Ένωση Αγρινίου

Πέμπτη, 09 Ιούλιος 2020 — Κατηγορίες: Ανακοινώσεις

Η Προκήρυξη για το Πρόγραμμα Διανομής Φρούτων, Λαχανικών και Γάλακτος σε σχολεία

Μέχρι 21 Ιουλίου η ηλεκτρονική υποβολή προτάσεων.

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων διενεργεί ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΧΤΟ Διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας- τιμής, για την επιλογή οικονομικού φορέα/ οικονομικών φορέων σχετικά με την ανάθεση υπηρεσιών που αφορούν σε εκπαιδευτικά μέτρα (βιωματική δράση) με στόχο την προώθηση της κατανάλωσης φρούτων, λαχανικών και γάλακτος από μαθητές/ μαθήτριες και σε μέτρα (δράσεις) προβολής, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Διανομής Φρούτων, Λαχανικών και Γάλακτος σε σχολεία.

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη για τις ως άνω υπηρεσίες ανέρχεται, συνολικά, στο ποσό των [196.793,00€ (για την ανάθεση υπηρεσιών που αφορούν σε εκπαιδευτικά μέτρα) + 458.957,00€ (για τα μέτρα προβολής)=] 655.750€ (εξακοσίων πενήντα πέντε χιλιάδων επτακοσίων πενήντα ευρώ και μηδέν λεπτών), μη συμπεριλαμβανομένου του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.), ύψους 24%.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.eprocurement.gov.gr του συστήματος.

Οι προσφορές από τους οικονομικούς φορείς υποβάλλονται ηλεκτρονικά, μέσω της ανωτέρω διαδικτυακής πύλης, στην Ελληνική γλώσσα. Ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών: 21 Ιουλίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 17:00’, μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.).

Οι ενδιαφερόμενοι θα βρουν περισσότερες πληροφορίες και ολόκληρη τη Διακήρυξη εδώ.