Ένωση Αγρινίου

Παρασκευή, 17 Ιουλίου 2020 — Κατηγορίες: Η φωνή του αγρότη

Επίδομα ορεινών/μειονεκτικών περιοχών: η διαδικασία χορήγησης

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η σχετική απόφαση των υπουργών Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Εσωτερικών, Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Oι δικαιούχοι μπορούν πλέον ηλεκτρονικά και σε ελάχιστο χρονικό διάστημα να ολοκληρώνουν τη διαδικασία υποβολής του αιτήματός του, με τους κωδικούς του TAXIS. Στη συνέχεια, μέσω της διαλειτουργικότητας και με σεβασμό στα προσωπικά δεδομένα θα πραγματοποιούνται αυτόματοι έλεγχοι και διασταυρώσεις στοιχείων του αιτούντος, ενώ  με μέηλ ή με sms θα αποστέλλεται στο τέλος η σχετική ειδοποίηση στον ενδιαφερόμενο για την έγκριση ή την απόρριψή του.

Η νέα ηλεκτρονική διαδικασία λαμβάνει υπόψιν της και όσους από τους πολίτες για οποιονδήποτε λόγο δεν είναι εξοικειωμένοι με τις ψηφιακές πλατφόρμες. Αυτοί θα μπορούν να απευθύνονται στο ΚΕΠ της περιοχής τους, όπου διαπιστευμένοι υπάλληλοι θα τους συνδράμουν για την υποβολή της αίτησής τους και για την ενημέρωσή τους αναφορικά με την πορεία της.

Για όσους πολίτες δεν έχουν ήδη υποβάλλει αίτηση για το έτος 2019, η νέα ψηφιακή πλατφόρμα ανοίγει και θα παραμείνει στη διάθεση των δικαιούχων έως τις 31 Αυγούστου 2020. Για τους πολίτες που επιθυμούν να υποβάλλουν αίτηση για το έτος 2020, η πλατφόρμα θα ανοίξει την 1η Σεπτεμβρίου και θα παραμείνει διαθέσιμη έως και τις 30 Οκτωβρίου.

Η διεύθυνση της νέας ψηφιακής πλατφόρμας είναι: https://oreina.epidomata.gov.gr/

Το ποσόν της ενίσχυσης είναι 600 ευρώ ετησίως, εφόσον το οικογενειακό εισόδημα του αιτούντος ανά έτος δεν υπερβαίνει τα 3000 ευρώ, ή 300 ευρώ ετησίως, εφόσον το οικογενειακό εισόδημα ανά έτος κυμαίνεται μεταξύ 3000.01 έως 4.700 ευρώ.

Όσοι επιθυμούν να διαπιστώσουν αν είναι δικαιούχοι του επιδόματος μπορούν να αναζητήσουν απαντήσεις στους εξής συνδέσμους:  https://opeka.gr/oikogeneies/oreines-kai-meionektikes-perioches/plirofories/ και https://opeka.gr/oikogeneies/oreines-kai-meionektikes-perioches/erotiseis-apantiseis/

Aναλυτικά η  ΚΥΑ αναφέρει: 

Δικαιούχοι εισοδηματικής ενίσχυσης

Η εισοδηματική ενίσχυση χορηγείται σε οικογένειες, συμπεριλαμβανομένων των μονογονεϊκών, ένα τουλάχιστον μέλος των οποίων έχει την ιδιότητα του πολίτη:

α) της Ελληνικής Δημοκρατίας,

β) κράτους - μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

γ) κράτους ανήκοντος στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (Νορβηγία, Ισλανδία και Λιχτενστάιν) και

δ) της Ελβετικής Συνομοσπονδίας.

Στην περίπτωση που ένα μόνο μέλος της οικογένειας πληροί την προϋπόθεση του προηγούμενου εδαφίου, η αίτηση για τη χορήγηση της ενίσχυσης υποβάλλεται από το μέλος αυτό. Αν η ίδια προϋπόθεση συντρέχει στο πρόσωπο αμφότερων των συζύγων ή μερών του συμφώνου συμβίωσης, η αίτηση υποβάλλεται από έναν από αυτούς.

