είναι σταθερή και η νόσος εξαπλώνεται σταδιακά στις γειτονικές ΠΕ.

 • Έτσι, έως σήµερα, έχουµε 55 επιβεβαιωµένες εστίες του νοσήµατος, ενώ οι υποψίες που προκύπτουν από την κλινική και ορολογική επιτήρηση διερευνώνται εργαστηριακά.

Η εκδήλωση εστιών έχει επιφέρει την επιβολή των µέτρων που προβλέπονται στην κείµενη νοµοθεσία και έχει προκαλέσει την ανησυχία όσων εµπλέκονται στην εκτροφή ζώων ευαίσθητων στη νόσο ειδών (βοοειδή, πρόβατα, αιγοειδή) για την περαιτέρω εξέλιξη της νόσου στη Χώρα.

Η Κεντρική Αρµόδια Αρχή του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων (Υπ.Α.Α.Τ.), λαµβάνοντας υπόψη:

α) Την επιδηµιολογική εξέλιξη του νοσήµατος στην ηπειρωτική Χώρα.

β) Το εκτιµώµενο κόστος µιας εθνικής εκστρατείας υποχρεωτικού εµβολιασµού, καθώς και τον ελάχιστο απαιτούµενο χρόνο για την ολοκλήρωση των διαδικασιών προµήθειας των απαιτούµενων δόσεων εµβολίων σε µία τέτοια περίπτωση.

γ) Τη σύµφωνη γνώµη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

δ) Την σύµφωνη γνώµη των µελών του Εθνικού Κέντρου Ελέγχου της ασθένειας υπέρ της πραγµατοποίησης εθελοντικού εµβολιασµού για τον ορότυπο 4 του ιού του Καταρροϊκού Πυρετού.

ε) Το γεγονός ότι η χρήση αδρανοποιηµένων εµβολίων κατά του συγκεκριµένου ορότυπου του ιού αποτελεί τεκµηριωµένα αποτελεσµατικό συµπληρωµατικό µέτρο καταπολέµησης της νόσου, σε συνδυασµό µε την έλεγχο του πληθυσµού των εντόµων φορέων και τον έλεγχο των µετακινήσεων ζώων ευαίσθητων στη νόσο ειδών.

στ) Το αίτηµα της ∆ιεύθυνσης Κτηνιατρικής της Περιφέρειας ∆υτικής Μακεδονίας µε βάση τις εισηγήσεις των Τοπικών Κέντρων Ελέγχου της ασθένειας Καστοριάς, Φλώρινας, Γρεβενών και Κοζάνης για πραγµατοποίηση εµβολιασµού, η οποία έχει ξεκινήσει τις απαραίτητες οικονοµικές διαδικασίες για την προµήθεια του εµβολίου.

ζ) Τους διαθέσιµους πόρους.

η) Τα ενθαρρυντικά αποτελέσµατα στον περιορισµό των κλινικών συµπτωµάτων της νόσου και της εξάπλωσης της κυκλοφορίας του ιού στις χώρες της Ευρώπης όπου έχει πραγµατοποιηθεί εµβολιασµός για την αντιµετώπισή της.

Προέβη στις απαραίτητες ενέργειες, ώστε να καταστεί δυνατή η πραγµατοποίηση εθελοντικού εµβολιασµού ζώων των ευαίσθητων στη νόσο ειδών (βοοειδή, πρόβατα, αιγοειδή), µε αδρανοποιηµένα εµβόλια κατά του ορότυπου 4 του ιού του Καταρροϊκού Πυρετού του προβάτου.

Σύµφωνα µε το άρθρο 6 παρ. Β, εδάφιο (β) της υπ’ αριθµ. 1777/211994 Κοινής Υπουργικής Απόφασης Έγκρισης προγράµµατος οικονοµικών αποζηµιώσεων, ενισχύσεων και λειτουργικών δαπανών που  προκύπτουν από την επιβολή  κτηνιατρικών

