Ένωση Αγρινίου

Τετάρτη, 01 Ιούλιος 2020 — Κατηγορίες: Ανακοινώσεις

Συμπληρωματική Πρόσκληση για τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα Προώθησης Αγροτικών Προϊόντων

Ο διαθέσιμος προϋπολογισμός ανέρχεται σε 5 εκατ. ευρώ για τα “απλά’’ προγράμματα και 5 εκατ. ευρώ για τα “πολύ-προγράμματα” προώθησης και ενημέρωσης.

Στο πλαίσιο του Καν(ΕΕ) 1144/2014 και για την αντιμετώπιση των διαταραχών που έχουν προκληθεί στην αγορά λόγω της πανδημίας του Covid-19 δημοσιεύτηκαν δυο συμπληρωματικές προσκλήσεις υποβολής προτάσεων Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Προώθησης Αγροτικών Προϊόντων (απλά και πολύ-προγράμματα) για την εσωτερική αγορά και σε Τρίτες Χώρες με προθεσμία υποβολής έως τις 27/08/2020.

Οι αιτήσεις για χρηματοδότηση υποβάλλονται απευθείας στον Εκτελεστικό Οργανισμό Καταναλωτών, Υγείας, Γεωργίας και Τροφίμων της ΕΕ (CHAFEA), ο οποίος είναι αρμόδιος για την αξιολόγηση και την έγκρισή τους.

Στην ιστοσελίδα του CHAFEA, υπάρχει μια σειρά εργαλείων που βοηθούν τους υποψηφίους να υποβάλουν επιτυχώς τις προτάσεις τους

Πληροφορίες: Τμήμα Εμπορικών Ροών και Προώθησης Προϊόντων,
Δ/νση Προώθησης Γεωργικών Προϊόντων,
τηλ. επικοινωνίας: 2102124283, 4039, 4521
e-mail: eapostolaki@minagric.grakaldiri@minagric.grpfoteinaki@minagric.gr