Προϋποθέσεις χορήγησης

1. Η εισοδηματική ενίσχυση χορηγείται υπό τις ακόλουθες σωρευτικά τιθέμενες πρόσθετες προϋποθέσεις:

Τα μέλη της οικογένειας κατοικούν μόνιμα σε ορεινές και μειονεκτικές περιοχές, και ειδικότερα:

α) ως ορεινές περιοχές για την εφαρμογή της παρούσας, νοούνται οι ορεινές περιοχές που περιλαμβάνονται στον «ΠΙΝΑΚΑ ΟΡΕΙΝΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (ΑΡΘΡΟ 3 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3)» της οδηγίας 81/645/ΕΟΚ, όπως αυτή ισχύει μετά την τροποποίησή της δυνάμει της απόφασης 83/339/ΕΟΚ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της Οδηγίας 85/148/ΕΟΚ, της Οδηγίας 89/588/ΕΟΚ, της Οδηγίας 93/66/ΕΟΚ και της απόφασης 94/516/ΕΚ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

β) Ως μειονεκτικές περιοχές για τη χορήγηση της εισοδηματικής ενίσχυσης από το έτος 2020 και εντεύθεν νοούνται οι περιοχές με σημαντικά φυσικά μειονεκτήματα και οι περιοχές με ειδικά μειονεκτήματα, κατά την Τεύχος B' 2882/16.07.2020 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29189 έννοια των παρ. 3 και 4, αντίστοιχα, του άρθρου 32 του Κανονισμού (ΕΕ) 1305/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013, όπως αυτές καθορίστηκαν στα σχετικά Παραρτήματα του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας», το οποίο εγκρίθηκε με την από 28.2.2019 Εκτελεστική απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής περί έγκρισης της τροποποίησης του προγράμματος αγροτικής ανάπτυξης της Ελλάδας για στήριξη από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και τροποποίησης της εκτελεστικής απόφασης C(2015) 9170.

γ) Για το έτος ενίσχυσης 2019, ως μειονεκτικές περιοχές νοούνται οι περιοχές που περιλαμβάνονται στον «ΠΙΝΑΚΑ ΜΕΙΟΝΕΚΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ (ΑΡΘΡΟ 3 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4) και στον «ΠΙΝΑΚΑ ΜΕΙΟΝΕΚΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ (ΑΡΘΡΟ 3 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5) της οδηγίας 81/645/ΕΟΚ, όπως αυτή ισχύει μετά την τροποποίησή της δυνάμει της απόφασης 83/339/ΕΟΚ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της Οδηγίας 85/148/ΕΟΚ, της Οδηγίας 89/588/ΕΟΚ, της Οδηγίας 93/66/ΕΟΚ και της απόφασης 94/516/ΕΚ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ως μόνιμη κατοικία νοείται η συνεχής διαμονή στις ανωτέρω περιοχές για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δύο (2) ετών, όπως τούτο προκύπτει από τις δηλώσεις φορολογίας του εισοδήματος των δικαιούχων για τα δύο (2) τελευταία πριν από την υποβολή της αίτησής τους φορολογικά έτη σε συνδυασμό με τα στοιχεία του Φορολογικού τους Μητρώου.

δ) Το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα των δικαιούχων δεν υπερβαίνει το ποσό των τεσσάρων χιλιάδων επτακοσίων (4.700,00) ευρώ, ή το κατά αναπροσαρμογή εκάστοτε καθοριζόμενο εισοδηματικό όριο

2. Ως ετήσιο οικογενειακό εισόδημα νοείται το ετήσιο φορολογητέο πραγματικό ή τεκμαρτό, καθώς και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο, εισόδημα όλων των μελών της οικογένειας του αιτούντος τη χορήγηση της εισοδηματικής ενίσχυσης. Στο ετήσιο οικογενειακό εισόδημα δεν προσμετράται το χορηγούμενο σύμφωνα με το άρθρο 235 του ν. 4389/2016 (Α΄ 94), όπως ισχύει, Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα, το χορηγούμενο κατ' άρθρο 214 του ν. 4512/2018 (Α΄ 5) επίδομα παιδιού, το επίδομα εκπαίδευσης ή επαγγελματικής κατάρτισης ανέργων του άρθρου 30 του ν. 4144/2013 (Α΄ 88), όπως ισχύει, καθώς και τα χρηματικά ποσά που καταβάλλονται ως προνοιακές παροχές σε άτομα με αναπηρία. Η χορηγούμενη κατ' εφαρμογή της παρούσας απόφασης εισοδηματική ενίσχυση δεν λαμβάνεται υπόψη για τον προσδιορισμό του ετήσιου οικογενειακού εισοδήματος κατ' εφαρμογή της παρούσας.