µέτρων εξυγίανσης του ζωικού κεφαλαίου της χώρας (διερεύνηση, πρόληψη, επιτήρηση, έλεγχος, εκρίζωση, έκτακτες επεµβάσεις) στο πλαίσιο εφαρµογής των ισχυουσών ειδικών κτηνιατρικών διατάξεων, για το έτος 2020 (ΦΕΚ 3309Β’/07.08.2020), στις επιλέξιµες δαπάνες περιλαµβάνονται «Οι δαπάνες αγοράς εµβολίων από τις ∆ιευθύνσεις Κτηνιατρικής των Περιφερειών και τις ∆.Α.Ο.Κ των Περιφερειακών Ενοτήτων για τον έλεγχο της διασποράς του καταρροϊκού πυρετού του προβάτου. Οµοίως οι δαπάνες αγοράς εντοµοκτόνων   ή   και   εντοµοαπωθητικών   από   τις   ∆ιευθύνσεις   Κτηνιατρικής   των

Περιφερειών και τις ∆.Α.Ο.Κ των Περιφερειακών Ενοτήτων για την καταπολέµηση των εντόµων-φορέων που είναι υπεύθυνα για την µετάδοση του ιού του καταρροϊκού πυρετού του προβάτου στα πλαίσια προγραµµάτων που καταρτίζουν και εκτελούν οι ∆ιευθύνσεις Κτηνιατρικής των Περιφερειών. Τα προγράµµατα αυτά θα πρέπει να έχουν υποβληθεί προς το Τµήµα Λοιµωδών και Παρασιτικών Νοσηµάτων της ∆/νσης Υγείας Ζώων και να έχουν εγκριθεί προκειµένου να τύχουν της ανωτέρω χρηµατοδότησης».

Ως εκ τούτου, παρατίθενται οι κάτωθι τρόποι κάλυψης της δαπάνης προµήθειας του εµβολίου:

 1. Κάλυψη της δαπάνης αρχικώς από τις Περιφέρειες όπου επιβεβαιώνονται εστίες και, σε δεύτερο χρόνο, από το Υπ.Α.Α.Τ., µετά την έγκριση του σχετικού προγράµµατος εµβολιασµού υποβληθέντος στην ∆ιεύθυνση Υγείας Ζώων του Υπ.Α.Α.Τ. και τη σύµφωνη γνώµη του Γενικού και Υπηρεσιακού Γραµµατέα του Υπ.Α.Α.Τ., κατά τα οριζόµενα στην ως άνω Κοινή Υπουργική Απόφαση οικονοµικών αποζηµιώσεων για το 2020. Επισηµαίνεται ότι η έγκριση των προγραµµάτων θα γίνεται κατόπιν αξιολόγησης της τρέχουσας επιζωοτιολογικής κατάστασης στην εκάστοτε Περιφέρεια.
 2. Κάλυψη της δαπάνης από τις Περιφέρειες, όπου δεν επιβεβαιώνονται εστίες, µετά την γνωστοποίηση του σχετικού προγράµµατος εµβολιασµού στην ∆ιεύθυνση Υγείας Ζώων του Υπ.Α.Α.Τ..
 3. Κάλυψη της δαπάνης αγοράς του εµβολίου από τον ίδιο τον κτηνοτρόφο, σε όλη την επικράτεια.

Τα διαθέσιµα εµβόλια κατά του οροτύπου 4 του ιού του Καταρροϊκού Πυρετού του προβάτου παρατίθενται στον ακόλουθο Πίνακα.

Ονοµασία σκευάσµατος Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας-Επικοινωνία
BLUEVAC 4 CZ Veterinaria Spain-Virbac Hellas
BTVPUR INJ. SUSP. BTV-4 Boehringer-Ingelheim Hellas
SYVAZUL BTV INJ. SUSP. BTV-4 Laboratorios Syva SAU-Ceva Hellas
ZULVAC BTV INJ. SUSP. BTV-4 Zoetis Belgium-Zoetis Hellas

Η χρήση των εν λόγω εµβολίων θα πρέπει να γίνεται πάντα σύµφωνα µε τις εκάστοτε οδηγίες του παρασκευαστή.

Β. Διαδικασία του εµβολιασµού.

