Ένωση Αγρινίου

Πέμπτη, 09 Ιουλίου 2020 — Κατηγορίες: Επικαιρότητα

ΚΑΠ και φυσικοί πόροι - Δημόσια Διαβούλευση

Σήμερα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε δημόσια διαβούλευση σχετικά με τον αντίκτυπο της κοινής αγροτικής πολιτικής (ΚΑΠ) στους φυσικούς πόρους, συμπεριλαμβανομένης της βιοποικιλότητας, του εδάφους και των υδάτων.

Η διαβούλευση στοχεύει στη συλλογή πληροφοριών και σχολίων από ενδιαφερόμενους και πολίτες σχετικά με την αποτελεσματικότητα, την αποδοτικότητα και τη συνάφεια των τρεχόντων εργαλείων της ΚΑΠ που σχετίζονται με τους φυσικούς πόρους, καθώς και τη συνοχή τους με τη δράση της ΕΕ σε άλλους τομείς και την προστιθέμενη αξία αυτών των εργαλείων που εφαρμόζονται σε επίπεδο ΕΕ.

Τα ενδιαφερόμενα μέρη, όπως εκπρόσωποι των τομέων της γεωργίας και της δασοκομίας (συμπεριλαμβανομένων των αγροτών, των παρόχων εισροών, των μεταποιητών και των λιανοπωλητών), καθώς και οι εθνικές και περιφερειακές αρχές, οι συμβουλευτικές υπηρεσίες, οι ΜΚΟ καθώς και το ευρύτερο κοινό θα έχουν τώρα 15 εβδομάδες για να συμμετέχουν.

Η δημόσια διαβούλευση καλύπτει τις ήδη δημοσιευμένες μελέτες για τη βιοποικιλότητα και το νερό , καθώς και τη συνεχιζόμενη μελέτη υποστήριξης της αξιολόγησης στο έδαφος. Στη συνέχεια, όλοι θα τροφοδοτήσουν μια επικείμενη έκθεση της Επιτροπής (έγγραφο εργασίας των υπαλλήλων) που θα αξιολογήσει τον αντίκτυπο της ΚΓΠ στους φυσικούς πόρους.

Ιστορικό

Ο σημαντικός ρόλος της γεωργίας και της δασοκομίας στη διαχείριση των φυσικών πόρων αναγνωρίζεται και αντικατοπτρίζεται καλά στην ΚΑΠ της ΕΕ. Ένας από τους τρεις γενικούς στόχους του είναι η αειφόρος διαχείριση των φυσικών πόρων και η δράση για το κλίμα. Η πρόληψη της διάβρωσης του εδάφους, η βελτίωση της διαχείρισης του εδάφους, η διαχείριση των υδάτων, καθώς και η αποκατάσταση, η διατήρηση και η ενίσχυση της βιοποικιλότητας αποτελούν βασικά στοιχεία αυτού του στόχου της ΚΑΠ.