3. Για τις αιτήσεις που υποβάλλονται κατά το έτος 2020 και αφορούν στο έτος ενίσχυσης 2019, ως έτος υποβολής της αίτησης θεωρείται το έτος 2019 για τον έλεγχο της μόνιμης κατοικίας και της πλήρωσης του εισοδηματικού κριτηρίου, σύμφωνα με την παρ. 2.

Ύψος της ενίσχυσης - Εισοδηματικό κριτήριο

1. Το ύψος της εισοδηματικής ενίσχυσης ανέρχεται: α) σε εξακόσια (600,00) ευρώ ετησίως, εφόσον το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα των δικαιούχων δεν υπερβαίνει το ποσό των τριών χιλιάδων (3.000,00) ευρώ και β) σε τριακόσια (300,00) ευρώ ετησίως, εφόσον το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα των δικαιούχων κυμαίνεται μεταξύ του ποσού των τριών χιλιάδων ενός (3.000,01) ευρώ και του ποσού των τεσσάρων χιλιάδων επτακοσίων (4.700,00) ευρώ.

2. Το εισοδηματικό κριτήριο της παραγράφου 1 ελέγχεται με βάση την τελευταία υποβληθείσα δήλωση φορολογίας εισοδήματος του αιτούντος και τη σχετικώς εκδοθείσα πράξη Διοικητικού/Διορθωτικού Προσδιορισμού Φόρου, σε συνδυασμό με τα ισχύοντα κατά το χρόνο της υποβολής της αίτησης στοιχεία του Φορολογικού του Μητρώου. Οι δικαιούχοι, προκειμένου για τη χορήγηση της εισοδηματικής ενίσχυσης, οφείλουν να υποβάλλουν δήλωση φορολογίας του εισοδήματός τους καθ' έκαστο φορολογικό έτος, ακόμα κι αν δεν υποχρεούνται προς τούτο με βάση την ισχύουσα φορολογική νομοθεσία.

3. Ειδικά ως προς τις αιτήσεις που υποβάλλονται για την εισοδηματική ενίσχυση που οφείλεται για το έτος 2019, εφόσον μέχρι τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης δεν έχει υποβληθεί η απαιτούμενη προς έλεγχο του εισοδηματικού κριτηρίου δήλωση φορολογίας εισοδήματος του αιτούντος για το φορολογικό έτος 2018, επειδή ο αιτών δεν είχε υποχρέωση προς τούτο με βάση την ισχύουσα φορολογική νομοθεσία, η υποβολή της φορολογικής αυτής δήλωσης συνιστά προϋπόθεση για την υποβολή και διεκπεραίωση της αίτησής του, προκειμένου για τον έλεγχο του τιθέμενου εισοδηματικού κριτηρίου βάσει της σχετικώς εκδιδόμενης Πράξης Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου. Στις περιπτώσεις του προηγούμενου εδαφίου η δήλωση φορολογίας εισοδήματος υποβάλλεται αζημίως για τον αιτούντα.

4. Εν όψει του ελέγχου της μονιμότητας της κατοικίας σε ορεινή και μειονεκτική περιοχή μέσω των δηλώσεων φορολογίας του εισοδήματος του αιτούντος και του συζύγου του ή του έτερου μέρους συμφώνου συμβίωσης για τα δύο (2) τελευταία πριν από την υποβολή της αίτησής του φορολογικά έτη σε συνδυασμό με τα στοιχεία του Φορολογικού του Μητρώου, αν δεν έχουν υποβληθεί οι απαιτούμενες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος για τα κρίσιμα φορολογικά έτη, επειδή ο αιτών δεν είχε υποχρέωση προς τούτο με βάση την ισχύουσα φορολογική νομοθεσία, η υποβολή των δηλώσεων αυτών συνιστά προϋπόθεση για την υποβολή και διεκπεραίωση της αίτησής του, προκειμένου για τον έλεγχο της πλήρωσης της τιθέμενης προϋπόθεσης. Στις περιπτώσεις του προηγούμενου εδαφίου οι απαιτούμενες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος υποβάλλονται αζημίως για τον αιτούντα.