 1. Ο εµβολιασµός θα πραγµατοποιείται:
 • στην εκάστοτε Περιφέρεια/Περιφεριακή Ενότητα, σύµφωνα µε την επιδηµιολογική κατάσταση του νοσήµατος, εφόσον η Τοπική Κτηνιατρική Αρχή υποβάλει το σχετικό πρόγραµµα εµβολιασµού στην ∆ιεύθυνση Υγείας των Ζώων του Υπ.Α.Α.Τ.,
 • σε όλη την επικράτεια της Χώρας, κατ’ επιλογήν του κτηνοτρόφου, εφόσον αναλαµβάνει ο ίδιος το κόστος προµήθειας του εµβολίου και της εφαρµογής του.
 1. ∆εν εµβολιάζονται τα βοοειδή και τα µικρά µηρυκαστικά που χρησιµοποιούνται ως µάρτυρες ορολογικής επιτήρησης, σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ. 494/52485 Υπουργική Απόφαση του Προγράµµατος επιτήρησης του Καταρροϊκού Πυρετού του προβάτου (ΦΕΚ 635Β’/27.02.2020).
 1. Κατόπιν εφαρµογής του εµβολιασµού, θα εξαιρούνται από την απαγόρευση εξόδου από τις ζώνες προστασίας και επιτήρησης τα ζώα ειδών ευαίσθητων στη νόσο, που έχουν εµβολιαστεί για τον ορότυπο 4 του ιού. Σε ό,τι αφορά τους µετακινούµενους εκτροφείς, σε περίπτωση αδυναµίας πραγµατοποίησης του εµβολιασµού είτε στην ΠΕ αποστολής είτε στην ΠΕ προορισµού, για την εξαίρεση απαγόρευσης µετακίνησης θα πρέπει να ισχύουν οι λοιποί όροι του Κανονισµού (ΕΚ) 1266/2007.
 2. Ο κτηνίατρος ο οποίος θα διενεργεί τον εµβολιασµό, θα καταγράφει τη χορήγηση των εµβολίων, και θα συµπληρώνει και θα υπογράφει το Μητρώο Φαρµακευτικής Αγωγής της κτηνοτροφικής εκµετάλλευσης.
 3. Σύµφωνα µε το άρθρο 8 της ως άνω Υπουργικής Απόφασης του Προγράµµατος επιτήρησης του Καταρροϊκού Πυρετού του προβάτου, «τα νόµιµα σηµεία διάθεσης των εµβολίων για τον Καταρροϊκό Πυρετό είναι:
 • τα καταστήµατα λιανικής πώλησης κτηνιατρικών φαρµακευτικών προϊόντων (που εκτελούν µόνο συνταγές άλλων),
 • τα κτηνιατρικά γραφεία παραγωγικών ζώων (που απαγορεύεται να εκτελούν συνταγές άλλων κτηνιάτρων),
 • οι κτηνίατροι των ιδιωτικών κτηνιατρείων ή κλινικών ζώων (που απαγορεύεται να εκτελούν συνταγές άλλων κτηνιάτρων),
 • οι κτηνίατροι των κτηνιατρικών γραφείων παραγωγικών ζώων των Συνεταιριστικών οργανώσεων, των Συνεταιριστικών επιχειρήσεων και των Οµάδων Παραγωγών,
 • τα φαρµακεία (που εκτελούν µόνο συνταγές άλλων).

Οι υπεύθυνοι των ανωτέρω σηµείων διάθεσης υποχρεούνται να καταχωρούν όλα τα σκευάσµατα των εµβολίων που εµπορεύονται/διαθέτουν προς τους τελικούς χρήστες, στην ειδική ηλεκτρονική βάση δεδοµένων της ηλεκτρονικής εφαρµογής που ονοµάζεται «Καταρροϊκός Πυρετός/Ηλεκτρονική Καταχώριση Εµβολίων» και είναι αναρτηµένη στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων.

Η διαδικασία καταχώρισης που ακολουθείται περιγράφεται αναλυτικά στο υπ’ αριθµ. πρωτοκόλλου 2221/63872/09.06.2015 έγγραφο της ∆ιεύθυνσης Υγείας των Ζώων «Οδηγίες για την καταχώριση των εµβολίων κατά του καταρροϊκού πυρετού στην ψηφιακή εφαρµογή», το οποίο βρίσκεται αναρτηµένο στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων (www.minagric.gr).

Οι Αρµόδιες Κτηνιατρικές Υπηρεσίες των οικείων Περιφερειακών Ενοτήτων διενεργούν δειγµατοληπτικούς ελέγχους για να επιβεβαιώσουν την τήρηση αυτής της υποχρέωσης των υπευθύνων των σηµείων διάθεσης των εµβολίων και προβαίνουν στις απαραίτητες ενέργειες για τη συµµόρφωσή τους».