ΙΟΥΝΙΟΣ 2020
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΤΑ (€/MWh)
Αιολικά 32,59
Φ/Β 32,54
ΜΥΗΣ 33,88
Βιομάζα 34,64
ΣΗΘΥΑ 34,64