5. Σε περίπτωση έγγαμων, ή όσων έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, εφόσον υποβάλλεται ξεχωριστή δήλωση φορολογίας εισοδήματος, η πλήρωση του εισοδηματικού κριτηρίου και η διαπίστωση της μονιμότητας της κατοικίας προκύπτουν από τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος και τις αντίστοιχες πράξεις διοικητικού προσδιορισμού φόρου, αμφοτέρων των συζύγων ή μερών του συμφώνου συμβίωσης.

Χρόνος και τρόπος καταβολής

1. Η Εισοδηματική Ενίσχυση Οικογενειών Ορεινών και Μειονεκτικών Περιοχών καταβάλλεται στους δικαιούχους εφάπαξ κατ έτος, με πίστωση στο δηλωθέντα τραπεζικό λογαριασμό του δικαιούχου, την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα που έπεται του μήνα, κατά τον οποίο εξεδόθη η εγκριτική της χορήγησης της εισοδηματικής ενίσχυσης απόφαση.

2. Η καταβολή πραγματοποιείται με βάση σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο αναλυτικής κατάστασης, μέσω του Διατραπεζικού Συστήματος Πληρωμών ΔΙΑΣ, με πίστωση των λογαριασμών τράπεζας ή ΕΛ.ΤΑ., που δηλώθηκαν από τους δικαιούχους. Στην αναλυτική κατάσταση περιλαμβάνονται κατ' ελάχιστο τα στοιχεία ταυτοποίησης των δικαιούχων (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, Α.Μ.Κ.Α., Α.Φ.Μ.), ο αριθμός της εγκριτικής απόφασης χορήγησης της εισοδηματικής ενίσχυσης, το πληρωτέο ποσό, ο αριθμός ΙΒΑΝ του λογαριασμού των δικαιούχων και η ημερομηνία πίστωσης. Σε συγκεντρωτική κατάσταση πληρωμής της δαπάνης θα αναγράφονται ο συνολικός αριθμός των δικαιούχων, το συνολικό ποσό της πληρωμής, η κατανομή των πληρωμών ανά τράπεζα (αριθμός πιστώσεων και ποσά) και η αμοιβή της τράπεζας για την υλοποίηση της πληρωμής.

3. Η ως άνω συγκεντρωτική κατάσταση πληρωμής, μετά την εκτύπωση και υπογραφή της από την αρμόδια υπηρεσία πληροφορικής, υπογράφεται από τον Προϊστάμενο του Τμήματος Ελέγχων και Διαχείρισης Πληρωμών και Μεταβολών της Διεύθυνσης Οικογενειακών Επιδομάτων του Ο.Π.Ε.Κ.Α. και τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Οικογενειακών Επιδομάτων του Ο.Π.Ε.Κ.Α. και στη συνέχεια διαβιβάζεται στη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Οργανισμού, με τα εξής δικαιολογητικά:

α) Αντίγραφο της απόφασης του αρμόδιου για την ανάληψη της σχετικής υποχρέωσης οργάνου.

β) Το αναλυτικό ηλεκτρονικό αρχείο της παρ. 2 του παρόντος άρθρου,

γ) Κατάσταση πληρωμής δαπάνης υπογεγραμμένη από τον αρμόδιο διατάκτη, στην οποία θα αναφέρονται τουλάχιστον:

 i) ο ΚΑΕ/λογαριασμός οικονομικής ταξινόμησης,

ii) ο φορέας, ο προϋπολογισμός του οποίου επιβαρύνεται,

iii) το οικονομικό έτος, τον προϋπολογισμό του οποίου βαρύνει η δαπάνη,

iv) το συνολικό ποσό της πληρωμής.

4. Η Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών μεριμνά για την ενταλματοποίηση της δαπάνης. Στη συνέχεια εκδίδει και αποστέλλει στην αρμόδια τράπεζα την εντολή πληρωμής του συνολικού ποσού.

Αναλυτικά το ΦΕΚ εδώ