Ένωση Αγρινίου

Τετάρτη, 22 Ιουλίου 2020 — Κατηγορίες: Ανακοινώσεις

Έως 17 Αυγούστου η υποβολή αιτήσεων για την «Προώθηση οίνων σε τρίτες χώρες»

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που επιθυμούν να ενταχθούν στο ειδικό μέτρο στήριξης «Προώθηση οίνων σε τρίτες χώρες» για την περίοδο 2019-2023, να υποβάλουν τα αιτήματά τους έως την 17η Αυγούστου 2020 στην Διεύθυνση Προώθησης Γεωργικών Προϊόντων.

Επισημαίνεται, ότι το ύψος του προϋπολογισμού του μέτρου αφορά Ενωσιακή συμμετοχή 60% των επιλέξιμων δαπανών και Εθνική Χρηματοδοτική Συμμετοχή όπως ορίζεται στην παρ. 3 του άρθρου 1 της αριθ. 782/181320/6.7.2020 ΚΥΑ και λαμβάνοντας υπόψη την μελλοντική ενωσιακή χρηματοδότηση του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο μετά το 2020.

Αιτήματα στήριξης μπορούν να υποβάλλουν επαγγελματικές οργανώσεις, οργανώσεις οινοπαραγωγών, ενώσεις οργανώσεων οινοπαραγωγών, προσωρινές ή μόνιμες ενώσεις δύο ή περισσότερων παραγωγών, διεπαγγελματικές οργανώσεις, ιδιωτικές εταιρείες καθώς και οργανισμοί δημοσίου δικαίου σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις που ορίζονται στην ανωτέρω ΚΥΑ.

Παρακαλούνται οι φορείς/ενώσεις στους οποίους κοινοποιείται η παρούσα να ενημερώσουν τα μέλη τους. Επίσης οι Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής/Αγροτικής Οικονομίας Περιφερειακών Ενοτήτων να ενημερώσουν τις οινοποιητικές επιχειρήσεις της περιοχής ευθύνης τους.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται, στο Τμήμα Προγραμμάτων Προώθησης Οίνου και Λοιπών Προϊόντων.

Την πρόσκληση και την KYA αριθ. 782/181320/6.7.2020 (Β΄2936) μπορείτε να τις αναζητήσετε στον ιστότοπο του ΥπΑΑΤ (Αγρότης-Επιχειρηματίας Προώθηση καλλιεργειών, Εκτροφών και Γεωργικών Προϊόντων- Προώθηση οίνων σε τρίτες χώρες _Προγραμματική Περίοδος 2019-2023): http://www.minagric.gr/index.php/el/for-farmer2/enimerosiproothisigeorproionton/8315-proothisioinou-3-130519